Lausunto, Uutinen

Talentian lausunto asiakasmaksulakiluonnoksesta

Asiakasmaksuja uudistettava yhdenvertaisuus turvaten

Asiakasmaksuista säätäminen lain tasolla on kannatettavaa. Maakuntien tehtäväksi esitettävä vastuu maksujen perimisestä lisää sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaiden yhdenvertaisuutta. Sen sijaan maakunnille esitetty liikkumavara maksujen tason määrittelyssä ei varmista palvelujen käyttäjien yhdenvertaisuuden toteutumista.

Asiakasmaksujen, lääkekulujen ja matkakulujen korvaamiskäytäntöjä kehitettävä

Asiakasmaksujen voimakas kohdistuminen pienituloisille ja sairaille henkilöille edellyttää jatkossa asiakasmaksulain mukaisen maksukaton sekä lääkekustannusten vuosiomavastuun (lääkekatto) yhdistämistä yhdeksi maksukatoksi. Näin varmistetaan tehokkaammin pienituloisille henkilöille tarpeenmukaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttö. Pienituloisten ja sairaiden henkilöiden välttämättömien terveyspalvelujen käyttömahdollisuuksiin liittyvät olennaisesti myös sairausvakuutuslain mukaan korvattavat matkakustannukset (nk. matkakatto).

Maksujen määräytyminen ja seuranta vaativat toimivia tietojärjestelmiä ja palvelukäytäntöjä

Asiakkaiden yhdenvertaisuuden toteutumista tukee se, että ehdotetun valinnanvapauslain mukaisista palveluista perittävät asiakasmaksut olisivat yhtäläiset kaikkien palveluntuottajien osalta. Asiakkaiden oikeusturvaa vahvistaa maakunnalle esitetty velvollisuus seurata asiakkaiden maksukaton kertymistä palveluntuottajasta riippumatta. Seurantavelvollisuuden toteutuminen edellyttää kuitenkin toimivia tietojärjestelmiä.

Asiakkaiden mahdollisuus hakea maksun alentamista tai poistamista

Maksujen alentamisen tai poistamisen mahdollisuus halutaan turvata palvelujen järjestäjien ja tuottajien yleisellä tiedonantovelvollisuudella sekä asiakkaalle tarjottavalla riittävällä avulla ja ohjauksella. Talentia suhtautuu varauksellisesti siihen, että mahdollisesti sosiaalityöntekijät nimettäisiin maakunnissa antamaan lisätietoja maksun alentamista ja perimättä jättämistä koskevissa asioissa. Tähän tehtävään soveltuvat paremmin asiakasmaksupäätöksiä tekevät yksiköt. Ne voivat ohjata asiakkaita edelleen sosiaalityöhön silloin kun on ilmeistä, että asiakkaan tilanteessa tarvitaan kokonaisvaltaista sosiaalista ja taloudellista arviointia. Asiakkaiden oikeusturvan toteutumisen kannalta olennaista on se, että maksun alentamista tai perimättä jättämistä koskeviin päätöksiin on mahdollista hakea oikaisua.

Psykoterapiaa voivat antaa myös sosiaalihuollon laillistetut ammattihenkilöt

Terapia määritellään lakiesityksessä terveydenhuollon ammattihenkilön antamaksi palveluksi. Yhtenä terapiamuotona luetellaan myös psykoterapia. Psykoterapiaa voivat kuitenkin antaa myös henkilöt, joilla on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen (564/1994) 2 a §:n mukainen psykoterapeutin ammattinimikkeen käyttöoikeuteen johtava koulutus. Edellä mainitun, 1.9.2018 voimaan tulleen, säännöksen mukaan psykoterapeutin ammattinimikkeen käyttöönoton edellytyksenä on soveltuvan tutkinnon suorittamisen jälkeen kertynyt vähintään kahden vuoden työkokemus mielenterveyspalveluissa tai sitä vastaavissa tehtävissä sekä psykoterapeuttikoulutus.

Psykoterapeuttikoulutukseen hakeutumiseen soveltuvia sosiaalialan tutkintoja ovat ylempi korkeakoulututkinto (esim. YTM, sosiaalityöntekijä) tai soveltuva sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (esim. sosionomi AMK), johon tulee sisältyä tai sen lisäksi olla suoritettuna yhteensä 30 opintopisteen psykologian tai psykiatrian opinnot. Psykoterapeuttikoulutukseen ovat siis kelpoisia hakeutumaan muun muassa laillistetut sosiaalityöntekijät ja sosionomit. Talentia edellyttää, että sekä säännöstä että sen yksityiskohtaisia perusteluja täsmennetään terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen 2 a §:n kirjauksilla.

Talentian koko lausunto oheisena pdf-tiedostona.