Sosionomin (AMK) erityisosaaminen ja vastuut varhaiskasvatuksessa

Sosionomi (AMK) saa koulutuksessaan vahvan sosiaalipedagogisen ja varhaiskasvatuksen osaamisen.
Kuvaus varhaiskasvatukseen suuntautuneen sosionomin (AMK) erityisosaamisesta ja vastuista perustuu Varhaiskasvatuslakiin (540/2018), Varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin (OPS 2016:17) ja Sosionomi ammattikorkeakouluissa -selvitykseen (Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry:n työryhmän selvitys sosiaalialan tilanteesta ja kehityksestä 2017).

Osaaminen (tiedot ja taidot)

 • varhaiskasvatuksen pedagogiikka, varhaiserityispedagogiikka ja sosiaalipedagogiikka,
 • lapsen oikeuksien sopimuksen mukaisen toiminnan edistäminen sekä lapsen osallisuuden, hyvinvoinnin, huolenpidon ja suojelun vahvistaminen,
 • varhaiskasvatuksen oppimisympäristöjen, toimintakulttuurin ja eri osaamisalueiden suunnittelu, toteutus, dokumentointi ja arviointi
 • ilmaisu- ja taidekasvatus
 • lapsiperheiden palveluiden ja palvelujärjestelmien tuntemus,
 • kasvatusyhteistyö,
 • varhaiskasvatuksen palveluohjaus: perheiden palvelutarpeiden arviointi sekä palvelujen koordinointi, ohjaus ja neuvonta varhaiskasvatukseen liittyvissä kysymyksissä lapsen ja perheiden tarpeiden mukaisesti,
 • moniammatillinen ja monialainen yhteistyö,
 • yhteiskunnallinen vaikuttamistyö varhaiskasvatuksen ja siihen liittyvän koulutuksen kehittämisessä,
 • varhaisen tuen tarpeiden tunnistaminen, syrjimisen ja syrjäytymisen ennaltaehkäisy,
 • palveluiden tuottamis- ja kehittämisosaaminen moninaistuvassa ja monikulttuurisessa varhaiskasvatuksessa,
 • työyhteisö- ja johtamisosaaminen,
 • ammattieettinen osaaminen: varhaiskasvatuksen arvojen ja lapsen oikeuksien toteutuminen,
 • oman toiminnan reflektio: jatkuva ammatillinen oppiminen ja eettinen toimintakyky ja
 • monilukutaidon ja tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen osana lapsen oppimista ja toimintaa sekä kasvatus- ja verkostoyhteistyössä.

Työn vaikutukset ja vastuu

Sosionomin (AMK) työ vaikuttaa laajasti lapsen kokonaisvaltaiseen kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseen sekä syrjäytymisen ehkäisyyn. Työn vaikutukset luovat perustan lapsen elinikäiselle oppimiselle, osallisuuden ja aktiivisen toimijuuden syntymiselle. Työssään sosionomi tukee lapsen vanhempia, huoltajia ja lähipiiriä kasvatustyössä..

Varhaiskasvatuksessa sosionomi (AMK) vastaa:

 • lapsen edun toteutumisesta,
 • lapsen hyvinvoinnin edistämisestä ja syrjäytymisen ehkäisemisestä,
 • laaja-alaisen osaamisen edistämisestä oppimisen eri alueilla yhteistyössä muiden alan ammattilaisten kanssa,
 • lapsen vuorovaikutuksen tukemisesta sekä sosiaalisten taitojen vahvistamisesta,
 • lapsen itsetuntemuksen ja tunnetaitojen edistämisestä,
 • lapsen osallisuuden ja aktiivisen toimijuuden vahvistamisesta,
 • lapsen oppimisen edistämisestä sekä lapsen mahdollisesta kehityksen ja oppimisen tuen suunnittelusta ja sen toteuttamisesta yhteistyössä muiden ammattilaisten kanssa,
 • lapsen ja perheiden osallisuuden vahvistamisesta erilaisissa vuorovaikutus- ja yhteistyötilanteissa sekä verkostoissa,
 • varhaiskasvatuksen oppimisympäristöjen suunnittelusta, rakentamisesta, arvioinnista ja kehittämisestä yhteistyössä muiden alan ammattilaisten kanssa ja
 • varhaiskasvatuksen toimintakulttuurin arvioinnista ja kehittämisestä (sis. työyhteisön kehittäminen, työyhteisön osallistaminen ja monipuolisten työtapojen kehittäminen)

Yhteistyötaidot

Varhaiskasvatuksessa sosionomi (AMK) vastaa:

 • yhteistyöstä vanhempien, huoltajien ja läheisten kanssa lapsen kokonaisvaltaisen kasvun ja oppimisen edistämiseksi,
 • yhteistyöstä moniammatillisten ja monialaisten verkostojen kanssa lapsen tarpeita vastaavasti,
 • yhteistyöstä varhaiskasvatuksen eri toimintatasojen välillä (esim. perhe, päiväkoti ja kolmas sektori),
 • perheiden verkostoitumisen edistämisestä,
 • yhteistyöstä lapsen tarvitseman kehityksen oppimisen tuen suunnittelussa, sen toteuttamissa ja arvioinnissa muiden toimijoiden kanssa ja
 • työyhteisönsä ammatillisesta kehittämisestä, yhteisen ymmärryksen rakentamisesta lapsen oppimisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi.