Yhteisöpedagogien kelpoisuudesta lastensuojelun tehtäviin

Suomen humanistinen ammattikorkeakoulu sai pyynnöstään Valviralta vastauksen yhteisöpedagogien mahdollisuudesta toimia lastensuojelun tehtävissä ammattihenkilölain voimaantulon 1.3.2016 jälkeen.

Valvira on todennut lausunnossaan, että ”mikäli tehtävä ei edellytä sosiaalihuollon ammattihenkilön pätevyyttä, voi työnantaja valita tehtävään muun kuin sosiaalihuollon ammattihenkilölaissa mainitun ammattihenkilön”.

Mitä tämä tarkoittaa?

Työnantaja määrittelee palkkaamansa henkilön tehtävänkuvan, tarvittavan koulutuksen ja osaamisen aivan samoin, kuten ennen ammattihenkilölain voimaantuloakin.
Työnantaja vastaa siitä, että palvelutarpeen arvioimiseen, omatyöntekijänä toimiseen sekä hoidon ja huolenpidon turvaavien päätösten tekemiseen on lastensuojelussa asiakasturvallisuuden näkökulmasta riittävä määrä sosiaalihuollon laillistettuja ja valvottuja ammattihenkilöitä.
Valviran selvitys on pitkä, moniselitteinen ja joissakin kohdissa epäjohdonmukainen ammattihenkilölain perusajatuksen kanssa. Ammattihenkilön lain mukainen vastuu ja työantajan toimivallan rajat on kuitenkin ilmaistu selkeästi. Tehtäväkokoonpanossa voi olla laillistettuja ammattihenkilöitä täydentävää osaamista.

Yhteisöpedagogille on mahdollista laatia tehtävänkuva, jossa koulutuksen erityisosaaminen sopii niin avo- kuin sijaishuollossa vastaamaan lasten ja nuorten yksilöllisen ja yhteisöllisen tuen tarpeisiin. Laki antaa mahdollisuuden lastensuojelun avohuollon ja lastensuojelulaitosten tehtävärakenteen monipuolistamiseen sekä tehtävänkuvien täydentämiseen kuten tähänkin saakka.

Sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain velvoitteet edellyttävät kuitenkin monissa tilanteissa asiakkaan oikeusturvan kannalta sitä, että tehtävää hoitaa laillistettu ja valvottu ammattihenkilö. Lisäksi esimiehen tehtävään kuuluu sosiaalihuollon ammattihenkilön ammatillinen johtaminen ja toiminnan asianmukaisuuden seuranta. Ammattihenkilölain velvoitteet ovat tarpeellisia asiakkaiden oikeuksien ja asiakasturvallisuuden kannalta mutta ne eivät sulje pois osaamisen ja tehtävänkuvien monipuolistamista.
erityisasiantuntija

Alpo Heikkinen

Talentia ry

Alpo Heikkinen