Määräaikaisuus

Lailliseksi perusteeksi ei riitä se, että toimen tai viran palkkamenoista päätetään kerrallaan vain määräajaksi. Tosin työllistämistuen kestoaika on määräaikaisuuden laillinen peruste.

Työnantaja ei voi yksipuolisesti muuttaa toistaiseksi voimassaolevaa työsopimusta määräaikaiseksi tai lyhentää sovitun määräajan kestoa, mutta työnantaja ja työntekijä voivat sopia näistä asioista.

Määräaikaiseen virkasuhteeseen ottamisen peruste voi lisäksi olla avoinna olevan viran hoitaminen tai se, että virkaan otetulla ei ole sen edellyttämää kelpoisuutta. Sen jatkaminen uudella määräaikaisella virkamääräyksellä edellyttää, että virka pyritään ensin täyttämään avoimella viranhaulla.

Määräaikaisen sopimuksen irtisanominen

Jollei työn alkaessa erikseen sovita, määräajaksi tehtyä työsopimusta ei voi irtisanoa ennen kuin määräaika on kulunut umpeen tai muu määräaikaisuuden peruste lakkaa. Sopimukseen voidaan määräaikaisuudesta huolimatta kirjata ns. irtisanomisehto, jossa määritellään irtisanomisaika sopimuksen voimassa ollessa.

Määräaikainen virkasuhde sen sijaan on irtisanottavissa ilman erillistä kirjausta virkamääräykseen.

Määräaikaisen lomauttaminen

Määräaikainen työntekijä voidaan lomauttaa vain, jos hän työskentelee vakituisen työntekijän sijaisena ja työnantajalla olisi oikeus lomauttaa vakituinen työntekijä, jos hän olisi työssä.

Määräaikainen kunnallinen viranhaltija voidaan lomauttaa vain virkasuhteen kestettyä keskeytymättä vähintään 6 kuukautta.

Perustelemattomasta määräaikaisuudesta korvaus

Jos määräaikainen työsopimus on perusteeton tai jos määräaikaisia työsopimuksia on ilman pätevää syytä toistuvasti solmittu peräkkäin, pidetään sopimusta toistaiseksi voimassaolevana (vakinaisena) työsopimuksena.

Sekä yksityisellä että julkisella sektorilla on mahdollista saada korvausta perusteettoman määräaikaisuuden johdosta. Määräaikaisen työsopimuksen osalta korvausta vaaditaan käytännössä silloin, kun työnantaja antaa määräaikaisena pitämänsä työsuhteen päättyä, vaikka perustetta määrä­aikaisuudelle ei ole ollut. Tällöin työnantajan katsotaan päättäneen työsuhteen perusteettomasti, jolloin työnantaja voidaan määrätä suorittamaan työntekijälle vähintään kolmen ja enintään 24 kuukauden palkka.

Toisin kuin ilman perustetta solmittua määräaikaista työsopimusta, ei valtion tai kunnan perusteetonta määräaikaista virkasuhdetta pidetä toistaiseksi voimassa olevana. Tällöin   hyvitysmahdollisuudeksi perusteettomasta määräaikaisuudesta jää  6-24 kuukauden palkkaa vastaava rahakorvaus.

Yhtäjaksoisen työttömyyden jälkeinen määräaika

Työsopimus voidaan sopia määräaikaisena enintään vuodeksi sillä perusteella, että palkattava henkilö on työ- ja elinkeinotoimiston ilmoituksen perusteella ollut yhtäjaksoisesti työtön työnhakija edellisen 12 kuukauden ajan. Tällä perusteella on mahdollista tehdä kolme määräaikaista sopimusta, kunhan niiden yhteenlaskettu kesto on enintään vuosi.

Usein kysyttyä työ- ja virkasuhteen ehdoista

Katso löytyisikö vastaus kysymykseesi täältä

Uraopas

Talentian uraoppaasta löydät vinkkejä ja neuvoja muun muassa työnhakuun, CV:n laatimiseen ja omien vahvuuksien tunnistamiseen.

Oletko jo Talentian jäsen?

Jos et vielä kuulu Talentiaan, sosiaalialan korkeakoulutettujen omaan ammattijärjestöön, liity nyt.