Uutinen

Hyvinvointialueelle siirtyvät sosiaalihuollon työntekijät voivat pääsääntöisesti jatkaa aluehallituksessa

Hyvinvointialueiden aluehallituksissa on jäseninä sosiaalialan ammattilaisia, joista moni siirtyy vuoden 2023 alussa hyvinvointialueiden palvelukseen. Pääsääntöisesti he voivat jatkaa toimessaan aluehallituksessa myös hyvinvointialuesiirron jälkeen, kunhan jääväävät itsensä tarvittaessa, painottaa Talentia.

– Talentia katsoo, että hyvinvointialueen palvelukseen siirtyvä ns. rivityöntekijä voi toimia samaan aikaan myös aluehallituksessa. Suomen hallitus on painottanut hyvinvointialueiden asukkaiden laajaa osallistumisen mahdollisuutta päätöksentekoon, jonka perusteella työntekijän osallistumismahdollisuus sekä aluevaltuustoon että aluehallitukseen on selkeä pääsääntö, sanoo Talentian työsuhdeasioiden päällikkö Konstantin Laakkonen.

Poikkeuksena pääsäännöstä aluehallituksissa ovat ensisijaisesti vain ylimmät viranhaltijat ja johtavaan asemaan rinnastettavat työntekijät. Lisäksi esimerkiksi itsenäisen merkittävän toiminnon johtaminen voi rajoittaa osallistumisoikeutta aluehallitukseen.

– Aluehallituksessa jäsenen tulee lisäksi tilannekohtaisesti jäävätä itsensä sellaisten asioiden käsittelystä, joissa hänelle tai hänen läheiselleen on odotettavissa etua. Tilannekohtainen esteellisyys tulee kuitenkin erottaa siitä, että hyvinvointialueen työntekijä ylipäätään ei voisi olla aluehallituksen jäsen, muistuttaa Laakkonen.

Vaalikelpoisuuden rajoituksista on säädetty hyvinvointialuelaissa (78 §). Siinä on asetettu hyvinvointialueiden työntekijöille rajoituksia, jotka estävät tietyissä tilanteissa vaalikelpoisuuden aluehallitukseen.

Vaalikelpoisia eivät ole mm.

  • välittömästi aluehallituksen alaisena toimivat hyvinvointialueen palveluksessa olevat henkilöt ja tällaisiin johtavassa asemassa työskenteleviin henkilöihin rinnastettavat työntekijät,
  • hyvinvointialueen palveluksessa oleva henkilöt, jotka toimivat lautakunnan esittelijänä tai muuten vastaavat aluehallituksen käsiteltäviksi tulevien asioiden valmistelusta,
  • henkilöt, jotka ovat johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhtiössä tai yhteisössä, jolle aluehallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa,
  • hyvinvointialueella henkilöstön edunvalvonnasta huolehtivat yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtajat sekä
  • henkilöt, jotka vastaavat yhteisön edunvalvonnasta neuvottelijana tai muussa vastaavassa ominaisuudessa.