Tiedote

Terveyssosiaalityötä ei saa irrottaa terveydenhuollosta – sairaiden oikea-aikainen apu turvattava

Monet hyvinvointialueet ovat käynnistäneet suunnitelmat terveyssosiaalityön siirtämisestä pois terveydenhuollon palveluista. Muutoksen haittavaikutukset voivat olla ennalta-arvaamattomat ja mittavat, Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia varoittaa.

– Terveyssosiaalityö on selkeästi terveydenhuoltoon kiinnittyvä palvelu, jossa sille on tarvetta. Terveyssosiaalityössä on kyse terveydenhuoltoon liittyvästä sosiaalihuollon ammattihenkilön tekemästä työstä, painottaa Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio.

Terveyssosiaalityössä sosiaalialan ammattilaiset, niin sosiaalityöntekijät kuin sosionomit, tukevat terveydenhuollon asiakasta arjen sujumisessa. He osallistuvat hoidon ja kuntoutuksen suunnitteluun ja toteutukseen terveydenhuollon eri yksiköissä sekä tarvittaessa myöhemmin. Keskeistä on asiakkaan elämäntilanteen kokonaisuuden huomioiminen.

Uhkana arjen kriisiytyminen

Jos terveyssosiaalityö irrotetaan hyvinvointialueilla terveydenhuollosta, potilaat ja heidän perheensä eivät välttämättä saa viipymättä apua arjessa selviytymiseen ja jaksamiseen, kun vakava sairaus muuttaa elämää. Terveyssosiaalityöntekijän tärkeä tehtävä on myös toimia tulkkina potilaan ja hoitohenkilökunnan välissä – tämänkin sujuvuus vaarantuu, jos terveyssosiaalityö eriytetään terveydenhuollosta.

Sairastumisen aiheuttamat muutokset edellyttävät monien asioiden uudelleen järjestämistä ja sopeutumista muutoksiin. Sairastuminen ja siitä kuntoutuminen koskettavat useita elämänalueita, kuten asumista, perhesuhteita, toimeentuloa sekä fyysisiä ja psyykkisiä voimavaroja. Terveyssosiaalityön ammattilaiset muun muassa tarjoavat perheelle psykososiaalista tukea sekä selvittävät taloudellisia tukimuotoja silloin, kun lapsi sairastuu syöpään. Tai kun henkilö vammautuu onnettomuudessa, he kartoittavat kuntoutuspalveluihin pääsyä sekä tukevat toimeentuloon liittyvissä kysymyksissä.

Sosiaalialan ammattilaisilla on siis keskeinen rooli hoidon vaikuttavuuden varmistamisessa: terveyssosiaalityön elementeillä taataan niin turvallinen kotiutuminen kuin arjessa selviytyminen pysyvän vamman tai sairauden kanssa. Alan ammattilaiset työskentelevät terveydenhuollossa kaikilla lääketieteen aloilla osana moniammatillista tiimiä.

Terveyssosiaalityön asiakkaat harvoin sosiaalihuollon asiakkaita

Syynä terveyssosiaalityön siirtämiseen pois terveydenhuollon piiristä on henkilöstöpula. Hyvinvointialueet yrittävät ratkoa sosiaalihuollon ammattihenkilöiden pulaa nipistämällä toisaalta.

Selvitysten mukaan suurimmalla osalla, noin 60 prosentilla, terveyssosiaalityön asiakkaista ei ole sosiaalihuollon asiakkuutta. Heidän asiansa voidaan hoitaa terveyssosiaalityön keinoin, oikea-aikaisesti.

– Terveyssosiaalityön tehtävät eivät mene siis päällekkäin sosiaalihuollon kanssa, vaan kummallakin on oma itsenäinen funktionsa, roolinsa, vastuunsa ja erityisosaamisensa ja ne tukevat toisiaan, sanoo Talentian terveyssosiaalityöntekijät ryn puheenjohtaja Eija Tiihonen.

Hyvinvointialueiden on syytä käydä perusteellinen pohdinta, mitä terveyssosiaalityön erottaminen terveydenhuollosta käytännössä merkitsisi yksittäisten ihmisten hyvinvoinnille sekä laajemmin sosiaali- ja terveydenhuollon integraatiolle. Esiin nousee myös tärkeä kysymys eriyttämisen hinnasta.

– Hyvinvointialueiden tulisi kiinnittää huomiota terveyssosiaalityön itsenäiseen tehtävään, jossa on rajapintoja sosiaalihuoltoon, mutta joka on terveydenhuollossa toteutettava ja siellä tarvittava palvelu, Jenni Karsio summaa.

Terveyssosiaalityön aseman selkeyttäminen ja lujittaminen edellyttävät lisäksi, että terveyssosiaalityöstä säädetään lain tasolla. 

Muutettu 17.2.2023 klo 12.45: He osallistuvat hoidon ja kuntoutuksen suunnitteluun ja toteutukseen terveydenhuollon eri yksiköissä (aiemmin osastolla).