HE 40/2018

Varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus (26 §)

Varhaiskasvatuksen opettajana voivat jatkossa työskennellä kaikki ne lastentarhanopettajat, jotka tälläkin hetkellä ovat kelpoisia tehtävään. Eli sosionomi (AMK), jolla on lastentarhanopettajan kelpoisuus, voi jatkaa tehtävässään lain voimaantulon (1.9.2018) jälkeen työuransa loppuun saakka.

Varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuuden saavat ne sosionomiopiskelijat, jotka ovat 1.9.2018 opiskelijoina ammattikorkeakoulussa ja suorittavat lastentarhanopettajan kelpoisuuden tuottamat varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan opinnot vähintään 60 opintopisteen laajuisina osana sosionomi (AMK) -tutkintoaan.

Lisäksi varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuuden saavat myös ne sosionomiopiskelijat, jotka 1.9.2018 – 31.7.2019 hyväksytään opiskelemaan lastentarhanopettajakelpoisuuden tuottamaa sosionomitutkintoa, mikäli he valmistuvat 31.7.2023 mennessä.

Varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuus (27 §)

Varhaiskasvatuksen sosionomi on lakiesityksessä erityisesti sosionomeille säädetty uusi ammattinimike. Kelpoisuusvaatimuksena on sosionomi (AMK) -tutkinto, johon sisältyy varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet vähintään 60 opintopisteen laajuiset opinnot.

Varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävään kelpoisia ovat myös sosionomi (ylempi AMK) -tutkinnon suorittaneet, jos tutkinto sisältää em. varhaiskasvatukseen suuntautuneet opinnot.

Sosionomi, jolla on AMK- tai YAMK-tutkinto, mutta jolla ei ole tutkinnossa varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneita opintoja, voi suorittaa em. opinnot tutkintoa täydentämällä. Varhaiskasvatuslain 75 §:n 2 momentin mukaan tutkinnon täydentämisen tulee alkaa vuoden kuluttua varhaiskasvatuslain voimaantulosta (1.9.2018). Siten opiskelijaksi hyväksymisen on tullut tapahtua viimeistään 1.9.2019. Opinnot tulee saattaa loppuun 31.7.2023 mennessä. Lisätietoa saa ammattikorkeakouluilta.

Sosionomin varhaiskasvatusopinnot eivät pätevöitä esiopetuksen tehtäviin.

Lakiesitys mahdollistaa siirtymäsäännöksen turvin myös sen, että kasvatustieteen kandidaatit ovat kelpoisia varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävään.

Säännöksen yksityiskohtaisten perusteluiden mukaan varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävänkuvassa näkyisi etenkin sosionomitutkinnon tuottama moniammatillisen yhteistyön sekä varhaiskasvatuksen ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyön toteuttaminen, perheiden palveluohjaus sekä perheiden kasvatusyhteistyön ja yhteisöllisyyden vahvistaminen. Tehtäväkuvaus valmistellaan lain voimaan tulon jälkeen.

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja (30 §)

Varhaiskasvatuksen erityisopettajilta edellytetään kelpoisuutta varhaiskasvatuksen opettajan tehtävään sekä sen lisäksi erityisopetuksen ammatillisiin tehtäviin valmiudet antavien opintojen (vähintään 60 opintopistettä) suorittamista. Kelpoinen tehtävään on myös kasvatustieteiden maisterin tutkinnon erityispedagogiikka pääaineena suorittanut henkilö.

Siirtymäsäännös (75 §) turvaa kelpoisuuden säilymisen myös lain voimaantulon jälkeen aiemmin erityisopettajan tehtävään kelpoisille henkilöille. Eli sosionomi (AMK), jonka tutkintoon on sisältynyt vähintään 60 opintopisteen varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan opinnot ja joka on suorittanut 60 opintopisteen erilliset erityislastentarhanopettajaopinnot (60 op), on edelleen kelpoinen varhaiskasvatuksen erityisopettajan tehtävään.

