Talentia on sosionomitaustaisten varhaiskasvatuksen ammattilaisen puolella

Olemme varhaiskasvatuksen sosionomien ja sosionomitaustaisten varhaiskasvatuksen opettajien puolella. On tärkeää, että varhaiskasvatuksessa työskentelee pedagogiikan ja sosiaalipedagogiikan asiantuntijoita.

Talentian keskeiset tavoitteet varhaiskasvatuksessa koskevat työntekijöiden yhdenvertaista kohtelua, varhaiskasvatuksen opettajien saatavuutta, koulutusmahdollisuuksien takaamista ja varhaiskasvatuksen sosionomin ammatillisen roolin ja työehtojen turvaamista.

Yhdenvertaisuus

Yhdenvertaisuuden näkökulmasta on olennaista, että työnantaja aktiivisesti edistää työntekijöiden yhdenvertaisuutta ja ehkäisee työpaikoilla tapahtuvaa syrjintää.

Talentian mukaan vahaiskasvatuksen tehtävänimikkeiden on kuvattava työn sisältöä ja niitä ei voida muuttaa sattumanvaraisesti. Lasten yhdenvertaisen kohtelun tulee myös toteutua.

Lisäksi Talentia esittää omavalvontasuunnitelman tekemisen velvoittavuutta ja että tasa-arvolakiin lisätään oma pykälä koskemaan varhaiskasvatusta.

Tutustu Talentian yhdenvertaisuutta koskeviin tavoitteisiin.

Henkilöstön yhdenvertainen kohtelu

 • Talentia korostaa, että varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuuden saavuttanut henkilö – olipa hän sitten kasvatustieteiden kandidaatti tai sosionomin tutkinnon (AMK) suorittanut – on kelpoinen toimimaan varhaiskasvatuksen opettajan tehtävässä koko työuransa.
 • Talentian mukaan varhaiskasvatuksen ammattinimikkeitä ei voida muuttaa sattumanvaraisesti. Jos työnantaja haluaa muuttaa varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuuden omaavien nimikkeen varhaiskasvatuksen sosionomiksi, tulee se tehdä tasapuolisesti kaikille opettajan kelpoisuuden omaaville.
 • Työnantaja ei yksipuolisesti voi siirtää palveluksessaan olevia varhaiskasvatuksen opettajan tehtäviin kelpoisia sosionomeja varhaiskasvatuksen sosionomintehtäviin.
 • Talentia huomauttaa, että työtehtäviä ei saa olennaisesti muuttaa ilman, että työnantaja ja työntekijä yhdessä sopivat siitä tai että työnantajalla on työsopimuslaissa säädetty irtisanomisperuste.
 • Yhdenvertaisuuslaki edellyttää työnantajaa kohtelemaan työntekijöitä samalla tavalla. Talentia korostaa, että työnantajien on aktiivisesti edistettävä työntekijöiden yhdenvertaisuutta ja ehkäistävä työpaikoilla tapahtuvaa syrjintää.
 • Työpaikalla on oltava aidosti syrjimättömät menettelytavat työhön ottamisessa, uralla etenemisessä, työtehtävien jakamisessa, palkasta ja etuisuuksista päättämisessä. Kaikki työntekijät huomioidaan, kun keskustellaan työyhteisön kehittämisestä ja työntekijöitä kohdellaan tasapuolisesti, kun päätetään siitä, ketkä osallistuvat koulutuksiin.

Lasten yhdenvertainen kohtelu

 • Talentia esittää, että tasa-arvolakiin lisätään oma pykälänsä koskemaan varhaiskasvatusta. Varhaiskasvatuksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelu vaikuttaa lapsen tulevaisuuteen monin tavoin. Kun lapsi omaksuu tasa-arvoisuuden luonnolliseksi osaksi elämää, tämä ohjaa hänen omaa toimintaansa ja valintojaan opinnoissa, harrastuksissa ja työssä.
 • Lasta ei syrjitä millään tavoin häneen itseensä tai hänen vanhempiinsa tai huoltajiinsa liittyvän ominaisuuden tai muun syyn perusteella.
 • Talentia esittää varhaiskasvatuslain valmistelun yhteydessä omavalvontasuunnitelman velvoittavuutta sekä yksityisille että julkisille palveluntuottajille.

