Työllistymistä edistäviä palveluja sanktioiden sijaan

Talentia on huolissaan suomalaisen työttömyysturvajärjestelmän kehittymisestä eriarvoiseksi hallituksen esittämien muutosten myötä. Omatoimisen työnhaun mallin sisällyttäminen työllistymissuunnitelmaan monimutkaistaa työttömyysturvajärjestelmää ja sen suhde ns. aktiivimalliin on epäselvä.

Työnhakijalta edellytettäisiin 0-4 työn hakemista jokaisella 30 päivän tarkastelujaksolla. Asiasta sovittaisiin työttömyyden aluksi laadittavassa työllistymissuunnitelmassa. Nykyisistä velvoittavista TE-toimistojen tekemistä työtarjouksista luovuttaisiin.

Näyttää siltä, että uusi malli vaikuttaa työttömän työvoimapoliittisesti moitittavasta toiminnasta saamien seuraamusten määrään ja tasoon. Seuraamukset vaikuttaisivat työttömien toimeentuloon ja siten mahdollisesti kasvattaisivat toimeentulotukimenoja. Vaikutuksien arviointi on valitettavasti jäänyt valmistelussa kesken. Talentian mielestä sanktiojärjestelmien kehittelyn sijaan resursseja tulee kohdistaa työllistymisen edistämiseen ja kannustavaan työllistämiseen.

Hallituksen esitysluonnos ei varmista työnhakijoiden yhdenvertaista kohtelua.

Työllistymisen edellytykset riippuvat alueellisesti erilaisista työmarkkinoista. Työllistymiseen vaikuttavat oleellisesti myös työttömän henkilön ikä, ammatti ja koulutus. Mallissa työtön hakee omatoimisesti työpaikkoja, joihin arvelee voivansa työllistyä. Työvoimaviranomaisen tulkinta tästä voi olla hyvin erilainen.

Koulutusta ja osaamista ei saa heittää hukkaan

Lakiluonnos perustuu ajatukselle, että työttömyysetuuden ehtojen tiukentaminen madaltaa työnhakijan vaatimustasoa. Korkea koulutustaso ja osaaminen ovat Suomen keskeisiä kilpailukykytekijöitä. Mitä korkeakoulutetun työttömän hakeutuminen koulutustaan vastaamattomalle alalle merkitsee työuran ja koulutukseen sijoitettujen resurssien näkökulmasta?

Talentian Urapolkuselvityksen (2017) mukaan vastavalmistuneiden sosionomien ja sosiaalityöntekijöiden työllistyminen alalle on nopeaa, mutta lyhyet työttömyysjaksot ovat yleisiä. Ei ole järkevää, että vastavalmistunut hakeutuu jo lyhyen työttömyyden jälkeen koulutusta vastaamattomaan työhön, josta voi olla vaikea palata koulutusta vastaavaan tehtävään.

Tulisi selvittää, miksi korkeakoulutetun on vaikeaa palata oman alansa töihin. Onko kyse asenteesta, jonka mukaan työskentely toisella alalla ei ole kehittänyt osaamista oman alan vaatimusten mukaisesti vai onko kyse työnantajan haluttomuudesta tarjota vastavalmistuneelle koulutusta vastaavaa työtä?

Työllistämispalvelut ja sote-palvelut yhteistyöhön

Työttömän palvelutarpeen arviointi ja työllistymissuunnitelman laatiminen edellyttävät työvoimatoimistoilta monialaista osaamista arvioida asiakkaan työllistymisen mahdollisuudet ja esteet. Usea pitkäaikaistyötön tarvitsee tuekseen sosiaalihuollon, mielenterveystyön tai kuntoutuspalveluiden ammattilaisia.

Työllistymisen edistäminen edellyttää lisäresursseja, jotta työtön voidaan kohdata henkilökohtaisesti ja arvioida yhdessä työllistymisen mahdollisuudet ja tarvittavat palvelut.

Työllistämistä edistävät sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut tulee integroida nykyistä vahvemmin.

Talentian jäsenet kohtaavat työssään ihmisiä, joita työmarkkinoiden epäoikeudenmukaisuus koskettaa. Sosiaalialan ammattilaisten eettiset periaatteet edellyttävät haavoittuvassa asemassa olevien puolustamista. Omaehtoisen työnhaun mallin ja aikaisemmin voimaan tulleen aktiivimallin perusteellinen arviointi ja korjaus on tarpeen, jotta yhteiskuntaan ei synny lisää kansalaisia eriarvoistavia järjestelmiä.