Mikäli varhaiskasvatuksen sosionomilla ei ole siirtymäsäännöksen (75 §) edellyttämää varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuutta viimeistään 31.7.2023, ei hänellä ole hakukelpoisuutta erityisopetukseen valmistaviin opintoihin.

Päiväkodin johtajan kelpoisuus ennen 1.1.2030 (siirtymäsäännös 75 §)

Päiväkodin johtajakelpoisuuden säilyttäminen edellyttää, että henkilö on johtajan tehtävässä lain voimaantullessa 1.9.2018 tai on viiden tätä edeltävän vuoden kuluessa ollut (jonkin aikaa: ajasta ei ole säädetty tarkemmin) ammatillisen tai hallinnollisen johtajan tehtävässä ja on tehtävään kelpoiseksi katsottu. Nämä henkilöt voivat jatkaa johtajan tehtävissä myös 1.1.2030 jälkeen.

Siirtymäsäännökset turvaavat myös opettajakelpoisille sosionomeille (AMK ja ylempi AMK) sekä kasvatustieteen kandidaateille oikeuden tulla valituksi päiväkodin johtajaksi 1.9.2018 lukien. Mutta jatkaakseen johtajan tehtävässä 1.1.2030 jälkeen, on heidän suoritettava kasvatustieteen maisterin tutkinto ennen vuotta 2030.

Johtajiksi haluavien lain voimaantulon 1.9.2018 tai vuosi sen jälkeen opintonsa aloittavien sosionomien on aina suoritettava myös kasvatustieteen maisterin tutkinto, vaikka he ehtisivät saada kelpoisuuden opettajan tehtävään ennen 31.7.2023.

Päiväkodin johtaja (31 §) 1.1.2030 jälkeen

Uuden lain myötä poistuu hallinnollisen ja ammatillisen johtajan erottaminen. Hallinnollisesta johtajasta voidaan päättää paikallisesti.

Päiväkodin toiminnasta vastaavan johtajan tehtävään kelpoisia ovat 1.1.2030 alkaen ne henkilöt, jotka ovat kelpoisia joko varhaiskasvatuksen opettajan tai sosionomin tehtävään ja joilla on lisäksi vähintään kasvatustieteen maisterin tutkinto sekä riittävä johtamistaito.

Siirtymäsäännöksen (74 §) mukaan johtajana voisi lain voimaantulosta vuoteen 2030 asti toimia henkilö, jolla olisi kelpoisuus varhaiskasvatuksen opettajan tehtäviin sekä riittävä johtamistaito. Lisäksi saman ajanjakson aikana johtajana voisi toimia henkilö, jolla on kelpoisuus varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävään ja kasvatustieteen maisterin tutkinto sekä riittävä johtamistaito.

Sosionomit, joiden opintoihin ei ole sisältynyt tai jotka eivät ole täydentäneet opintojaan tutkinnon suorittamisen jälkeen 60 opintopisteen varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogian opinnoilla, tarvitsevat kasvatustieteiden maisterin tutkinnon ennen vuotta 2030 voidakseen toimia johtotehtävissä.

Steinerpedagogisen päiväkodin henkilöstön kelpoisuus (32 §)

Varhaiskasvatuslaissa säädettyjä kelpoisuusvaatimuksia sovelletaan myös steinerpäiväkoteihin. Lisäksi varhaiskasvatuksen opettajaksi steinerpedagogisessa päiväkodissa on kelpoinen henkilö, joka on suorittanut steinerpedagogiset varhaiskasvattajan opinnot. Opintojen on laajuudeltaan vastattava vähintään niitä opintoja, jotka tuottavat varhaiskasvatuslain 26 §:n mukaisen varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuuden.

