Usein kysyttyjä kysymyksiä vastauksineen

Mihin luottamusmiehiä tarvitaan?

Luottamusmiehen rooli on keskeinen niin valtakunnallisessa, paikallisessa kuin yksittäisen työntekijän edunvalvonnassa.

Luottamusmiehet ajavat edustamiensa työntekijöiden etuja työpaikalla. He valvovat, että lakeja ja työehtosopimusta noudatetaan. Ilman luottamusmiestä jokainen talentialainen joutuisi selvittämään mahdolliset työhönsä liittyvät epäselvyydet ja kiistat itse työnantajan kanssa.

Mitä luottamusmies tekee?

Luottamusmiehen pääasiallisin tehtävä on auttaa jäseniä työsuhteeseen liittyvissä asioissa ja pitää huolta, että työpaikalla noudatetaan työehtosopimusta ja työlainsäädännön määräyksiä. Luottamusmies neuvottelee paikallisista sopimuksista, tekee yhteistyötä muiden henkilöstön edustajien kanssa ja on ammattijärjestönsä edustaja työpaikalla.

Luottamusmiehen tehtäviin voi kuulua mm.

  • keskustelu työnantajan kanssa jäsenen palkan tarkistamisesta, koska jäsenelle on määrätty lisätehtävä, jota ei ole huomioitu tehtäväkohtaisessa palkassa,
  • yhteistoimintakokous, jossa keskustellaan, millä edellytyksillä tulevan lomakauden lomarahoja voidaan vaihtaa vapaaksi,
  • osallistuminen varoitusta tai työtehtävän muutosta koskevaan kuulemiseen jäsenen tukena.

Miksi luottamusmiehen tehtävä on tärkeä?

Luottamusmies auttaa talentialaisia siellä, missä työtäkin tehdään, ja pystyy näin huomioimaan edunvalvonnassa kunkin työpaikan henkilöstön tarpeet ja toiveet. Mitä enemmän luottamusmiehissä on Talentian jäseniä, sitä paremmin sosiaalialan ääni kuuluu työpaikoilla. Näin mahdollisuudet vaikuttaa työoloihin ja työehtoihin paranevat.

Millainen on hyvä luottamusmies?

Tärkeintä on kiinnostus ja halu parantaa työelämää.

  • Hyvällä luottamusmiehellä on kipinä puuttua epäkohtiin ja ajaa toisten asioita työpaikalla.
  • Hänellä on uskallusta ottaa asiat puheeksi työnantajan kanssa.
  • Hänellä on hyvät vuorovaikutustaidot.

Talentian jäsenistön kannalta sosiaalialan tuntemus on selkeä etu. Talentialainen luottamusmies osaa parhaiten nostaa edunvalvonnassa esiin sosiaalialan tehtävän sisältöön liittyvät erityispiirteet ja vaatimukset.

Sosiaalialan ammattilaiset ovat usein hyviä luottamusmiehiä jo koulutuksensa ja työkokemuksensa vuoksi. Heillä on erinomaiset neuvottelutaidot, he ovat tottuneet luovimaan erilaisissa ristiriitatilanteissa, he ymmärtävät yhteiskunnan rakenteita ja toimintaa sekä heidät on koulutettu tarkastelemaan asioita objektiivisesti.

Mitä luottamusmiehen työssä oppii ja mihin asioihin luottamusmies voi vaikuttaa?

Luottamusmiehen tehtävä on näköalapaikka työelämään. Se antaa mahdollisuuden kehittää itseään sekä työyhteisöä ja -oloja.

Luottamusmiehenä oppii lisää siitä, miten työelämä toimii ja miten siihen pystyy vaikuttamaan. Luottamusmiehen tehtävä ei ole aina helppo, mutta se on palkitseva ja merkityksellinen, koska asioihin voi aidosti vaikuttaa. Näitä asioita ovat työolot, työajat, palkitseminen, joustot, työtehtävien sisällöt sekä laajemmin työpaikan kulttuuri, jossa vallitsee luottamus ja usko yhteiseen hyvään.

