Uutinen

Tehtäväkohtaista palkkaa voidaan joissakin tapauksissa alentaa

Vuoden 2012 jälkeen pelkän puuttuvan kelpoi­suuden vuoksi tehtä­vä­koh­taista palkkaa ei voida alentaa, jos tehtävän vaativuus on sama.. Osassa kuntia työeh­to­so­pi­muksen (KVTES II Luku 9§) muutos on jäänyt huomaa­matta ja on virheel­li­sesti jatkettu vanhaa tapaa toimia. Oheisesta linkistä löytyy toimintaohjeet, jos epäpätevyysalennus on tehty vastoin KVTES:siä.

On tilanteita, joissa tehtä­vä­koh­taista palkkaa voidaan alentaa, jos tehtävää on jotenkin helpo­tettu tai se on erilainen kuin muilla, esimer­kiksi lasten­suojelun tai vammais­pal­velun sosiaa­li­työn­te­kijän tehtävää tekevällä.

– Erilaisuus voi liittyä esimerkiksi viranhaltijapäätösten tekemiseen ja niihin liittyvään virkavastuuseen, kertoo Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia ry:n puheenjohtaja Tero Ristimäki.

Virheelliseen epäpätevyysalennukseen voi hakea oikaisun