Saatavuus

Varhaiskasvatuksen opettajista on tällä hetkellä suuri pula. Tämä ilmenee esimerkiksi KT Kuntatyönantajien 2018 toteuttamasta kyselystä, jonka mukaan marraskuussa 2018 kokonaan hoitamatta olevia varhaiskasvatuksen opettajan tehtäviä oli tiedusteluun vastanneissa kunnissa yhteensä 410. Tämän lisäksi tiedusteluun vastanneilla kunnilla oli tarve palkata 800 varhaiskasvatuksen opettajaa lisää.

Vuodesta 2030 alkaen päiväkodin kasvatus-, opetus- ja hoitotehtävissä toimivista henkilöistä vähintään kahdella kolmasosalla on oltava varhaiskasvatuksen opettajan tai sosionomin kelpoisuus. Näistä vähintään puolella tulee olla opettajan kelpoisuus, jonka on voinut suorittaa ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa. Tämän vuoksi on kaikkien edun mukaista säilyttää varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuuden omaavien nimike varhaiskasvatuksen opettajana ja varmistaa näin jatkossa kelpoisuusehdot täyttävien opettajien saatavuus.

Talentian vaikuttamistoiminta tähtää siihen, että varhaiskasvatuksen opettajien saatavuus varmistetaan tulevaisuudessa.

Tässä keskeisessä asemassa ovat hyvät työolosuhteet ja tehtävän vaativuuden mukainen palkka sekä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen aloituspaikkojen lisääminen.

Kun alalle suuntautuvalla on jo opiskeluaikana käsitys kehittyvästä ja erilaisia koulutusmahdollisuuksia tarjoavasta alasta, varmistetaan osaltaan varhaiskasvatuksen opettajien saatavuutta tulevaisuudessa.

Talentian varhaiskasvatuksen opettajien saatavuutta koskevat tavoitteet:

 • Talentian selvitysten mukaan monet varhaiskasvatuksen työntekijöistä pohtivat alan vaihtoa raskaan työn ja suhteellisen heikon palkkatason takia. Jotta työvoiman saanti taataan, on keskeistä, että varhaiskasvatuksen resurssit ja palkkaus ovat riittävät.
 • Kuntien ei pidä rajata varhaiskasvatuksen opettajien rekrytoinneissa ulos kelpoisia sosionomeja, kuten varhaiskasvatuslakivalmistelun aikana jo paikoin kävi.
 • Kaikkien kelpoisten varhaiskasvatuksen opettajien tulee jatkossakin toimia varhaiskasvatuksen opettajien tehtävissä.
 • Työajan käyttöä suunniteltaessa varataan riittävä aika lapsiryhmän ulkopuoliseen varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen suunnitteluun, arviointi- ja kehittämistehtäviin sekä esiopetus- ja varhaiskasvatussuunnitelmien laatimiseen.

Talentian varhaiskasvatuksen sosionomin saatavuutta koskevat tavoitteet:

 •  Varhaiskasvatuksen sosionomin tehtäväkuva tulee laatia houkuttelevaksi ja korkeakoulutkinnon osaamisen mukaiseksi. Lisäksi tehtäväkuvaan tulee sisältyä erilaisia vastuita.
 • Lapsiryhmissä toimimisen lisäksi varhaiskasvatuksen sosionomin tehtäväkuva sisältää toimimista erilaisten verkostojen kanssa.
 • Varhaiskasvatuksen sosionomi konsultoi sosiaalipedagogisissa sisällöissä muuta henkilöstöä.
 • Palkan tulee olla tehtävänkuvan vaativuuden mukainen ja sen tulee olla vähintään sama kuin varhaiskasvatuksen opettajilla
 • Lisäksi tehtävä sisältää suunnittelua, kehittämistä ja arviointia, joten monialainen työaika tulee sisältyä myös sosionomeille.

Talentian päiväkodin johtajien saatavuutta koskevat tavoitteet:

 • Päiväkodin johtajien saatavuusongelmaa voitaisiin helpottaa laajentamalla kelpoisuusvaatimuksia. Päiväkodin johtajan kelpoisuusvaatimukseksi riittäisi varhaiskasvatuksen opettajan tai varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuus sekä sen lisäksi soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä riittävä johtamistaito. Näin myös sosionomitaustaisille taattaisiin realistinen mahdollisuus urakehitykseen, mikä vahvistaisi alalle hakeutumista ja helpottaisi varhaiskasvatuksen työvoimapulaa.

Koulutusmahdollisuudet

Talentian mukaan varhaiskasvatuksessa on mahdollistettava joustavat opintopolut ja jatkokoulutusmahdollisuudet.

 • Talentian mielestä sosionomin tutkinnon suorittaneella, varhaiskasvatuksen opettajalla ja varhaiskasvatuksen sosionomilla tulee olla käytettävissään joustavia opintopolkuja sekä kasvatustieteen maisterin tutkinnon että varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuuden tuovan kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon suorittamiseksi siten, että aiemmin hankittu osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan.
 • Joustavat opintopolut tulee taata lisäksi varhaiskasvatuksen erityisopettajan ja esiopetusta antavan opettajan tehtäviin sekä päiväkodin johtajan tehtäviin.
 • Talentia korostaa, että varhaiskasvatuksen tuottajan on huolehdittava siitä, että varhaiskasvatuksen henkilöstö osallistuu riittävästi ammattitaitoa ylläpitävään ja kehittävään täydennyskoulutukseen.
 • Talentian mukaan on keskeistä, että täydennyskoulutuksen toteutumista ja vaikuttavuutta seurataan ja arvioidaan.
 • Laadukas varhaiskasvatus on lasten edun mukaista, ja tutkimusten mukaan koulutus lisää laatua.

Varhaiskasvatuksen sosionomin rooli tulevaisuudessa

Varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävää ei ole vielä määritelty. Varhaiskasvatuslain mukaan kaikki kelpoiset varhaiskasvatuksen opettajat ovat kelpoisia toimimaan varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävissä.

Talentia tekee aktiivista vaikuttamistyötä, jotta varhaiskasvatuksen sosionomien koulutus ja tehtäväkuva vastaavat toisiaan.

 • Varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävän keskeinen tarkoitus on tukea lasta ja perhettä kohti yhteisön jäsenyyttä ja aktiivista kansalaisuutta muuttuvassa yhteiskunnassa vahvistaen tähän tarvittavia taitoja, valmiuksia ja osaamista.
 • Varhaiskasvatuksen sosionomien työtehtävien tulee vastata ammattihenkilön saamaa koulutusta. Varhaiskasvatuksen sosionomilla tulee jatkossa olla selkeä rooli varhaiskasvatussuunnitelman laatimisessa.
 • Talentian mukaan varhaiskasvatuksen sosionomin keskeisiä tehtäviä voisivat olla:
 1. Vastaa sosiaalipedagogisen toiminnan suunnitellusta, toteutuksesta ja arvioinnista.
 2. Vastaa lasten vuorovaikutuksen ja osallisuuden tukemisesta ja vahvistamisesta sekä syrjäytymisen ja kiusaamisen ehkäisystä.
 3. Tunnistaa ja arvioi lasten ja perheiden hyvinvoinnin riskitekijöitä ja vahvistaa lapsen ja perheen hyvinvointia oikein kohdennetulla tuella.
 4. Vastaa varhaiskasvatuksen ja sosiaalihuollon palveluiden yhteistyön rakenteiden suunnittelusta, toteuttamisesta ja arvioinnista.
 5. Johtaa monialaista verkostoyhteistyötä.
 6. Vastaa erilaisista elämäntilanteista ja kulttuuritaustatoista tulevien lasten ja perheiden kuulluksi tulemisesta ja osallisuudesta varhaiskasvatuksessa.
 7. Vastaa kasvatusyhteisön yhteisöllisyyden vahvistamisesta.
 • Varhaiskasvatuslain mukaan varhaiskasvatuksen sosionomin osaamista voidaan hyödyntää erityisesti lasten ja perheiden palvelujärjestelmän tuntemuksen osalta, kun laaditaan varhaiskasvatussuunnitelmaa.

**
Lähteet

>> Eduskunnan sivistysvaliokunnan mietintö 5/2018

Näin vaikutamme

Talentia vaikuttaa työehtosopimuksiin ja sosiaalialan lainsäädännön valmisteluun sekä puolustaa jäsenistönsä asemaa ja oikeuksia alaa kehittävissä työryhmissä.

Oletko jo Talentian jäsen?

Jos et vielä kuulu Talentiaan, sosiaalialan korkeakoulutettujen omaan ammattijärjestöön, liity nyt.