Sosiaalihuollon johtaminen kuuluu vain alan ammattilaisille

Sosiaalityön ammatillinen johtaminen vaatii lain mukaan sosiaalihuollon koulutusosaamista. Siksi sosiaalityöntekijöillä ja sosionomeilla on oltava oma ammatillinen johtonsa uusissa hyvinvointialueiden palvelukokonaisuuksissa.

Ammatillinen johtaminen takaa sosiaalihuollossa asiakasturvallisuuden aivan kuten terveydenhuollossa. Oman alan ammatillinen johtaminen ja ammatin viranomaisvalvonta turvaavat sosiaalialan ammattitaidon laadun ja kehittämisen. Hallinnollisesta johtajuudesta työnantaja voi päättää vapaammin.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen (18.7.2006/1809/2026/3/05) mukaan myös osastotasoisessa sosiaalihuollon hallinnollisessa johtamistehtävässä, johon sisältyvät vastuualueen sisällöllinen kehittäminen ja toiminnan suunnittelu, on oltava sosiaalihuollon tietopuolinen osaaminen ja alan koulutus.

Sosiaalihuollon johtamistehtävät vaativat tuntemusta alan lainsäädännöstä ja ammattietiikasta

Hyvinvointialueita perustettaessa monia sosiaalipalveluja saatetaan organisoida uudelleen. Lapsiperheiden tarpeet voivat lastensuojelun ja sosiaalihuollon lainsäädännön kautta kytkeytyä moniin erilaisiin palveluihin.

Esimerkiksi sosiaalihuollon perhetyö, terveydenhuollon sosiaalityö, sosiaalipäivystys tai työllistymispalvelujen kuntakokeilut ovat tärkeitä lasten turvallisuuden ja perheen toimeentulon kannalta.

Nämä palvelut käyvät esimerkkeinä siitä, että lain mukainen johtamisvastuu ulottuu ammattihenkilöihin. Tehtävät edellyttävät lainsäädännön tuntemusta ja oman alan ammattietiikan soveltamista.

Ammatillisen johtamisen oltava läsnä siellä, missä työtä tehdään

Sosnet-yliopistoverkoston (2019) raportissa ”Sosiaalityöntekijän ammattitaidon arviointi asiakasturvallisuuden näkökulmasta” on ammattitaito jaettu neljään osa-alueeseen: a) sosiaalityöntekijän asiantuntijuus ja sen käyttäminen, b) eettinen ja juridinen osaaminen, c) palveluprosessin ja sen johtamisen osaaminen ja d) monialainen verkosto- ja yhteistyöosaaminen.

Ammatillisessa johtamisessa on lisäksi kyse julkisesta vallankäytöstä ja ammatillisen osaamisen laadun valvonnasta, sosiaalityön päätöksenteon linjaamisesta ja päivittäisen sosiaalityön prosessien sisällönohjauksesta.

Siihen voi kuulua esimerkiksi vastentahtoisten toimenpiteiden kollegiaalinen harkinta tai työllistymispalveluissa sosiaalisen tilanteen kokonaisarviointi ja mahdolliset työllisyyspalvelulain mukaiset seuraamukset asiakkaalle.

Myös tämän vuoksi on vältettävä sitä, että ammatillinen johtaminen sijoitetaan arjen työorganisaation ja tiimien ulkopuolelle toiseen organisaatioon puolimuodolliseksi näennäis- ja etäjohtajuudeksi.

Ammatillisen johtamisen on oltava läsnä siellä, missä työtä tehdään, olivatpa kyseessä lapsiperheiden palvelut, vanhuspalvelut, päihdepalvelut, terveydenhuollon sosiaalityö, sosiaalipäivystys tai työllistymispalvelut.

Kuntapäättäjien on uusia palvelumalleja kehittäessään kiinnitettävä erityistä huomiota sosiaalihuollon johtamis- ja esimiesosaamisen lainmukaisuuteen.

Alpo Heikkinen