Lausunto, Uutinen

Talentian lausunto hallituksen esitysluonnoksesta asiakas- ja potilaslaiksi sekä laiksi lastensuojelulain muuttamisesta

(Näiden lakiluonnosten jatkovalmistelun aikataulu on tällä hetkellä auki.)

Henkilöstöä koskevaa arviointia tarkennettava

Ehdotettu sääntely lakiluonnoksesta asiakas- ja potilaslaiksi on periaatteessa kannatettavaa, mutta vaatii täsmennyksiä ja tarkempaa arviointia henkilöstön näkökulmasta. Ehdotuksesta puuttuu sosiaalihuollon ammattihenkilölain mukainen tarkastelu. Virkavastuulla toimivaan sosiaalityöntekijään kohdistuvia monia uusia vaatimuksia ei ehdotuksessa arvioida vaadittavan osaamisen, työajan käytön, ammattietiikan eikä asiakasmitoituksen ulottuvuuksista. Arvioimatta  jäävät henkilöstön tosiasialliset mahdollisuudet selviytyä ehdotetuista tehtävistä niin virkamiesoikeuden kuin sosiaalihuollon ammattihenkilölain näkökulmista.

Omavalvonnan tueksi tarvitaan viranomaisvalvontaa

Ehdotettu lainsäädäntö edellyttää perustellusti omavalvonnan kehittämistä. Talentia korostaa, että omavalvonnan tueksi tarvitaan viranomaisvalvontaa. Sekä omavalvontasuunnitelmien että yleisen itsemääräämissuunnitelman laatimisesta tulee säätää tarkemmin sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella. Lisäksi tarvitaan myös STM:n, THL:n ja Kuntaliiton yhteistä ohjeistusta kunnille omavalvonnan kehittämiseksi ja yhdenmukaistamiseksi.

Kustannus- ja henkilöstövaikutukset vaativat tarkemman arvioinnin

Ehdotettu säädösluonnos sisältää siinä määrin vaatimuksia osaamisen kehittämiselle, henkilöstöresursseille, työtehtävien määrälle, työn vaativuudelle ja sosiaalityön ammatilliselle johtamiselle, ettei sitä voida pitää kustannusneutraalina. Jatkovalmistelussa tulee arvioida ja selvittää kustannus- ja henkilöstövaikutuksia sekä niiden korvaamistarpeita kunnille.

Henkilöstön osaaminen, työhyvinvointi ja -turvallisuus asetettava toimeenpanon keskiöön

Talentia kannattaa ehdotettua toimeenpano-ohjelmaa ja osallistuu mielellään sen toteuttamiseen. Toimeenpanon tueksi tarvitaan myös kattava opas henkilöstölle.

Henkilöstön tosiasialliset mahdollisuudet hoitaa tehtävänsä lain vaatimalla tavalla on varmistettava. Huomiota on kiinnitettävä muun muassa täydennyskoulutukseen, henkilöstöresursseihin, työnjakoon ja henkilöstön mitoitukseen. Myös työväkivallan ehkäisyyn on investoitava riittävästi ja konkreettisesti.

Huomioita lastensuojelulakiin ehdotetuista muutoksista

Lakiehdotuksen asiakassuunnitelmaa koskevat säännösehdotukset sisältävät neljän suunnitelman velvoitteet vastuusosiaalityöhön. Suunnitelmavelvoitteisuus edellyttää lisääntyvää ajankäyttöä asiakkaan suoraan kohtaamiseen. Siksi lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän asiakasmäärän enimmäismitoituksesta on säädettävä erikseen lailla.

Työsuojelu ja työturvallisuus edellyttävät, että kiinnipitämistä koskevaan säännökseen lisätään kirjaus riittävästä asianmukaisesta henkilöstökoulutuksesta turvaamaan sekä asiakkaan että työntekijän oikeudet kiinnipito- ja työväkivaltatilanteissa.

Erityisen huolenpidon toimeenpanossa on tärkeää varmistaa, että laitoksissa ja sijaishuollossa laillistettujen sosiaalihuollon ammattihenkilöiden lisäksi työskentelee lasten ja nuorten ikätason mukaiset tarpeet huomioon ottava monipuolinen ammatillinen henkilöstö.

Tilanteissa, joissa lapsi joutuu vaihtamaan hoitopaikkaa siksi, ettei hoitopaikka enää suoriudu erityisen tuen velvoitteista, on lapsen oikeuksien kannalta tärkeää, että vastaavalla sosiaalityöntekijällä on velvoite ja oikeus esittää hoitopaikan vaihtamista. Pelkkä arviointi on oikeusvaikutuksiltaan riittämätön.

Talentian lausunto kokonaisuudessaan (pdf).

Lisätietoja:
Asiakas- ja potilaslain osalta
Jaana Manssila, erityisasiantuntija
p. 09 3158 6025
jaana.manssila@talentia.fi

Lastensuojelulain osalta
Alpo Heikkinen, erityisasiantuntija
p. 09 3158 6023
alpo.heikkinen@talentia.fi