Opiskelijana sosiaalialan laillistamista vaativissa töissä

On huolestuttavaa kuulla tapauksista, joissa jotkut kunnat ovat palkanneet opiskelijoita, joilla ei ole sosiaalihuollon ammattihenkilölain vaatimia riittäviä opintoja vielä suoritettuna. Tilanteet koskevat etenkin sosiaalityöntekijöiden sijaisuuksia.

Moni sosiaalialan opiskelija työskentelee sosiaalihuollossa laillistettujen ammattihenkilöiden tilapäisinä sijaisina. Mitä jokaisen opiskelijan tulisi tietää, ennen kuin lähtee sijaiseksi?

Tämä juttu tarjoaa perusohjeet kaikille, jotka opiskeluaikana työskentelevät sellaisissa sosiaalihuollon tehtävissä, joissa tulee olla laillistettu ammattihenkilö: sosiaalityöntekijä, sosionomi, geronomi tai kuntoutuksen ohjaaja.

Koska voin ottaa sijaisuuden vastaan? Mikä on vastuu omasta osaamisestani? Kuka työtäni valvoo? Mitkä ovat seuraukset, jos teen jonkin ison virheen? Jäävätkö merkinnät Suosikkiin?

Jos olet tämän jutun luettuasi vielä epävarma, voit ongelmatilanteissa kysyä neuvoja ja tukea Talentian asiantuntijoilta. Palvelu on tarkoitettu Talentian jäsenille – myös kaikille opiskelijajäsenille. Kätevin tapa asioida on jäsenten sähköinen neuvontapalvelu, jonne voi jättää kysymyksiä mihin vuorokauden aikaan tahansa.

Älä ota vastaan sijaisuuksia ennen kuin opintoja on riittävästi

Sosiaalihuollon ammattihenkilölain tavoitteena on parantaa asiakasturvallisuutta ja sosiaalihuollon asiakkaan oikeutta laadultaan hyvään sosiaalihuoltoon. Siksi sosiaalihuollossa toimivilta laillistetuilta ammattihenkilöiltä vaaditaan tietty koulutustaso ja osaaminen, jotta heillä on edellytykset työskennellä asiakkaidensa parhaaksi. Tämä periaate koskee myös opiskelijoita, kun he toimivat tilapäisesti ammattihenkilön tehtävissä.

Opiskelijan on myös itse arvioitava osaamisensa, jotta ei vaaranna asiakasturvallisuutta eikä riskeeraa omaa tulevaisuuttaan.

Sosiaalityöntekijän ammatissa voi toimia tilapäisesti enintään vuoden ajan sosiaalityöntekijän ammattiin opiskeleva henkilö, joka on suorittanut hyväksytysti sosiaalityön aineopinnot ja käytännön harjoittelun. Vuoden enimmäisaikaa ei saa ylittää esimerkiksi ketjuttamalla sijaisuuksia.

Opiskelijan on työskenneltävä laillistetun sosiaalityöntekijän johdon ja valvonnan alaisena. Sosiaalihuoltolaissa ja erityislaeissa on tehtäviä, jotka on määritelty sosiaalityöntekijän tehtäväksi. Näitä tehtäviä voi tehdä myös tilapäisesti sosiaalityöntekijän tehtävässä toimiva sosiaalityön opiskelija, kun hänellä on suoritettuna riittävät opinnot. Opiskelijalla ei kuitenkaan ole oikeutta päättää kiireellisissä tapauksissa tahdosta riippumattoman huollon antamisesta tai siihen liittyvistä toimenpiteistä. Tarkemmin asiasta voi lukea Valviran verkkosivuilta.

Sosionomin, geronomin tai kuntoutuksenohjaajan ammatissa voi toimia tilapäisesti enintään vuoden ajan kyseiseen ammattiin opiskeleva tai sosiaalialalle soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö, jolla on riittävät edellytykset ammatissa toimimiseen. Arvion tekee työnantaja.

Ammattihenkilölain kirjain on varsin selvä. Siksi on ollut huolestuttavaa kuulla tapauksista, joissa jotkut kunnat ovat palkanneet opiskelijoita, joilla ei ole lain vaatimia riittäviä opintoja vielä suoritettuna. Tilanteet koskevat etenkin sosiaalityöntekijöiden sijaisuuksia.