Miten luottamusmiehenä toimiminen tukee omaa uraa?

Luottamusmiehen tehtävässä voi kehittää omaa työelämäosaamistaan. Luottamusmies saa kattavaa ja monipuolista koulutusta työelämästä sekä esimerkiksi viestinnästä ja vuorovaikutuksesta. Lisäksi luottamusmies saa maankattavan yhteistyöverkoston sekä tietoja, taitoja ja materiaaleja, joita voi hyödyntää omassa työssään ja yleisesti työelämässä.

Luottamusmieheksi valinta on myös osoitus henkilön kyvystä kantaa vastuuta. Siksi työnantajat usein arvostavat luottamusmieskokemusta.

Kuka voi ryhtyä luottamusmieheksi?

Yhtä lailla kokenut ehdokas kuin uusi, jolla on tuoreita näkemyksiä, on erittäin sopiva luottamusmiestehtävään. Talentia ja JUKO kouluttavat ja tukevat luottamusmiehiä tehtävässään, joten tarvittavan tiedon ja osaamisen saa koulutuksissa.

Millaista koulutusta luottamusmies saa ja kuka maksaa luottamusmieskoulutuksen kulut?

Koulutukset sisältävät monipuolisia, luottamusmiehen tehtävää tukevia kokonaisuuksia. Niissä opetetaan kattavasti mm. työehtolainsäädännön ydinsisältöä (mm. tasapuolinen kohtelu, yhdenvertaisuus, yhteistoiminta) sekä perehdytään erityisesti sovellettavien työehtosopimusten sisältöön. Lisäksi koulutukseen kuuluu mm. vuorovaikutustaitoja, viestintää, ryhmässä toimimista sekä neuvottelutaitoja. Koulutusten aikana luottamusmiehet verkostoituvat ja tulevat toisilleen tutuiksi.

Luottamusmieskoulutukseen osallistumiseen saa työnantajajärjestöjen kanssa tehdyn sopimuksen mukaan palkallista vapaata. Osallistujan matka-, ateria- ja majoituskulut korvataan.

Mikä on luottamusmiehen asema ja irtisanomissuoja?

Luottamusmiestä ei saa tämän luottamusmiestehtävän vuoksi painostaa tai erottaa. Lisäksi luottamusmiehillä on laissa ja työehtosopimuksissa ns. erityinen irtisanomissuoja. Työsopimuslain mukaan työnantaja saa irtisanoa työehtosopimuksen perusteella valitun luottamusmiehen vain, jos niiden työntekijöiden enemmistö, joita luottamusmies tai luottamusvaltuutettu edustaa, antaa siihen suostumuksensa.

Työnantaja saa lisäksi irtisanoa luottamusmiehen tuotannollisilla ja taloudellisilla syillä vain, jos luottamusmiehen työ päättyy kokonaan, eikä työnantaja voi järjestää hänelle hänen ammattitaitoaan vastaavaa tai hänelle muutoin sopivaa työtä tai kouluttaa häntä muuhun työhön.

Myös työehtosopimuksissa on lakia täydentäviä määräyksiä irtisanomissuojasta.

  • Esimerkiksi KVTES:n mukaan luottamusmiehenä toimivaa ei tämän tehtävän vuoksi saa siirtää ilman hänen suostumustaan huonompipalkkaiseen virkaan/tehtävään eikä saa luottamusmiestehtävien vuoksi irtisanoa.
  • Luottamusmiestä ei saa myöskään luottamusmiestehtävän vuoksi siirtää ilman pätevää syytä toiseen työhön.
  • Jos pääluottamusmiehen varsinainen työ vaikeuttaa pääluottamusmiehen tehtävien hoitamista ja hänelle tästä syystä järjestetään muuta työtä, ei järjestely saa aiheuttaa hänen ansionsa alentumista.

Miten luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun toimet eroavat toisistaan?

