Uutinen

Sosiaalialan etiikkapalkinto empatiatutkimukselle

Talentian vuoden 2023 etiikkapalkinnon voittajaksi on valittu Satu-Johanna Latun ja Heikki Moision opinnäytetyö.

Tampereen ammattikorkeakoulun sosionomin tutkinto-ohjelmasta helmikuussa 2022 valmistuneessa opinnäytetyössä, Empatia sosiaalialalla: empaattisen itsen löytämisen harjoitus ammatillisen empatian kehittämiseksi, tutkittiin empatiaa sosiaalialalla. 

Päätöksen etiikkapalkinnon voittajasta teki Talentian ammattieettinen lautakunta. 

Lautakunta palkitsee vuosittain 1000 euron stipendillä yliopistosta tai ammattikorkeakoulusta valmistuneen sosiaalialan opinnäytetyön, jossa on ansiokkaasti esillä ammattieettistä pohdintaa ja kysymyksenasetteluja.

Voittajatyön ansiona aiheen ajankohtaisuus

Palkittu opinnäytetyö on ammattieettisen lautakunnan mukaan aiheensa puolesta ajankohtainen ja tärkeä. Tekijät analysoivat tarkasti empatian eri muotoja tutkimuksen kautta ja hahmottelivat ammatillisen empatian merkitystä sosiaalialalla.

Opinnäytetyön ansiona on myös konkreettisen työkalun kehittäminen empatian reflektoimiseen ja kehittämiseen sosiaalialalla. Opinnäytetyössä kehitetyssä empaattisen itsen löytämisen harjoituksessa sosiaalialan työntekijät pohtivat työssä heränneitä empatiakokemuksia ja mahdollisia empatian esteitä.  

– Kyseinen työ valikoitui voittajaksi, koska se oli aiheensa puolesta ajankohtainen ja mielenkiintoinen sekä teoriaosuudeltaan ansiokas. Empatiassa on sisällä sosiaalisen oikeudenmukaisuuden perusajatus. Lisäksi tässä työssä on käytäntötutkimuksellinen näkemys. Empatiaa on sosiaalialalla tärkeää tutkia, koska alalla tarvitaan empatiaa, Talentian erityisasiantuntija Alpo Heikkinen kertoo. 

Empatiaharjoitusten avulla voidaan mahdollisesti lisätä empatiaa

Palkitut sosionomit, tamperelaiset Satu-Johanna Lattu ja Heikki Moisio, uskovat, että empatiaharjoituksia pitämällä voidaan lisätä sosiaalialalla työskentelevien ammattilaisten kokemaa empatiaa sosiaalipalvelujen asiakkaita kohtaan sekä samalla kohentaa empatiatyötä tekevien sosiaalialan ammattilaisten työssä jaksamista. 

Molemmat palkituista sosionomeista tekevät tällä hetkellä kehitysvammatyötä Tampereella. Kaksikko järjesti opinnäytetyötä tehdessä Tampereella sosiaalialan työntekijöille useita empatiatyöpajoja.

– Monien mielestä oli ihanaa, että kerrankin oli aikaa ajatella itseä ja pohtia omaa olemista. Viesti oli, että tällaiselle itsereflektiolle on tarvetta ja sille tarvitaan aikaa, Satu-Johanna Lattu kertoo empatiaharjoituksista saadusta palautteesta.   

Moisio ja Lattu arvioivat, että sosiaalialan työntekijöiden empatiakokemuksia asiakkaita kohtaan estävät monet asiat työpaikoilla, kuten toimintojen tehostaminen, palvelujen kilpailutus, lisääntyneet asiakasmäärät ja kiire.  

Heidän mukaansa sosiaalihuollon järjestelmän ja rakenteiden tasolla pitäisi tukea enemmän empaattisuutta esimerkiksi varmistamalla riittävä työntekijämäärä sekä järjestämällä työpaikoilla empatiakoulutuksia.  

– Empatian toteutuminen vaatii löysää aikaa, läsnäoloa, tuntemista, itsereflektiota ja empatiamyönteistä turvallista kulttuuria. Jos ihmiset ovat työpaikoilla loppuunpalamisen partaalla ja jatkuvasti ylityöllistettyjä, eikä ylimääräistä aikaa ole ollenkaan, ei ole myöskään empatiaa, Lattu arvioi.