Talentian opiskelijajärjestö TaSO muun muassa muistuttaa, etteivät sosiaalityön opiskelijat ottaisi vastaan sijaisuuksia ennen kuin opintoja on suoritettu lain vaatima määrä. Senkin jälkeen on tärkeää miettiä, mihin oma osaaminen riittää.

Kyse ei siis ole vain työnantajan ja esimiehen vastuusta rekrytoitaessa ja myöhemmin opiskelijasijaisten toiminnan valvonnasta työpaikalla. Opiskelijan itsensä on myös arvioitava osaamisensa, jotta ei vaaranna asiakasturvallisuutta ja asiakkaan oikeutta laadultaan hyvään sosiaalihuoltoon – eikä liioin riskeeraa mahdollisilla rikkeillä omaa tulevaisuuttaan.

Valvonta ja seuraamukset

Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki on valvontalaki, jonka perusteella valvotaan kaikkien laillistettujen ammattihenkilöiden toimintaa, myös tilapäisesti sosiaalihuollon ammattihenkilöiden tehtävissä työskentelevien opiskelijoiden työtä – vaikka he eivät vielä ole sosiaalihuollon ammattihenkilöiden keskusrekisterissä.

Ensisijainen valvontavastuu on työnantajalla, tämän jälkeen valvovilla viranomaisilla aluehallintovirastossa ja Valvirassa.

Ammattijärjestö Talentia esittää, että työssä käyttämään esimerkiksi nimikettä sosiaalityöntekijäopiskelija.

Opiskelijalle voi tulla seuraamus, jos hän esimerkiksi suorittaa tehtäviä, joihin hänen koulutuksensa tai ammattitaitonsa on selvästi riittämätön tai opiskelija toimii tehtävässään olennaisesti virheellisesti tai laiminlyö eettiset velvoitteensa. Tilanteet selvitetään, arvioidaan ja ratkaistaan. Seuraukset rikkomuksista ovat eriasteisia, ja ne voivat olla muun muassa hallinnollista ohjausta, kirjallinen varoitus tai turvaamistoimia.

Valvira tekee Suosikkiin tilapäisesti sosiaalihuollon ammattihenkilön tehtävässä toimineen opiskelijan tietoihin merkinnän, jos valvontatoimenpiteenä on annettu huomautus, kirjallinen varoitus tai turvaamistoimenpide. Merkintä säilyy rekisterissä kymmenen vuotta.

Huomaa myös tehtävänimikkeesi

Työelämässä on epäselvyyttä tilapäisten työntekijöiden tehtävänimikkeestä silloin, kun sijainen ei ole suorittanut laillistetulle ammattihenkilölle vaadittavaa tutkintoa. Nyt käytetään muun muassa vs. sosiaalityöntekijä ‑nimikettä, vaikka tehtävää hoitavalla opiskelijalla ei ole ammatinharjoittamisoikeutta sosiaalityöntekijän ammattiin.

Ammattijärjestö Talentian työelämätoimikunta esittää, että työelämässä suositaan jatkossa käyttämään esimerkiksi nimikettä sosiaalityöntekijäopiskelija, silloin kun työntekijällä ei ole vielä laillistetun sosiaalityöntekijän statusta. Näin parannetaan kaikkien osapuolten oikeusturvaa.

Helena Jaakkola

Jutusta 18.5.2018 poistettu kohta: “On myös tehtäviä, joissa voi toimia vain laillistettu ammattihenkilö, ei opiskelija. Tällaisia tehtäviä on esimerkiksi lastensuojelun asiakaslapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä. Samoin rajoitustoimenpiteitä kehitysvammaisten erityishuollossa voi toteuttaa vain laillistettu sosiaali- tai terveydenhuollon ammattihenkilö.”

Juttuun 18.5.2018 lisätty kohta: “Sosiaalihuoltolaissa ja erityislaeissa on tehtäviä, jotka on määritelty sosiaalityöntekijän tehtäväksi. Näitä tehtäviä voi tehdä myös tilapäisesti sosiaalityöntekijän tehtävässä toimiva sosiaalityön opiskelija, kun hänellä on suoritettuna riittävät opinnot. Opiskelijalla ei kuitenkaan ole oikeutta päättää kiireellisissä tapauksissa tahdosta riippumattoman huollon antamisesta tai siihen liittyvistä toimenpiteistä. Tarkemmin asiasta voi lukea Valviran verkkosivuilta.”

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *