Tiedote

Oikaisun hakeminen virheelliseen epäpätevyysalennukseen

Epäpätevyysalennusta on käytetty monissa kunnissa useiden vuosien ajan väärin perustein. Vuoden 2012 jälkeen pelkän puuttuvan kelpoi­suuden vuoksi tehtä­vä­koh­taista palkkaa ei voida alentaa, jos tehtävän vaativuus on sama. Osassa kuntia työeh­to­so­pi­muksen (KVTES II Luku 9§) muutos on jäänyt huomaa­matta ja on virheel­li­sesti jatkettu vanhaa tapaa toimia.

Tästä linkistä saat ohjeet, kuinka toimia jälkikäteen, jos epäpätevyysalennus on tehty virheellisesti.

Oikaisun haku aloitetaan ottamalla ensiksi yhteyttä omaan esimieheen ja kysymällä häneltä perusteet palkan alentamiselle. Kysymyksen voi tehdä sähköpostitse.

Jos esimiehen vastaus viittaa siihen, että alennus on tehty virheellisellä perusteella, pyydetään esimiestä oikaisemaan palkka oikeaksi ja annetaan perusteluksi KVTES:n pykälä.

Jos asia ei tällä oikene, ole yhteydessä oman kuntasi jukolaiseen luottamusmieheen tai pääluottamusmieheen ja pyydä häntä selvittämään asia. Paikallisesti neuvoteltaessa voidaan vedota Kuntatyönantajan yleiskirjeeseen 37/2011. Asia on yleiskirjeen sivulla 6, kohdassa Koulutuksen puuttumisen vaikutus peruspalkkaan/tehtäväkohtaiseen palkkaan.

On tilanteita, joissa tehtä­vä­koh­taista palkkaa voidaan alentaa, jos tehtävää on jotenkin helpo­tettu tai se on erilainen kuin muilla, esimer­kiksi lasten­suojelun tai vammais­pal­velun sosiaa­li­työn­te­kijän tehtävää tekevällä. Erilaisuus voi liittyä esimerkiksi viranhaltijapäätösten tekemiseen ja niihin liittyvään virkavastuuseen.