Våra medlemmar

Talentia har över 26 000 medlemmar. Av dem är 93 % kvinnor och 96 % har finska som första språk. En typisk medlem är en 42-årig kvinna vars arbetsgivare är en kommun eller ett kommunsamfund.

 • 68 % av medlemmarna är anställda av en kommunal arbetsgivare.
 • 27 % är anställda av en privat arbetsgivare.
 • 74 % av medlemmarna har avlagt högre eller lägre högskoleexamen. Majoriteten av dem har avlagt yrkeshögskolexamen inom det sociala området.
 • 6 % har avlagt examen på lägre högre stadiet (t.ex. socialfostrare, socialhandledare, handledare för utvecklingsstörda).
 • 18 % är studerande.
 • 1 % har någon annan utbildning.

Medlemskåren fördelar sig enligt följande yrkesbenämningar:

 • 20 % är socialarbetare.
 • 55 % är personal inom fostran och handledning.
 • 3 % har förvaltningsuppgifter inom socialtjänsten samt finns i verksamhets- och anstaltsledningen.
 • 22 % har andra uppgifter (t.ex. projektuppgifter).

Socialarbetare

Socialarbetare som avlagt högre högskoleexamen arbetar med krävande sakkunniguppgifter inom socialt arbete samt med förvaltnings-, planerings-, utvecklings- och projektuppgifter.

Socialarbetarnas vanligaste arbetsplatser:

 • socialbyråer
 • hälsocentraler och sjukhus
 • mentalvårdsbyråer
 • barn- och familjerådgivningar
 • enheter inom missbrukarvården
 • äldreomsorg
 • skolor och läroinrättningar
 • organisationer
 • privata serviceföretag inom det sociala området

Socialarbetarnas vanligaste yrkesbenämningar är:

 • socialarbetare och ledande socialarbetare
 • ansvarig skolkurator/skolkurator
 • socialterapeut och ledande socialterapeut
 • socialombudsman
 • rehabiliteringssocialarbetare
 • chef för äldre omsorg
 • enhetschef
 • avdelningschef
 • socialdirektör
 • projektarbetare och projektledare

Sociala området (YH) och institutnivån

YH-utbildningar inom det sociala området är socionom (YH), geronom (YH) och rehabiliteringsledare (YH) – examen. Examensbenämningar på institutnivå är socialfostrare, socialhandledare, handledare inom det sociala området och handledare för utvecklingsstörda. Institutexamen avläggs inte längre, utan studierna har flyttat över till yrkeshögskolorna.

De som avlagt yrkeshögskoleexamen arbetar med krävande uppgifter; handledar-, fostrings-, rehabiliterings- och utbildningsuppgifter samt med olika planerings-, utvecklings-, förmans-, förvaltnings- och projektuppgifter inom det sociala området. De verkar bl.a. inom dagvården, äldreomsorgen, barnskyddet, service för funktionshindrade, boendeservice, rehabiliterande arbetsverksamhet, familjearbete, missbrukarvården och handhar olika projekt- och organisationsuppgifter.

De vanligaste yrkesbenämningarna för socionom (YH) är:

 • barnträdgårdslärare
 • handledare vid barnskyddsanstalt
 • socialhandledare/servicehandledare
 • handledare för funktionshindrade
 • boendehandledare
 • hanledare inom hemservice
 • handledare inom äldreomsorgen
 • handledare inom rehabiliterande arbetsverksamhet
 • annan handledare
 • projektarbetare
 • daghemsföreståndare
 • dagvårdsföreståndare/chef
 • familjearbetare
 • organisationsarbetare
 • chef inom äldre omsorg