Vammaisten henkilöiden osallisuuden toteutumiseen tarvitaan sosiaalihuollon ammattiosaamista

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentiasta on tärkeää, että vammaisten henkilöiden etuja, itsemääräämisoikeutta ja osallisuutta vahvistetaan lainsäädännöllä. Talentia on antanut lausunnon vammaisten henkilöiden osallisuutta vahvistavista säännösluonnoksista, jotka sosiaali- ja terveysministeriön asettama osallisuustyöryhmä on raportissaan esittänyt.

Osallisuustyöryhmän säännösehdotukset vammaislainsäädäntöön ovat pääosin kannatettavia.

– Vammaispalveluissa ja yleisesti sosiaalipalveluissa on keskeistä selvittää asiakkaiden toivomukset, mielipiteet ja yksilölliset tarpeet. Samalla tulisi kiinnittää huomioita asiakkaiden äidinkieleen ja kulttuuritaustaan. Siksi jatkovalmistelussa on tarkasteltava myös ikääntyneiden ja maahanmuuttajataustaisten vammaisten henkilöiden erityiskysymyksiä ja palvelutarpeita, toteaa Talentian erityisasiantuntija Jaana Manssila.

Palveluprosessin vastuun pysyttävä sosiaalihuollon ammattihenkilöillä

Talentian mielestä vammaislainsäädäntöä kehitettäessä on kiinnitettävä huomiota myös henkilöstönäkökulmaan. Laillistettujen sosiaalihuollon ammattihenkilöiden riittävyys, henkilöstörakenne ja mitoitus sekä osaamisen kehittäminen ja johtaminen ovat keskeisiä tekijöitä toimivien palveluprosessien turvaamisessa. Tämän vuoksi jatkovalmistelussa on arvioitava, millaisia henkilöstövaikutuksia säädösehdotukset tuovat mukanaan.

Sosiaalihuollon asiakasprosessit muodostavat jatkumon, jossa yleinen ja yksilöllinen ammatillinen neuvonta ja ohjaus, palvelutarpeiden arviointi, asiakassuunnitelmien laadinta, asiakkaalle annettava psykososiaalinen tuki sekä päätöksenteko asiakkaan tarvitsemista palveluista ja tukitoimista liittyvät toisiinsa.

– Koska nämä asiat muodostavat aina kokonaisuuden, on välttämätöntä, että vastuu palveluprosessin eri osista säilyy laillistetuilla sosiaalihuollon ammattihenkilöillä, Manssila painottaa.

– Esimerkiksi vammaispalvelujen palvelutarpeen arviointi ja asiakassuunnitelman laatiminen eivät ole tehtäviä, jotka voitaisiin delegoida vaikkapa terveydenhuollon ammattihenkilöille.

Erityisen tuen tarpeessa olevien asiakkaiden kohdalla vastuuhenkilön on oltava aina laillistettu sosiaalityöntekijä.

Nyt lausuntokierroksella olevia osallisuustyöryhmän uudistusehdotuksia on tarkoitus hyödyntää vammaispalvelulainsäädännön kokonaisuudistuksen valmistelussa.

>> Lue Talentian lausunto osallisuustyöryhmän vammaispalvelulainsäädännön uudistusehdotuksista

>> Tutustu raporttiin: Vammaisten henkilöiden osallisuuden turvaaminen vammaispalveluissa