Tilapäisesti sosiaalityössä toimivien oikeudet ja velvollisuudet

Työnantajan on aina varmistettava, että tilapäisesti sosiaalityöntekijän tehtävässä toimivalla ammattihenkilölain vaatimat opinnot ja niihin liittyvä käytännön harjoittelu hyväksytysti suoritettu.

Sosiaalihuollon ammattihenkilölain mukaan tilapäisesti sosiaalityöntekijän ammatissa ei enää voi toimia kuka tahansa, vaan hänen on oltava sosiaalityön opiskelija, joka on suorittanut vähintään sosiaalityön aineopinnot ja harjoittelun.

Tilapäisesti sijaiskelpoisuuden saanut sosiaalityön opiskelija voi työskennellä tehtävässä yhtäjaksoisesti enintään vuoden ajan. Työn on tapahduttava laillistetun sosiaalityöntekijän valvonnassa ja ohjauksessa. Käytännössä tilanne on kuitenkin se, että tilapäiset sosiaalityöntekijät tekevät samaa työtä kuin laillistetutkin eikä valvontaa ja ohjausta ole määritelty mitenkään.

‒ Kun työskennellään pienellä paikkakunnalla, jossa väkeä on vähän, on tilapäisen sosiaalityöntekijän valvonta aika kosmeettista, vaikka se on laissa määritelty. Yleensä he tekevät myös samaa tehtävänkuvaa eikä päätösoikeuksia ole välttämättä rajoitettu millään tavalla, sanoo Anna Isoviita, joka työskentelee Pohjois-Satakunnan peruspalveluyhtymä PoSassa sosiaalipalvelupäällikkönä.

Lastensuojelutyössä sijaisten toimivaltaa on rajattu kiireellisten sijoitusten kohdalla, kun lainsäädäntö edellyttää.

‒ Tilapäiset voivat valmistella kiireellistä sijoitusta, mutta päätöstä he eivät voi siitä tehdä, vaan se on johtavan viranhaltijan tehtävä, sanoo PoSan lastensuojelun johtava sosiaalityöntekijä Joanna Koivuniemi.

PoSassa tilapäisesti sosiaalityöntekijöinä toimivia sosiaalityöntekijöitä valvoo ja ohjaa johtava sosiaalityöntekijä oman työnsä ohessa. Sosiaalityöntekijöiden asiakasmäärät ovat niin suuria, että valvontaa ei enää ole voitu antaa asiakastyön päälle tehtäväksi.

Kuntayhtymään kuuluu kuusi kuntaa: Honkajoki, Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia, Pomarkku ja Siikainen. Kuntayhtymän lastensuojelussa sosiaalityöntekijän sijaiset ovat aina olleet sosiaalityön maisterivaiheen opiskelijoita. Aikuis- ja vammaissosiaalityön puolella on ollut myös avoimen yliopistojen opinnot suorittaneita, joilla on ollut jokin relevantti pohjakoulutus.

Myös PoSassa sosiaalityöntekijöistä on ollut koko ajan kova pula ja päteviä hakijoita on vähän. Tilapäiset työntekijät kaipaavat enemmän tukea ja ohjausta asiakastyöhön. Heidän kanssaan myös tehdään enemmän yhdessä lausuntoja, linjauksia ja päätöksiä. Toisaalta apua tarvitsevat myös vastavalmistuneet laillistetut työntekijät.

‒ Sosiaalityöntekijöiden alhainen palkkataso on isoin heikkous. Sitä on vaikea saada nousemaan. Julkisen puolen rahoitus on niin tiukkaa, että mitään ylimääräistä ei paljoa voi tehdä, mutta kuitenkin on halu hoitaa työt hyvin ja saada väkeä tekemään työtä, Anna Isoviita sanoo.

Mitä laillistamaton sosiaalityöntekijä saa tehdä?