Luottamusmies valvoo edustamiensa jäsenten oikeuksia etenkin työsuhteeseen ja työehtosopimukseen liittyvissä asioissa ja erimielisyyksissä, kuten irtisanomisasioissa ja palkkaerimielisyyksissä. Työsuojeluvaltuutettu puolestaan huolehtii henkilöstön työturvallisuuteen ja työhyvinvointiin liittyvistä asioista.

Aina luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun tehtävät eivät ole erotettavissa toisistaan. Esimerkiksi luottamusmies saattaa samaan aikaan hoitaa jäsenen ylitöiden maksuun liittyvää asiaa, kun työsuojeluvaltuutettu joutuu puuttumaan työajan enimmäismäärän ylittymisestä johtuvaan kuormittumiseen. Molempien rooli on tärkeä, ja parhaimmillaan työsuojeluvaltuutettu ja luottamusmies myös tekevät keskenään yhteistyötä jäsenen puolesta.

Luottamusmies ajaa vain ammattijärjestöön järjestäytyneen asioita. Työsuojeluvaltuutetun asema perustuu sitä vastoin lakiin, ja hän edustaa koko henkilöstöä.

Voinko ehdottaa itseäni luottamusmieheksi?

Työntekijä voi asettua ehdolle luottamusmieheksi ja tulla valituksi. Luottamusmies voidaan valita myös kesken kauden, jos luottamusmiespaikkoja on avoinna. Valinnan tekevät työntekijät, jotka kuuluvat jäsenliittoihin. Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen mukaan luottamusmiehen valitseminen edellyttää kuitenkin vähintään kahta edustettavaa jäsentä.

Miksi puhutaan luottamusmiehestä eikä esim. luottamushenkilöstä?

Talentia käyttää luottamusmies-sanaa, koska sitä käytetään laissa ja työehtosopimuksissa. Tietysti toivomme, että maailma muuttuu tämänkin osalta ja lopulta luottamusmies muuttuu luottamushenkilöksi myös työehtosopimuksissa. Asiaa pohditaan erillisessä kuntasopimuksien työryhmässä.

Kuinka usein luottamusmiesvaalit käydään?

Uudet yksityisen sosiaalipalvelualan luottamusmiehet valitaan lähtökohtaisesti, kun edelliset eivät jatka enää tehtävässään tai luottamusmiestä ei ole aiemmin valittu. Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksessa ei ole määräyksiä toimikaudesta, vaan luottamusmies valitaan toistaiseksi, mikäli työnantajakohtaisesti ei ole määritetty toimikautta.

Kunnissa, kuntayhtymissä ja hyvinvointialueilla Talentiaa edustaa pääsopijajärjestö JUKO. Tällä kertaa kaikkien JUKOn kuntien ja kuntayhtymien luottamusmiesten voimassa olevaa kautta on jatkettu vuodella 31.7.2023 saakka. Uusi toimintakausi alkaa 1.8.2023.

Hyvinvointialueilla luottamusmiesvaali järjestetään puolestaan maaliskuun 2023 loppuun mennessä, ja uudet luottamusmiehet aloittavat arviolta huhti-toukokuussa 2023. Hyvinvointialueille siirtyneet luottamusmiehet hoitavat tehtäväänsä toimikauden loppuun, kunnes uudet luottamusmiehet on valittu.

Etsin luottamusmiestä

Pulmatilanteissa nopein apu on useimmiten oman työpaikan luottamusmies

Sinustako luottamusmies yksityiselle sosiaalipalvelualalle?

Olisitko sinä kiinnostunut luottamusmiehen tehtävästä? Puuttuuko yksityisen sosiaalipalvelualan työpaikaltanne luottamusmies? Luottamusmiehenä pääset kehittämään työelämää ja toisaalta omaa osaamistasi.

Luottamusmies, jos haluat kysyä neuvoa, ole yhteydessä osoitteeseen: luottamusmiesneuvonta@talentia.fi