Halutaanko sosionomit säätää ulos varhaiskasvatuksen opetustehtävistä?

Nykyisin kelpoisia lastentarhanopettajia ovat ammattikorkeakoulutetut varhaiskasvatukseen suuntautuneet sosionomit ja yliopistoissa kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon suorittaneet. Molempien tutkintojen tuottama osaaminen on samantasoista, mutta sosionomin tutkinto on 30 op laajempi.

Varhaiskasvatuslakiesitys ei selkeästi turvaa nykyisten noin 5 000 sosionomi (AMK) -tutkinnon tai sitä edeltäneen tutkinnon suorittaneen lastentarhanopettajan kelpoisuutta varhaiskasvatuksen opettajan tehtävään, vaikka niin on annettu ymmärtää.

Hallituksen esityksen henkilöstöä koskevat pykälät ja niiden yksityiskohtaiset perustelut on kirjoitettu vaikeaselkoisesti. Lakiesityksessä on siirtymäsäännös, jonka mukaan varhaiskasvatuksen opettajaksi on jatkossakin pätevä nykyinen lastentarhanopettaja, joilla on varhaiskasvatuksen suuntautuneen sosionomin (AMK) -tutkinto tai sitä edeltänyt sosiaalialan opistotutkinto. Epäselväksi asian tekevät henkilöstörakennetta koskevan pykälän yksityiskohtaiset perustelut, jossa mainitaan, että vähintään yhdellä kolmesta olisi kandidaatin tutkinto, toisella joko kandidaatin tutkinto tai sosionomin tutkinto ja kolmannella vähintään lastenhoitajan kelpoisuus.” Miksi ihmeessä opettajan ja sosionomin kohdalla mainitaan tutkinto ja lastenhoitajan kohdalla kelpoisuus ammattiin? Tämä on erittäin huonoa lainvalmistelua. Voiko taustalla olla se, että sosionomit haluttaisiin kokonaan pois varhaiskasvatuksen opettajan tehtävistä?

 

Sosionomi vastuuhenkilöksi

Jos varhaiskasvatuslailla säädetään erillisestä varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävästä, niin sosionomin tehtävät tulee määritellä sosionomin osaamissisältöjä ja tasoa vastaavasti. Sosionomin laaja osaaminen antaa parhaat valmiudet toimia varhaiskasvatusryhmän vastuuhenkilönä. Sosionomin vastuulle on säädettävä kaikki lapsiryhmiin liittyvät toiminnot: pedagogiikka, hoito, perheiden kanssa tehtävä työ sekä verkostoissa tehtävä työ.

 

Vaikeaselkoinen laki johtaa vääriin tulkintoihin

Lakitekstin monimutkaisuus johtaa helposti lainvastaisiin tulkintoihin rekrytoinneissa. Jo nyt kunnat varautuvat lainvastaisesti palkkaamaan vain kandeja. Eilen sain tiedon kaupungista, jossa oli haettavana 13 lastentarhanopettajan virkaa. Kaupunki kutsui kelpoisista hakijoista haastatteluun vain kandit eikä yhtään kelpoista sosionomia. Tästä seurasi se, että kaikkia avoimia paikkoja ei saatu täytettyä.  Näin OKM:n ja maan hallituksen toimet lisäävät jo nyt pulaa lastentarhanopettajista. Jos laki tulee esitetyssä muodossaan voimaan, niin pula vain pahenee.

 

AMK-tutkinnot tuottavat hyviä johtajia  

Varhaiskasvatuslakiesitykseen sisältyvä ammattikorkeakoulutettujen varhaiskasvattajien syrjivä kohtelu ulottuu myös heidän mahdollisuuksiinsa toimia jatkossa päiväkotien johtajina. Lakiesityksen mukaan opettajakelpoiset sosionomit (AMK ja ylempi AMK) ja myös kandidaatit voidaan valita päiväkodin johtajaksi 1.8.2018 lukien, mutta jatkaakseen johtajan tehtävässä 1.1.2030 jälkeen, on heidän suoritettava kasvatustieteen maisterin tutkinto ennen 1.1.2030.  Vain ne johtajakelpoiset ei-maisterit, jotka ovat johtajan tehtävässä 1.8.2018 tai viisi vuotta sitä ennen, voivat jatkaa johtajan tehtävissä 1.1.2030 jälkeen.  Johtajiksi haluavien 1.8.2018 jälkeen opintonsa aloittavien sosionomien on aina suoritettava myös maisterin tutkinto, vaikka he ehtisivät saada kelpoisuuden opettajan tehtävään ennen ehdotettua määräaikaa 31.7.2023.

Ymmärrän hyvin, jos tätä johtajuusasiaa on vaikea hahmottaa. Surkeaa on, että lakiesitykseen sisältyvää johtajapolkua ei ole siinä selkeästi kuvattu.

Johtajan tehtäviin edellytetään perustellusti jatkossakin myös riittävää johtamistaitoa. Perustellusti voi kysyä miksi esimerkiksi ylempi AMK-tutkinto osaamistasoltaan maisterin tutkintoon rinnasteisena halutaan sulkea pois? Juuri siinä painopiste on johtamisessa ja kehittämisessä ja tutkinnon suorittaneet ovat monesti jo esimiestyössä kannuksensa hankkineet. Järkevää vastausta tähän kysymykseen ei ole tarjottu. Ilmeistä on, että AMK-tutkintojen tuomaa hyötyä ei osata ja/tai haluta tunnustaa. Tosiasia on, että niin sosionomi (AMK) kuin ylempi AMK -tutkinnot ovat tasokkaita väyliä johtajan vaativaan työhön.

 

Kelpoisuuksia koskevat asiat tarvitsevat uuden valmistelun

Riittävän ja osaavan henkilöstön turvaamiseksi eduskunnan sivistysvaliokunnalle jää lain käsittelyssä vain yksi vaihtoehto: palauttaa henkilöstön kelpoisuuksia koskevat ehdotukset uuteen valmisteluun odottamaan varhaiskasvatuksen tulevan tietovarannon kautta saatavaa ajantasaista ja luotettavaa tietoa henkilöstömääristä. Jatkovalmisteluun on tasapuolisesti osallistettava sekä ammattikorkeakoulut että yliopistot. Eri korkeakoulututkintojen varhaiskasvatukseen tuottamaa osaamista on tarkasteltava suhteessa varhaiskasvatuksen tavoitteisiin ja tarpeisiin ilman tietoon perustumattomia ennakkokäsityksiä. Muutoin sosionomeilla on edessä vain tuntematonta maastoa.

Lupaukset joustavista opintopoluista sosionomista opettajaksi ja johtajaksi eivät yksin riitä. Niiden rakenteet on luotava laajassa yhteistyössä ennen kuin asioista säädetään.

 

Nyt tarvitaan aitoa vuoropuhelua  

Esitetty henkilöstörakenne yksipuolistaa alan henkilöstöä ja kaventaa alan osaamista. Lain perusteluissa ei ole esitetty yhtään vastausta kysymykseen miksi näin. Ilman vastauksia ovat jääneet monet lausuntokierroksella kritiikkiä esittäneet tahot. Tätäkö on lainsäädäntöprosessin demokraattisuus ja sidosryhmien aito kuuleminen? Nyt on aika siirtyä avoimeen ja erilaista osaamista kunnioittavaan yhteistyöhön.

 

Marjo Varsa
ammattiasioiden päällikkö
Talentia ry

Marjo Varsa

Talentian työelämäasioiden päällikkö