Työnantajan on arvioitava jokaisen tilapäisesti sosiaalityöntekijän tehtävässä työskentelevän tilanne erikseen, mihin koulutus ja ammattitaito riittävät ja laadittava tehtävänkuva sen mukaan.

‒ Osaamisvaatimuksien vuoksi tilapäisesti sosiaalityöntekijänä toimivan henkilön tehtäväkuvaus ei pääsääntöisesti voi olla täysin samanlainen kuin laillistetulla sosiaalityöntekijällä. Siksi tilapäisen sosiaalityöntekijän palkka on yleensä myös Kunnallisen työ- ja virkaehtosopimuksen vaativuustekijät huomioon ottaen alhaisempi kuin laillistetulla sosiaalityöntekijällä, Talentian sopimusasiantuntija Susanna Pelander sanoo.

Tilapäiset työntekijät kaipaavat enemmän tukea ja ohjausta asiakastyöhön.

Ammattihenkilölaissa (9 §) laillistetulle sosiaalityöntekijälle säädetään erityisiä velvollisuuksia. Säännös perustuu sekä sosiaalihuoltolain että sosiaalihuollon erityislainsäädännön mukaisesti sosiaalityöntekijälle kuuluviin tehtäviin. Sosiaalityöntekijän vastuulla on yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen sosiaalisen tuen ja palvelujen tarpeeseen vastaava asiakas- ja asiantuntijatyö sekä työn vaikutusten seuranta ja arviointi. Lisäksi ammattihenkilölain (12 §) mukaan vain laillistettu sosiaalityöntekijä voi tehdä päätöksiä kiireellisissä tapauksissa tahdosta riippumattoman huollon antamisesta tai siihen liittyvistä toimenpiteistä.

Asiakas- ja asiantuntijatyöhön kohdentuvan sosiaalityön ammatillinen johtaminen on ammattihenkilölaissa (9 §) säädetty sosiaalityöntekijän tehtäväksi. Ammatillinen johtaminen tarkoittaa ensisijaisesti vastuuta sosiaalityön ja sen prosessien toimivuudesta sekä vaikuttavuuden kehittämisestä. Ammatillisesta johtamisesta vastaavan sosiaalityöntekijän ei ole välttämätöntä olla hallinnollisessa esimiesasemassa. Johtamis- ja esimiestoiminnan organisointi on työnantajan päätettävissä.

Tiettyjen tehtävien pätevyysvaatimuksista säädetään muun muassa sosiaalihuoltolaissa, lastensuojelulaissa sekä oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa. Ne on otettava huomioon tehtävienjaossa. Esimerkiksi erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden palvelutarpeen arvioinnit ja hoidon ja huolenpidon turvaavat sosiaalipalvelupäätökset ovat sosiaalihuoltolain mukaan virkasuhteessa olevien sosiaalityöntekijöiden vastuulla. Lisäksi sosiaalityöntekijöillä on keskeinen rooli rakenteellisessa sosiaalityössä.

Pitääkö tilapäiselle maksaa samaa palkkaa?

Tilapäisesti sosiaalityöntekijän tehtäviä hoitaville henkilöille on aina laadittava oma tehtäväkuvaus, josta myös johdetaan KVTES:n mukainen tehtävän vaativuutta vastaava palkkaus.

‒ Jos tilapäisen sosiaalityöntekijän työtehtävät eivät millään tavoin poikkea laillistetun sosiaalityöntekijän tehtävistä, eikä tehtävänkuvausta ole laadittu, niin tällöin on palkkauksen oltava sama kuin laillistetulla sosiaalityöntekijällä, sanoo Susanna Pelander.

Toisaalta tällaisen tilanteen tulee olla täysin poikkeuksellinen ja tällöin sekä työnantajan että tilapäisesti sosiaalityöntekijän tehtävässä toimivan on huolellisesti arvioitava työntekijän edellytyksiä hoitaa samoja tehtäviä kuin laillistettu sosiaalityöntekijä.

KVTES:n mukaan työn vaativuustekijät ovat työn vaikutus ja vastuu, yhteistyötaidot, työolosuhteet ja osaaminen. Koska sosiaalityöntekijän ammatti on tarkkaan säädelty vain laillistetun sosiaalityöntekijän osaaminen voi olla sillä ammattihenkilölain edellyttämällä tasolla, jolla voi kokonaisvaltaisesti suoriutua kaikista laillistetun sosiaalityöntekijän tehtävistä.

‒ Kun tilapäisesti sosiaalityöntekijän ammatissa toimivan henkilön osaamisvaatimukset ja KVTES:n vaativuustekijät otetaan huomioon tehtäväkuvausta laadittaessa, asettuu hänen tehtäväkohtainen palkkansa yleensä alhaisemmalle tasolle kuin laillistetulla sosiaalityöntekijällä. Ohjaus ja valvonta keventävät työn vaativuutta kun työtä arvioidaan yhdessä, mikä tekee työstä KVTES:n vaativuustekijöiden mukaan vähemmän vaativaa, Susanna Pelander sanoo.

Millaista ohjauksen on oltava?

Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki ei määrittele tarkasti, mitä tilapäisen sosiaalityöntekijän ohjauksen ja valvonnan tulisi olla ja mitkä ovat ohjaavan työntekijän oikeudet. Työnantajalla on aina velvollisuus järjestää riittävä valvonta sekä ohjaus ja tilapäisenä ammattihenkilönä toimivalla on aina oikeus riittävään ohjaukseen. Asiakkaalla on aina oikeus palveluun, jossa tilapäisenä ammattihenkilönä toimivan työntekijän ohjaus ja valvonta on järjestetty niin, että asiakasturvallisuus on varmistettu. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran mukaan olennaista on, että ohjausta on saatavilla.

Tilapäisenä sosiaalityöntekijänä ei saa tehdä työtehtäviä, joihin hänen koulutuksensa tai ammattitaitonsa ei riitä.

‒ Koska laissa ei konkreettisesti määritellä ohjausta, on näitä jouduttu katsomaan Valvirassa tilannekohtaisesti. Olennaista on, että tilapäisen työntekijän käytettävissä on kyseisessä ammatissa toimiva laillistettu sosiaalihuollon ammattihenkilö, joka ohjaa häntä. Se ei kuitenkaan tarkoita, että valvonnan ja ohjauksen tulisi olla välitöntä eli että ohjaajan ja ohjattavan tulisi esimerkiksi työskennellä samassa huoneessa tai edes rakennuksessa, sanoo ylitarkastaja Pekka Ojaniemi Valvirasta.

‒ Pääasia on, ohjaaja on koko ajan selvillä siitä, miten työntekijä tekee töitä ja että tilapäisen ammattihenkilön käytettävissä on ohjausta aina, kun hän sitä tarvitsee.

Laissa ei ole liioin määritelty, kuinka tiheää ohjauksen tulee olla, mutta sitä täytyy kuitenkin olla tarvittaessa saatavilla, jotta työntekijä voi hoitaa työnsä asiakasturvallisesti. Yhdellä työntekijällä olevien ohjattavien määrää ei laissa liioin ole rajoitettu, mutta ohjaajan on pystyttävä hoitamaan myös omat työnsä.

‒ Vaatimuksena on, että ohjaajan on oltava kyseiseen ammattiin laillistettu sosiaalihuollon ammattihenkilö. Tilapäisenä sosiaalityöntekijänä toimivan ohjaajana on siis oltava laillistettu sosiaalityöntekijä, tilapäisenä sosionomina toimivan ohjaajana laillistettu sosionomi, Ojaniemi sanoo.

Ammattijärjestö Talentian kanta ohjaukseen on selkeä.

‒ Ohjauksen on vastattava ohjattavan tarpeisiin ja oltava säännöllistä, sanoo Talentian erityisasiantuntija Jaana Manssila.

Talentia haluaa myös korostaa, että tilapäisesti sosiaalityöntekijän ammatissa toimivan on saatava palautetta toiminnastaan ja hänen on voitava parantaa omia ammatillisia valmiuksiaan.

‒ Nimellinen ohjaus ei vastaa ammattihenkilölain vaatimuksia eikä siihen oman oikeusturvansa kannalta ole järkeä suostua. Ohjaajan tulee valvoa tilapäisesti sosiaalityöntekijän tehtävässä toimivan henkilön työtä ja täydentää sitä omalla osaamisellaan. Lisäksi ohjaajan on viipymättä puututtava mahdollisesti ilmeneviin epäkohtiin, Jaana Manssila muistuttaa.

Tärkeää on myös osaava ja läsnä oleva esimiestyö, tiimin tuki, täydennyskoulutus ja työnohjaus sekä tarvittaessa mahdollisuus juristin apuun.

Mikä on työnantajan vastuu?

Ohjauksen ja valvonnan lisäksi työnantajan on aina arvioitava tapauskohtaisesti tilapäisen henkilöstön valmiudet ja edellytykset hoitaa työnsä.

Lisätietoa saat osoitteesta talentia.fi/tilapainen.

‒ Työnantaja vastaa siitä, että tilapäisesti sosiaalityöntekijän ammatissa toimiva henkilö täyttää ammattihenkilölaissa säädetyt edellytykset tilapäiselle sosiaalityöntekijän ammatissa toimimiselle, Jaana Manssila muistuttaa.

Työnantajan on aina varmistettava, että tilapäisesti sosiaalityöntekijän tehtävässä toimivalla ammattihenkilölain vaatimat opinnot ja niihin liittyvä käytännön harjoittelu hyväksytysti suoritettu.

Työnantajan tehtävä on myös huolehtia siitä, ettei laissa säädettyä tilapäisen työskentelyn yhden vuoden määräaikaa ylitetä ketjuttamalla sijaisuuksia tai muulla vastaavalla tavalla.

‒ Työpaikka on aina laitettava hakuun vuoden määräaikaisuuden jälkeen, Susanna Pelander jatkaa.

Mikä on tilapäisen oma vastuu?

Tilapäisesti sosiaalityöntekijän ammatissa toimiminen edellyttää, että henkilö ei tee sellaisia työtehtäviä, joihin hänen koulutuksensa tai ammattitaitonsa ei riitä. Hänen on myös huolehdittava, että hän toimii ammattihenkilölain (4 §) ammattieettisten velvollisuuksien mukaan.

Sekä työnantaja että työntekijä ovat ammattihenkilölain (5 §) mukaan vastuussa työntekijän ammattitaidosta sekä siitä, että työntekijä tuntee riittävästi ammattitoimintaansa koskevan säätelyn.

Riittävän osaamisen ja ammattieettisen toiminnan jatkuva seuranta on merkityksellistä niin asiakkaan kuin tilapäisesti sosiaalityöntekijän ammatissa toimivan henkilön oman oikeusturvan kannalta. Myös tilapäisesti sosiaalityöntekijän ammatissa toimiviin sovelletaan ammattihenkilölain säännöksiä mahdollisista seuraamuksista virheellisessä menettelyssä.

Niin asiakkaiden kuin tilapäisesti ammatissa toimivan sosiaalityöntekijän oikeusturvan kannalta on hyvä, että tilapäisyys tulee esille myös ammattinimikkeessä. Talentian työelämätoimikunta suosittelee, että tilapäisesti sosiaalityöntekijän ammatissa toimivista henkilöistä käytettäisiin nimikettä sosiaalityön opiskelija. Näin kaikille on selvää, että työntekijä ei ihan vielä ole valmis, mutta on jo hyvällä matkalla kohti sosiaalityöntekijän ammattia.

Kaisa Yliruokanen

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *