Tiedote

Juniorisosiaalityöntekijän nimike johtaa harhaan: Asiakkaiden ja harjoittelijoiden oikeudet turvattava

Sosiaalityön alkuvaiheen opiskelijoita on rekrytoitu sosiaalihuoltoon suurimmissa kaupungeissa juniorityöntekijöiksi. Näin on toimittu esimerkiksi Helsingissä ja Espoossa. Menettelyn tarkoitus on ilmeisimmin vastata sosiaalityöntekijöiden saatavuushaasteisiin sitouttamalla opiskelijoita organisaatioihin jo ennen varsinaisten harjoittelujen suorittamista.

– Juniorityöntekijä-nimikettä voi käyttää, ja sen käyttö voi olla osa ennakoivaa rekrytointia. Työnantajien on kuitenkin huolehdittava siitä, että työntekijän osaaminen ja työtehtävät vastaavat toisiaan, jotta asiakasturvallisuus ei vaarannu, Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio huomauttaa.

Sen sijaan juniorisosiaalityöntekijän nimikettä ei tule käyttää. Nimike antaa väärän käsityksen työntekijän ammatillisesta pätevyydestä, koska se viittaa vastavalmistuneeseen sosiaalityöntekijään. Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki ei tunnista juniorisosiaalityöntekijän ammattia.

Juniorisosiaalityöntekijän nimikettä ei tule käyttää.

– Asiakkailla on oikeus tietää, auttaako heitä vaadittavan tutkinnon suorittanut laillistettu sosiaalihuollon ammattihenkilö, tilapäisesti sosiaalityöntekijän tehtävissä toimimaan oikeutettu sosiaalityöntekijäopiskelija, opinnoissaan harjoitteluvaiheeseen edennyt sosiaalityön pääaineopiskelija vai sosiaalityön opintojensa alkuvaiheessa oleva opiskelija, Karsio sanoo.

– Opiskelijoiden kohdalla niin asiakkaiden kuin työtovereiden on voitava hänen tehtävänimikkeestään tunnistaa osaamisen taso.

Sosiaalityöntekijä on suojattu nimike

Sosiaalityöntekijän tehtävänimikettä voivat käyttää vain maisterin tutkinnon suorittaneet, Valviran laillistamat sosiaalityöntekijät. Sosiaalityöntekijän tehtävissä vakinaisesti tai tilapäisesti saa näin ollen toimia vain henkilö, joka täyttää sosiaalihuollon ammattihenkilölain vaatimukset.

– Ammattihenkilölaki mahdollistaa seuraamukset työntekijälle, jos hän suorittaa tehtäviä, joihin hänen koulutuksensa tai ammattitaitonsa ei riitä, Karsio muistuttaa.

Sosiaalityön opiskelijoiden mahdollisuuksista toimia tilapäisesti sosiaalityöntekijän ammatissa on erikseen ammattihenkilölailla säädetty. Tilapäisesti sosiaalityöntekijän ammatissa toimivista käytetään nimikettä sosiaalityöntekijäopiskelija.

Harjoittelijan oikeudet turvattava

Sosiaalityön alkuvaiheen opiskelijoita rekrytoidaan usein harjoittelijoiksi.

– Harjoittelijaa ei voi laskea varsinaiseksi henkilöstöresurssiksi eikä missään nimessä käyttää ratkaisuna työvoimavajeeseen. Sellaista taakkaa ei voi asettaa opiskelijan harteille, Karsio sanoo.

Sen sijaan työnantajien on huolehdittava siitä, että harjoittelijoille nimetään ohjaaja ja että ohjaustehtävään varataan työaikaa.

Harjoittelijan roolin on käytävä ilmi opintoihin sisältyvää harjoittelua suorittavan opiskelijan tehtävänimikkeessä. Nimike voi olla esimerkiksi sosiaalityöntekijäharjoittelija.

– Harjoittelijana toimivan opiskelijan, juniorityöntekijän ja tilapäisenä sosiaalityöntekijänä työskentelevän opiskelijan tehtävät on pidettävä selvästi toisistaan erillisinä, Karsio sanoo.

Harjoittelijaa ei voi käyttää ratkaisuna työvoimavajeeseen.