Sosiaaliturvauudistus edellyttää Kelan ja sosiaalitoimen yhteistyön lujittamista

Suomen hallitus lupaa puuttua määrätietoisesti erityisesti eläkeläisten ja lapsiperheiden köyhyyteen, jota vähennetään kehittämällä samanaikaisesti etuuksia ja palveluita. Tämä toteutetaan muun muassa kehittämällä aikuissosiaalityötä.

Nämä asiat olivat vahvasti esillä myös Talentian eduskuntavaalitavoitteissa, joissa todettiin, että sosiaalietuudet ovat jääneet jälkeen muusta tulokehityksestä, mikä näkyy päivittäin sosiaalityön ja -ohjauksen arjessa. Talentia nosti esille sosiaalialan osaamisen vahvistamisen välttämättömyyden. Toimintaa on kehitettävä etuuksien ja palveluiden arviointi- ja ratkaisutyössä niin Kelassa kuin kunnissakin ja niiden välisessä yhteistyössä.

Kelaan tarvitaan sosiaalialan osaajia

Kelan omassa sisäisessä arviossa on todettu, ettei toimeentulotukietuuden monimuotoisuuteen osattu varautua riittävässä määrin. Varautumisen puutteellisuus tuli ilmi vasta toimeenpanovaiheessa. Sosiaalihuollon palvelujen sisällöt ovat Kelan piirissä edelleen melko tuntemattomia. Kelan henkilöstö tarvitsee laajasti tietoa sosiaalityöstä, sosiaaliohjauksesta ja sosiaalisesta kuntoutuksesta, jotta ratkaisut vastaavat asiakkaiden moninaisiin tarpeisiin ja asiakkaat ohjautuvat ehkäisevän toimeentulotuen piiriin tarvittaessa.

Toimeentulotuki on viimesijainen etuus ja sen tulisi olla aina tilapäinen ratkaisu toimeentulon turvaamisessa. Talentiaan tulleiden yhteydenottojen perusteella vaikuttaa kuitenkin siltä, että Kelassa suositaan pitkiä, jopa 10 kuukautta kestäviä toimeentulotukipäätöksiä. Työntekijöiden tulee jopa erikseen perustella, jos he tekevät lyhyen päätöksen. Tämä herättää pohtimaan, onko Kelan työntekijöillä riittävästi osaamista arvioida hakijan palveluiden tarve, kokonaistilanne ja pitkäaikaisen päätöksen vaikutukset hakijan hyvinvointiin?

Yhteistyökäytäntöjä kehitettävä ja lisättävä

Talentia on esittänyt jo vuonna 2017 sosiaalialan asiantuntijuuden vahvistamista Kelassa. Esityksessä ehdotettiin asiantuntijasosiaalityöntekijän tehtävän perustamista jokaiseen Kelan vakuutuspiiriin sekä sosiaalialan ammattihenkilöiden palkkaamista toimeentulotukipäätösten ratkaisuasiantuntijoiksi. Jo näillä toimenpiteillä voidaan vastata useisiin hallitusohjelmassa mainittuihin parannusehdotuksiin.

Kun Kelan ja kunnan (maakunnan) yhteistyökäytännöt vahvistuvat, voidaan etuudet ja palvelut yhteensovittaa nykyistä paremmin.  Näin saadaan kohdennettua palvelut ja resurssit oikein, varmistettua palveluiden oikea-aikaisuus, tunnistettua asiakkaiden sosiaalityön tarpeet, turvattua asiakkaan ohjaus ja henkilökohtaisen palvelun toteutuminen vaikeimmassa asemassa oleville, kehitettyä palveluja osallistavaan ja ennaltaehkäisevään suuntaan, hyödynnettyä monitoimijaista työotetta ja etsivää työtä sekä vahvistettua ehkäisevän toimeentulotuen suunnitelmallisuutta ja käyttöä.

Nämä kaikki asiat on mainittu hallitusohjelmassa, joten perustelut sosiaalialan asiantuntijuuden vahvistamisen tarpeesta Kelassa löytyvät suoraan hallitusohjelmasta.

Marjo Varsa

Talentian työelämäasioiden päällikkö