Varhaiskasvatuksen sosionomin palkka ja työehdot kuntasektorilla

KVTES:n liitteessä 5 on varhaiskasvatuksen sosionomin hinnoittelutunnus 05VKA046, joka määrittää varhaiskasvatuksen sosionomin tehtäväkohtaisen palkan.

Varhaiskasvatuksen sosionomin päätehtävät muodostuvat lasten kasvatuksen tehtävistä. Tehtäviin kuuluu myös mm. lasten ja perheiden palveluiden yhteensovittaminen, yhteistyö perheiden kanssa sekä monialainen yhteistyö. Tehtävät edellyttävät varhaiskasvatuslain mukaista varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuutta (varhaiskasvatuslaki 540/2018 27 § ja 75 §).  >> Lue lisää

KVTES liite 5, palkat 1.6.2023 lukien:

  • Varhaiskasvatuksen sosionomi: 2 586,64 eur (hinnottelutunnus 05VKA046)

Hinnoittelutunnuksen palkka on vähimmäispalkka. Työntekijän kanssa voidaan sopia vähimmäispalkan ylittävästä tehtäväkohtaisesta palkasta.

Varhaiskasvatuksen sosionomin työsuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaisesti, joten myös heidän kohdallaan on laadittava tehtävänkuvat ja arvioitava tehtävän vaativuus ja sen vaikutus palkkaan. Myös oikeus henkilökohtaisiin lisiin on käytävä läpi. Erityisesti varhaiskasvatuksen sosionomin kohdalla tehtävänkuva ja vaativuuden arviointi on tärkeä tehdä huolellisesti, koska tehtävän vaativuus voi vaihdella huomattavasti eri paikkakuntien ja jopa saman paikkakunnan eri toimipaikkojen välillä.

Talentia tavoittelee varhaiskasvatuksen sosionomille monialaista yhteistyöaikaa. Tämä mahdollistaa työaikaa lapsiryhmän ulkopuolella. Monialaista yhteistyöaikaa voidaan käyttää suunnitteluun, arviointiin ja yhteistyöhön, konkreettisena esimerkkinä yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa.

Päiväkodin johtajien ja varhaiskasvatuksen opetushenkilöstön palkka ja työehdot kuntasektorilla

Sosionomi (AMK) on varhaiskasvatuslain kelpoisuus- ja siirtymäsäännösten täyttyessä kelpoinen varhaiskasvatuksen opettajan, varhaiskasvatusyksikön apulaisjohtajan ja päiväkodin johtajan tehtävään.

Keväästä 2021 lähtien varhaiskasvatuksen henkilöstön palvelussuhteen ehdot ovat määräytyneet kahden työ- ja virkaehtosopimuksen mukaisesti – KVTES:n ja OVTES:n.

Kelpoisen varhaiskasvatuksen opettajan ja päiväkodin johtajan hinnoittelutunnukset sijoittuvat OVTES:n osioon G. Myös syksyllä 2022 perustettu uusi päiväkodin apulaisjohtajan hinnoittelutunnus on OVTES:n samaisessa liitteessä. Kelpoisten varhaiskasvatuksen opettajien ja johtajien palkkaus sekä muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät OVTES:n mukaisesti.

Ilman kelpoisuutta olevien varhaiskasvatuksen opettajien hinnoittelutunnus on KVTES:n liitteessä 5, jossa viitataan tehtäväkohtaisen palkan osalta OVTES:n osioon G. Kelpoisuutta vailla olevan varhaiskasvatuksen opettajan palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaisesti.

Pääsääntö on, että kelpoisuus varhaiskasvatuksen opettajaksi määrittää, sovelletaanko palvelussuhteen ehdoissa KVTES:sta vai OVTES:sta.

Esimerkit:

  • Henkilö A on kelpoinen varhaiskasvatuksen opettaja, mutta vailla kelpoisuutta päiväkodin johtajan tehtävään. Toimiessaan päiväkodin johtajan viransijaisena häneen sovelletaan OVTES:sta.
  • Henkilö Y on kelpoinen varhaiskasvatuksen opettaja, mutta vailla varhaiskasvatuksen erityisopettajan kelpoisuutta. Toimiessaan varhaiskasvatuksen erityisopettajan sijaisena häneen sovelletaan OVTES:sta.
  • Henkilö T on kelpoinen sosionomi (AMK), mutta vailla varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuutta. Toimiessaan varhaiskasvatuksen opettajan sijaisena hänen tehtäväkohtainen palkkansa määräytyy OVTES:n mukaisesti ja palvelussuhteen muut ehdot KVTES:n mukaisesti.

Varhaiskasvatuksen opetushenkilöstön palkat (OVTES Osio G)

Päiväkodin johtajan OVTES:n palkkahinnoittelukohtaan 45000020 kuuluvien päätehtävänä on varhaiskasvatuslain mukaisessa päiväkodin johtajan tehtävässä toimiminen. Tehtävät edellyttävät varhaiskasvatuslain 540/2018 mukaista päiväkodin johtajan kelpoisuutta (varhaiskasvatuslaki 31 §, 74 § ja 75 §). Tähän palkkahinnoittelukohtaan voivat kuulua esimerkiksi varhaiskasvatusyksikön johtaja ja päiväkodin johtaja.

  • Päiväkodin johtaja: 3 153,62 eur (hinnoittelutunnus 45000020)

Hinnoittelutunnuksen palkka kuvaa tilannetta 1.6.2023.

Varhaiskasvatusyksikön apulaisjohtaja

Varhaiskasvatusyksikön apulaisjohtajan OVTES:n palkkahinnoittelukohtaan 45000030 kuuluvien päätehtävänä on varhaiskasvatusyksikön apulaisjohtajana toimiminen. Apulaisjohtajan tehtäviin kuuluu johtaminen ja/tai henkilöstön välittömänä esihenkilönä toimiminen. Tehtäviin voi kuulua myös osallistumista opetus- ja kasvatustyöhön. Tehtävät edellyttävät varhaiskasvatuslain 540/2018 26 §, 30 §, 31 §, 74 § tai 75 §:n mukaista kelpoisuutta. Tähän palkkahinnoittelukohtaan voivat kuulua esimerkiksi päiväkodin apulaisjohtaja ja jatkuvasti välittöminä esimiehinä toimivat vastaavat varhaiskasvatuksen opettajat.

  • Varhaiskasvatusyksikön apulaisjohtaja: 2 935,66 eur (hinnoittelutunnus 45000030)

Hinnoittelutunnuksen palkka kuvaa tilannetta 1.6.2023.

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja

Varhaiskasvatuksen erityisopettajan OVTES:n palkkahinnoittelukohtaan 45000042 kuuluvien päätehtävänä on varhaiskasvatuksen erityispedagogiikan asiantuntijatehtävät, kuten lasten erityisopetuksen ja kasvatuksen tehtävät sekä muun henkilöstön ohjaaminen ja tuki. Tähän palkkahinnoittelukohtaan voivat kuulua esimerkiksi varhaiskasvatuksen erityisopettaja, kiertävä/konsultoiva erityislastentarhanopettaja ja erityislastentarhanopettaja.

  • Varhaiskasvatuksen erityisopettaja, kasvatustieteiden maisteri: 2 789,57 eur (hinnoittelutunnus 45000042 )
  • Varhaiskasvatuksen erityisopettaja, kasvatustieteiden kandidaatti tai muu varhaiskasvatuslain mukainen kelpoisuus: 2 789,57 eur (hinnoittelutunnus 45000042)

Hinnoittelutunnuksen palkka kuvaa tilannetta 1.6.2023.

Varhaiskasvatuksen opettaja

Varhaiskasvatuksen opettajan palkkahinnoittelukohtaan 45000044 kuuluvien päätehtävät muodostuvat lasten opetuksen ja kasvatuksen tehtävistä. Tehtävät edellyttävät varhaiskasvatuslain 540/2018 26 § tai 75 §:n mukaista kelpoisuutta. Tähän palkkahinnoittelukohtaan voivat kuulua esimerkiksi varhaiskasvatuksen opettaja ja lastentarhanopettaja.

  • Varhaiskasvatuksen opettaja, kasvatustieteiden maisteri: 2 620,22 eur (45000044)
  • Varhaiskasvatuksen opettaja, kasvatustieteiden kandidaatti tai muu varhaiskasvatuslain mukainen kelpoisuus: 2 620,22 eur (45000044)

Hinnoittelutunnuksen palkka kuvaa tilannetta 1.6.2023.

Varhaiskasvatuksen kasvatustehtävät

Varhaiskasvatuksen kasvatustehtävien palkkahinnoittelukohtaan kuuluvien päätehtävät muodostuvat lasten opetuksen ja kasvatuksen tehtävistä.

Opetustehtävät edellyttävät varhaiskasvatuslain kelpoisuusvaatimuksen perusteella määräytyvää koulutusta. Varhaiskasvatuslain 26 §:n ja 30 §:n kelpoisuuden omaaviin sovelletaan OVTES:n osiota G.

Kun tehtävän kelpoisuusehdoissa edellytetään varhaiskasvatuksen opettajan tai erityisopettajan kelpoisuutta ja työntekijä ei täytä varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuusehtoja, palkkaus määräytyy OVTES osion G:n palkkahinnoittelun mukaisesti.

Myös OVTES:n tehtäväkohtaiset palkat ovat vähimmäispalkkaluonteisia. Esimerkiksi lisävastuut ja koulutus voidaan ottaa huomioon palkanlisiä määritettäessä.

Oletko jo Talentian jäsen?

Jos et vielä kuulu Talentiaan, sosiaalialan korkeakoulutettujen omaan ammattijärjestöön, liity nyt.