Steinerpäväkodissa toiminnasta vastaavaksi johtajaksi on kelpoinen henkilö, joka on suorittanut steinerpedagogiset varhaiskasvattajan opinnot ja jolla on varhaiskasvatuslain 31 §:n edellyttämä riittävä johtamistaito.

Siirtymäsäännöksen (75 §) mukaan henkilö, joka on lain voimaantullessa 1.9.2018 suorittanut steinerpedagogiset varhaiskasvattajaopinnot ja ollut kelpoinen antamaan steinerpedagogiikkaan perustuvaa esiopetusta esiopetusryhmälle, johon ei kuulu perusopetuksen oppilaita tai joka on lain voimaan tullessa aloittanut steinerpedagogiset varhaiskasvattajaopinnot ja suorittaa ne loppuun viimeistään 31.7.2022, on kelpoinen toimimaan steinerpedagogisessa varhaiskasvatuksen opettajan tehtävässä suoritettuaan Opetushallituksen määräämät lisäopinnot.

Henkilöstörakenne (37§)

Päiväkodin henkilöstön rakenne muuttuu 1.1.2030. Päiväkodissa kasvatus-, opetus- ja hoitotehtävissä toimivista henkilöistä vähintään kahdella kolmasosalla tulee olla varhaiskasvatuksen opettajan tai sosionomin kelpoisuus ja heistä vähintään puolella varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus. Muilla tulee olla vähintään varhaiskasvatuksen lastenhoitajan kelpoisuus. Henkilöstöstä tulee vähintään yhdellä kolmesta olla kandidaatin tutkinto, toisella joko kandidaatin tutkinto tai sosionomin tutkinto ja kolmannella vähintään lastenhoitajan kelpoisuus. Koska 25 § edellyttää riittävää eri kelpoisuusvaatimukset täyttävää henkilöstöä, varhaiskasvatuksen järjestäjän ja tuottajan on huolehdittava, että jokaisessa päiväkodissa on riittävä määrä varhaiskasvatuksen sosionomin koulutuksen saaneita.

Muuttuvaa henkilöstösäännöstä sovellettaessa on otettava huomioon se, mitä varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuuksista kokonaisuudessaan säädetään. Eli jatkossakin opettajakelpoinen sosionomi voi työskennellä itsenäisesti opettajan tehtävässä.

Tilapäinen poikkeaminen kelpoisuusvaatimuksista (33§)

Jos esimerkiksi varhaiskasvatuksen opettajan, sosionomin tai päiväkodin johtajan tehtävään ei saada kelpoisuusvaatimukset täyttävää henkilöä, on lain mukaan tehtävä mahdollista täyttää kerrallaan enintään vuoden ajaksi. Tehtävään otettavalla henkilöllä on suoritettujen opintojen perusteella oltava riittävät edellytykset ja tehtävän edellyttämä taito tehtävän hoitamiseen.

Vuoden määräajan jälkeen tehtävä on aina laitettava hakuun. Tällöin vailla kelpoisuutta tehtävää hoitanut henkilö voitaisiin valita uudelleen enintään vuoden määräajaksi vain, jos tehtävän hakijoissa ei ole ollut kelpoisuusvaatimukset täyttäviä henkilöitä.

Riittävän henkilöstömäärän turvaaminen (25 §)

Varhaiskasvatuspalvelun järjestäjän on huolehdittava siitä, että varhaiskasvatuksessa on riittävä määrä varhaiskasvatuksen opettaja- ja sosionomikelpoisia sekä lastenhoitajia.

Varhaiskasvatusyksiköiden tulisi muodostaa moniammatillisia työyhteisöjä, joissa työskentelee eri koulutustaustaisia kelpoisuusvaatimukset täyttäviä henkilöitä. Laissa kiinnitetään erityistä huomiota siihen, että jokaisessa päiväkodissa tulee olla riittävä määrä varhaiskasvatuksen sosionomin koulutuksen saaneita.

