Tiedote

Sivistysvaltiokunta kuuli Talentian äänen, muttei ottanut kritiikkiä riittävästi huomioon mietinnössään varhaiskasvatuslakiesitykseen

Sivistysvaliokunnan mietintö hallituksen esitykseen varhaiskasvatuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 40/2018) on valmistunut.

Talentia on pettynyt siihen, ettei sivistysvaliokunta ymmärrä arvostaa ammattikorkeakoulusta saatavaa pedagogista ja johtamisosaamista, sanoo Talentian puheenjohtaja Tero Ristimäki.  -Tämä huolimatta kaikesta siitä tiedosta, jonka Talentia ja sen jäsenet ovat heille on lakivalmistelun aikana antaneet.

Sosionomit huomioidaan siirtymäsäännöksessä ja rekrytoinneissa

Valiokunta on kuullut Talentiaa siirtymäsäännöksen täsmentämisessä. Säännös takaa sen, että lastentarhanopettajan kelpoisuuden saavuttanut sosionomi on kelpoinen toimimaan jatkossakin varhaiskasvatuksen opettajana. Samoin tehtävään pätevä sosionomi voi jatkaa varhaiskasvatuksen erityisopettajana.

Johtajille siirtymäsäännökseen ei tullut parannusta. Päiväkodin johtajana toimiva sosionomi voi jatkaa tehtävässään ja kaikki nykyisen lastentarhanopettajan kelpoisuuden omaavat voivat toimia siirtymäajan loppuun eli 2030 saakka päiväkodin johtajana.

Talentiaa on kuultu myös sosionomien rekrytoinnin suhteen. Sivistysvaliokunta korostaa mietinnössään, että varhaiskasvatukseen tulee hankkia paras mahdollinen osaaminen. Kuntien ei pidä rekrytoinneissa rajata ulos kelpoisia sosionomeja. Valiokunta myöntää mietinnössään, että joustava 1+1+1 -mallinen henkilöstörakenne toteutuu varhaiskasvatuksessa vasta 20-30 vuoden päästä.

Mitä Talentia tekee seuraavaksi?

Talentia ajaa sosionomien kelpoisuuden palauttamista varhaiskasvatuksen opettajan tehtävään ja päiväkodin johtajan tehtävään. Myös sivistysvaliokunnan jäsenet ovat itse kirjoittaneet mietintöön viisi erillistä vastalausetta. Tästä on hyötyä, kun Talentia palaa varhaiskasvatuksen henkilöstörakennekysymyksiin tulevassa eduskuntavaali- ja hallitusohjelmavaikuttamisessa.

  • Talentia jatkaa kuntien rekrytointien ja työpaikkailmoittelun seurantaa varmistaakseen, että kunnat noudattavat siirtymäsäännöstä.
  • Talentia vaatii varhaiskasvatuksen sosionomille vähintään samaa palkkaa, kuin varhaiskasvatuksen opettajalle.
  • Talentia edellyttää varhaiskasvatuksen sosionomille oikeutta samaan suunnitteluaikaan (SAK-aika), kuin varhaiskasvatuksen opettajalla.
  • Talentia seuraa varhaiskasvatuksen mitoitusten toteutumista yhteistyössä muiden ammattijärjestöjen kanssa varhaiskasvatuksen laadun varmistamiseksi.

Varhaiskasvatuksen sosionomina voi toimia vain laillistettu sosionomi

Talentia on työstänyt varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävänkuvaa ja viimeistelee sen, kun laki on hyväksytty. Työn pohjana ovat varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (OPS 2016:17) sekä Sosionomi ammattikorkeakouluissa -selvitys (Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry:n työryhmän selvitys sosiaalialan tilanteesta ja kehityksestä 2017).

Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki määrittelee sosionomin sosiaalihuollon laillistetuksi ammatiksi. Sosionomin tehtävänimikettä ei voi käyttää henkilö, jolla ei ole Valviran myöntämää oikeutta harjoittaa sosionomin ammattia.