KVTES-sopimustavoite: Työntekijöiden saatava valita, syövätkö he joutuisasti työntekemisen lomassa vai omalla ajallaan

Kunnallinen yleinen työ- ja virkaehtosopimus (KVTES) on soveltamisalaltaan ja sisällöltään laaja sopimus. Sitä sovelletaan kuraattorista konservaattoriin ja sairaalakemististä talonmieheen. KVTES:n soveltamisalalla työskentelee yli 311 000 palkansaajaan. Sopimus on myös iältään varsin kunnioitettava, ja nykymuotoinen KVTES sisältää sopimusmääräyksiä vuosikymmenien takaa.  

KVTES:ssa onkin työ- ja virkaehtosopimuksena nähtävissä lukuisien eri neuvottelujen ja neuvottelukierroksien kerrostuma. KVTES ei ole yksi sopimus sanan varsinaisessa merkityksessä. Kyseessä on lukuisien neuvottelujen ja lainsäädäntäuudistusten muokkaama kokonaisuus, jossa uudet sopimusehdot on luotu vanhojen, limittäin ja lomittain sijoitettujen, sopimusehtojen päälle. Sopimusehtojen kerrostuminen kertoo pitkästä yhteistyöstä ja myös luottamuksesta sopimusosapuolien välillä.  

Pitkä historia ja sopimustekstien kerroksellisuus ei kuitenkaan aina ole pelkkä etu. Maailma muuttuu yhä kiihtyvällä vauhdilla ja muutama vuosi – saatikka vuosikymmen sitten – tehty sopimusmääräys voi nykyhetkessä olla auttamattoman vanhentunut. Osin kaavamainen KVTES ei näyttäisikään taipuvan kaikin osin uuden työelämän muuttuneisiin vaatimuksiin. 

Ennen jokaista neuvottelukierrosta Talentia selvittää, mikä jäsenistöä kentällä puhuttaa ja mitkä olisivat tarpeellisia muutoksia kuhunkin sopimukseen. Näitä muutostarpeita viedään eteenpäin sopimustavoitteina. Yksi jäsenistön huolista KVTES:n kohdalla nyt käynnistyneen neuvottelukierroksen osalta on joutuisa ruokailu työajalla myös muissa työajoissa kuin jaksotyössä.  

Hoitaja syö työajalla, sosionomi omalla ajalla 

Ruokataukoja koskevat sopimusehdot ovat juuri sellaisia sopimusehtoja, joilla KVTES:ssa on pitkä historia. Moniammatillisen yhteistyön lisääntyminen esimerkiksi hoitajien ja sosiaalihuollon ammattihenkilöstön, vaikkapa sosionomin, välillä voi johtaa erikoiseen tilanteeseen: Jaksotyötä tekevä hoitaja saa syödä joutuisasti työajalla, kun yleistyöajassa työtä tekevä talentialainen sosionomi syö työajan ulkopuolella, omalla ajalla. Entistä kummallisemmaksi tilanteen tekee se, että moniammatillisena työparina nämä kaksi tekevät työtä yhdessä, samojen asiakkaiden parissa, lähtevät yhdessä lounasaikaan samaan sosiaalitilaan saman pöydän ääreen, ja keskustelevat samoista (työ)asioista. Silti toinen heistä syö työajalla, toinen omalla ajalla.  

Ymmärrettävästi tilanne koetaan kohtuuttomaksi, ja pahimmassa tapauksessa se luo närää muutoin toimivaan yhteistyöhön.  

Talentia on kuullut jäsenistöä ja yksi neuvottelujärjestö Jukoon toimitettu Talentian KVTES:n tavoitteista onkin, että työntekijät voisivat myös muissa työaikamuodoissa kuin jaksotyössä valita, syövätkö he joutuisasti työntekemisen lomassa vai omalla ajalla. Muuttuneessa työelämässä sopimusehdon muutos mahdollistaisi työajan järkevämmän käyttämisen työpaikkakohtaista arviointia käyttäen. Lisäksi se toisi KVTES:een työnantajapuolenkin peräänkuuluttamaa joustoa. Epäilemme, että muutos myös parantaisi työilmapiiriä työpaikoilla.  

Tiedossa on, että vuoden 2020 kierros tulee olemaan vaikea. Pöydällä ovat kiky-tunnit ja muutama muu aikaisemman kierroksen työsuhteiden ehtojen heikennys, jotka edelleen hiertävät palkansaajapuolen, ja näin ollen myös työnantajapuolen, kengässä. Jukon neuvottelijoilla ei ole helppo tehtävä KVTES-pöydässä. 

Tavoite on kuitenkin yhteinen: Työehtosopimus, eli neuvottelutuloksena syntyvä sopimusratkaisu. Kompromissi, johon kumpikin osapuoli voi sitoutua, ainakin seuraavan sopimuskauden ajaksi.  

Lataa kuva jaettavaksi tästä >

Lataa kuva jaettavaksi tästä

Tiina Kinnunen

Työmarkkinalakimies