Tiedote

Talentia pettynyt varhaiskasvatuslakiesitystä koskevaan mietintöön

Sivistysvaliokunnan mietintö hallituksen esitykseen varhaiskasvatuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 40/2018) on valmistunut. Valiokunnan jäsenet jättivät mietintöön viisi vastalausetta.

Talentia on pettynyt siihen, ettei sivistysvaliokunta arvosta ammattikorkeakoulusta saatavaa pedagogista ja johtamisosaamista, sanoo sosionomitaustaisia lastentarhanopettajia edustavan ammattiliitto Talentian puheenjohtaja Tero Ristimäki.  – Tämä on yllättävää ottaen huomioon kaiken sen tiedon, jonka asiantuntijat ovat heille lakivalmistelun aikana antaneet.

Sosionomit huomioidaan siirtymäsäännöksessä ja rekrytoinneissa

Valiokunta on kuullut Talentiaa siirtymäsäännöksen täsmentämisessä. Säännös takaa sen, että lastentarhanopettajan kelpoisuuden saavuttanut sosionomi on kelpoinen toimimaan jatkossakin lastentarhanopettajana. Samoin tehtävään pätevä sosionomi voi jatkaa varhaiskasvatuksen erityisopettajana.

Talentiaa on kuultu myös sosionomien rekrytoinnin suhteen. Sivistysvaliokunta korostaa, että varhaiskasvatukseen tulee hankkia paras mahdollinen osaaminen. Kuntien ei pidä rajata rekrytoinneissa ulos kelpoisia sosionomeja, kuten lakivalmistelun aikana on jo paikoin käynyt. Sivistysvaliokunta myöntää mietinnössään, että joustava 1+1+1 -mallinen henkilöstörakenne toteutuu varhaiskasvatuksessa vasta 20-30 vuoden päästä, sillä alalla ei ole lähivuosina riittävästi lakiesityksen mukaista henkilöstöä.

Päiväkodin johtajien tilanne huono

Johtajien siirtymäsäännökseen ei tullut parannusta. Päiväkodin johtajana toimiva sosionomi voi kuitenkin jatkaa tehtävässään ja kaikki nykyisen lastentarhanopettajan kelpoisuuden omaavat voivat toimia siirtymäajan loppuun eli 2030 saakka päiväkodin johtajana.

Talentia ajaa kelpoisuuden palauttamista ja samoja etuja

Talentia ajaa sosionomien kelpoisuuden palauttamista varhaiskasvatuksen opettajan tehtävään ja ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden sosionomien kelpoisuutta päiväkodin johtajan tehtävään. Talentia jatkaa myös kuntien rekrytointien ja työpaikkailmoittelun seurantaa varmistaakseen, että kunnat noudattavat siirtymäsäännöstä. Talentia edellyttää varhaiskasvatuksen sosionomeille vähintään samaa palkkaa, kuin varhaiskasvatuksen opettajille, sekä yhtäläistä oikeutta suunnitteluaikaan (SAK-aika).

Talentia seuraa yhteistyössä muiden ammattijärjestöjen kanssa varhaiskasvatuksen mitoitusten toteutumista toiminnan laadun sekä lapsen ja perheiden edun varmistamiseksi.

Varhaiskasvatuksen sosionomina voi toimia vain laillistettu sosionomi

Varhaiskasvatuslakiesityksessä henkilöstö on jaettu kolmeen ryhmään: varhaiskasvatuksen opettaja, varhaiskasvatuksen sosionomi ja varhaiskasvatuksen lastenhoitaja. Varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävän sisältöä ei kuitenkaan ole lakiesityksessä avattu. Talentia on työstänyt varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävänkuvaa ja viimeistelee sen, kun laki on hyväksytty.

Talentia muistuttaa, että sosiaalihuollon ammattihenkilölaki määrittelee sosionomin sosiaalihuollon laillistetuksi ammatiksi. Sosionomin tehtävänimikettä ei voi käyttää henkilö, jolla ei ole Valviran myöntämää oikeutta harjoittaa sosionomin ammattia.

 

Lisätietoja:

Marjo Varsa, ammattiasioiden päällikkö

044 078 9569, marjo.varsa@talentia.fi

Tero Ristimäki, puheenjohtaja
040 583 2657, tero.ristimaki@talentia.fi

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia