Uutinen

Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki voimassa nyt vuoden – mikä muuttui?

Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki on tänään 1.3.2017 ollut voimassa vuoden verran.

Lain tarkoituksena on edistää asiakasturvallisuutta sekä asiakkaan oikeutta laadultaan hyvään sosiaalihuoltoon ja kohteluun. Tähän pyritään varmistamalla ja valvomalla, että sosiaalihuollon ammattihenkilöillä on ammattitoiminnan edellyttämä koulutus, riittävä ammatillinen pätevyys ja ammattitoiminnan edellyttämät valmiudet sekä mahdollisuus kehittää ja ylläpitää ammattitaitoaan.

”Asiakkaan kannalta on erittäin tärkeää, että laki on olemassa, sillä nyt sosiaalialan työntekijät ovat valvonnan alla. Jos työntekijä toimii ammattietiikan ja asiakkaan edun vastaisesti, hän saattaa menettää ammattioikeutensa. Aikaisemmin tällaisissa tilanteissa työntekijä saattoi ongelmiin jouduttuaan vain vaihtaa työpaikkaa muuttamatta toimintaansa. Nyt se ei enää ole mahdollista”, sanoo Talentian ammattiasioiden päällikkö Marjo Varsa.

Ammattietiikka ja ilmoitusvelvollisuus lisäävät asiakasturvallisuutta

Keskeinen työntekijöiden asemaa vahvistava tekijä on ammattihenkilölakiin kirjoitettu työntekijän velvollisuus toimia ammattietiikan mukaisesti, joka antaa vahvan pohjan sille, että sosiaalipalveluja kehitetään koko ajan asiakasturvallisemmiksi ja vaikuttavammiksi asiakkaan tarpeisiin vastaaviksi palveluiksi. Tämä edesauttaa myös työpaikkojen ilmapiirin ja toimintakulttuurin rakentumista avoimiksi, oppiviksi ja kehittämismyönteisiksi.

” Syytä on myös muistaa, että sosiaalihuoltolain mukaan työntekijöillä on velvollisuus ilmoittaa aina Aluehallintovirastoon asti sosiaalipalvelujen epäkohdista, joita johto ei ole halukas keskustelun jälkeen heti ehkäisemään tai korjaamaan. Jos työntekijä ei tee ilmoitusta, voi siitä tulla sosiaalihuollon ammattihenkilölain mukaisia seurauksia, kuten ammatinharjoittamisoikeuden rajoittaminen. Tämä lisää asiakkaan oikeutta hyvään sosiaalihuoltoon, sillä nyt työntekijöiden ei tarvitse miettiä, uskaltaako ilmoitusta sanktioiden pelossa tehdä, kun ilmoituksen tekeminen on pakollista”, sanoo Marjo Varsa.

Rekisteröintihakemukset jätettävä viimeistään kesäkuussa 2017

Sosiaalihuollon ammattihenkilölain siirtymäaika on vuoden 2017 loppuun. Siihen mennessä kaikkien sosiaalihuollon ammattilaisten tulee olla rekisteröityneenä Valviran ylläpitämään sosiaalihuollon rekisteröityneenä Valviran ylläpitämään sosiaalihuollon ammattihenkilörekisteriin, sillä 1.1.2018 alkaen ei voi työskennellä sosiaalihuollon ammattilaisena, jos ei ole rekisteröityneenä. Näitä ammatteja ovat sosiaalityöntekijä, geronomi ja sosionomi.

Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että työntekijä voisi tehdä rekisteröintihakemuksen vasta siirtymäajan lopussa 31.12.2017, vaan työntekijän tulee huomioida ammattihenkilölain 32 §:n mukainen kuuden kuukauden käsittelyaika, mikä tarkoittaa sitä, että hakemus tulee olla vireillä kesäkuun 2017 loppuun mennessä.

Rekisteröimiseen kannattaa kaikesta vaivannäöstä huolimatta suhtautua myönteisesti, sillä ammattihenkilölaki on osoitus siitä, että vihdoinkin sosiaalialan ammattilaisten arvostus ja työn merkittävyys on tunnustettu ja nostettu sille tasolle, että työntekijöiden koulutuksella, ammattitaidolla ja työkyvyllä katsotaan olevan merkitystä sosiaalihuollon toteuttamisessa, kuten terveydenhuollon puolella on katsottu olevan jo vuosikymmenten ajan. Nyt sosiaalihuollon itsenäinen asema ja alan professiot on tunnustettu eikä kuka tahansa enää voi toimia sosiaalihuollon ammateissa.

>> Siirry rekisteröitymään Valviran sivuille

>> Tutustu Talentian ammattihenkilölakisivuihin