Henkilö- tai taloudellinen peruste

Viranhaltija tai työntekijä ei tarvitse irtisanoutumiseensa mitään erityistä perustetta eikä hänen tarvitse ilmaista syytä asiasta kysyttäessäkään.

Sen sijaan työnantajan irtisanoessa viranhaltijan tai työntekijän on perusteen oltava lain mukainen. Peruste voi liittyä viranhaltijaan tai työntekijään itseensä, jolloin irtisanomisen syyn on oltava asiallinen ja painava. Raskaus, synnytys, sairaus tai vamma eivät ole asiallisia perusteita, jollei sairaus tai vamma ole niin vakava ja pitkäaikainen, että työntekijä ei pysyvästi suoriudu työstään tai muusta hänelle soveltuvasta työstä. Myöskään lakkoon tai muuhun työtaisteluun osallistuminen tai laillinen yhteiskunnallinen vaikuttaminen eivät ole asiallisia perusteita.

Taloudelliset ja tuotannolliset irtisanomisperusteet tulevat kysymykseen, kun viranhaltijan tai työntekijän tehtävät ovat vähentyneet olennaisesti ja pitkäaikaisesti taloudellisista tai tuotannollisista syistä. Lisäedellytyksenä irtisanomiselle on, ettei viranhaltijaa tai työntekijää voida sijoittaa uudelleen tai kouluttaa muihin tehtäviin.

Pelkästään viran lakkauttaminen ei kuitenkaan riitä perusteeksi kunnallisen viranhaltijan irtisanomiseen.

Työnantajan on tarjottava työtä taloudellisella tai tuotannollisella syyllä irtisanotulle työntekijälle ja viranhaltijalle, jos 4 kuukauden kuluessa irtisanomisajan päättymisestä ilmenee tarve palkata työvoimaa samankaltaisiin tehtäviin.

Irtisanomisajat

Lakiin kirjatuista irtisanomisajoista voidaan sopia toisin työehtosopimuksella tai työsopimuksella.

Irtisanomisajat työnantajan irtisanoessa:

Työsuhde ollut voimassa enintään 1v14 päivää
yli 1 v, mutta enintään 4 v1 kuukausi
yli 4 v, mutta enintään 8 v2 kuukautta
yli 8 v, mutta enintään 12 v4 kuukautta
yli 12 v6 kuukautta

Irtisanomisaika työntekijän/viranhaltijan irtisanoutuessa

Työsuhde on enintään 5 v14  kalenteripäivää (laskenta alkaa irtisanomisilmoitusta seuraavasta päivästä)
Työsuhde yli 5 v1 kuukausi (irtisanomisaika päättyy järjestysnumeroltaan samana kuukauden päivänä)

Lisäksi liikkeen luovutuksen, yrityssaneerauksen sekä työnantajan konkurssin ja kuoleman tilanteissa on laissa säädetty erityisistä irtisanomisajoista.

Jos jäät työttömäksi, toimi näin

Tutustu työttömyyskassa Erkon toimintaohjeisiin työttömyyden varalta.

Oletko jo Talentian jäsen?

Jos et vielä kuulu Talentiaan, sosiaalialan korkeakoulutettujen omaan ammattijärjestöön, liity nyt.