Laissa todetaan lisäksi, että varhaiskasvatuksessa järjestäjien tulee ennakoivasti ryhtyä rekrytoimaan palvelukseensa nykyistä enemmän sekä varhaiskasvatuksen opettajan että sosionomin kelpoisuuden täyttäviä henkilöitä.

Riittävän henkilöstömäärän turvaaminen ei Talentian mielestä voi tarkoittaa sitä, että päiväkodeissa ryhdytään muuttamaan lastentarhanopettajina työskentelevien sosionomien vakansseja varhaiskasvatuksen sosionomien vakansseiksi.

Esiopetus

Esiopetusta antavan opettajan kelpoisuuksiin ei tule muutosta. Esiopettajan tehtävissä nyt toimivat säilyttävät kelpoisuutensa.

Joustavat opintopolut ja varhaiskasvatuksen koulutusten kehittämisfoorumi

Opetus- ja kulttuuriministeriö ottaa korkeakoulujen ohjauksessa huomioon varhaiskasvatuksen työntekijöiden jatko- ja täydennyskoulutuksen kannalta tarpeellisista opintopoluista huolehtimisen. Sosionomin tutkinnon suorittaneella tulee olla käytettävissään joustavia opintopolkuja sekä kasvatustieteen maisterin tutkinnon että varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuuden tuovan kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon suorittamiseksi niin, että aiemmin hankittu osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan.

Varhaiskasvatuksen koulutusten kehittämisfoorumin tavoitteena on edistää varhaiskasvatuksen koulutusten ja kouluttajien keskinäistä yhteistyötä ja seurata varhaiskasvatusten koulutusten kehittämistä ja muutosprosesseja. Kehittämisfoorumi myös seuraa uusinta kansallista ja kansainvälistä tutkimusta varhaiskasvatuksessa ja laajemmin koko koulutuspolitiikassa koulutusten kehittämistarpeiden näkökulmasta. Tavoitteena on myös tehdä esityksiä varhaiskasvatuksen henkilöstön perus- ja täydennyskoulutuksen jatkumon kehittämiseksi sekä täydennyskoulutukseen tarvittavista teemoista ja toteuttamisen tavoista. Kehittämisfoorumi myös tekee ehdotuksia varhaiskasvatuksen henkilöstön osaamisen kehittämisestä ja koulutuspoluista. Tehtävänä on lisäksi varhaiskasvatuslain toimeenpanon tuki koulutukseen liittyvissä asioissa ja varhaiskasvatuslakiin kirjatun vuonna 2030 voimaan tulevan henkilöstörakenteen toteutumisen edistäminen. Toimikausi 14.2.2019 – 31.12.2020.

Opetus- ja kulttuuriministeriön aloittama jatkovalmistelu

Kolmiportaisen tuen kokonaisuutta ja muun muassa sairaalavarhaiskasvatusta koskien opetus- ja kulttuuriministeriö aloittaa erillisen valmistelutyön. Samoin palveluseteliä koskeva lainvalmistelutyö käynnistetään. Lisäksi ministeriö seuraa tarkasti kelpoisuusehdot täyttävän henkilöstön koulutusmäärien riittävyyttä ja alueellisen saatavuuden kehittymistä, tarpeellisia selvityksiä teettämällä ja ryhtyy tarvittaessa lainsäädäntö- ja muihin toimenpiteisiin hyvissä ajoin ennen vuotta 2030. Parhaillaan opetus- ja kulttuuriministeriössä valmistellaan kokoaikaisen subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden palauttamista sekä muutoksia ryhmäkokoihin.

Näin vaikutamme

Talentia vaikuttaa työehtosopimuksiin ja sosiaalialan lainsäädännön valmisteluun sekä puolustaa jäsenistönsä asemaa ja oikeuksia alaa kehittävissä työryhmissä.

Oletko jo Talentian jäsen?

Jos et vielä kuulu Talentiaan, sosiaalialan korkeakoulutettujen omaan ammattijärjestöön, liity nyt.