Voiko eri asiakasryhmiä asettaa eriarvoiseen asemaan?  

KYSYMYS: 

Talentian ammattieettiseltä lautakunnalta kysyttiin, voiko työnantaja asettaa tietyn asiakasryhmän eriarvoiseen asemaan suhteessa muihin asiakkaisiin? Voidaanko ratkaisua perustella sillä, että ko. asiakasryhmä on jo toisen palvelun piirissä, vaikka ko. palvelu ei työntekijän ammatillisen arvion mukaan ole yksistään riittävä?  

VASTAUS:  

Hyvinvointialueet vastaavat päihdetyön järjestämisestä. Päihdepalvelun työntekijät kartoittavat ammatilliseen arviointiin, lainsäädäntöön ja ammattietiikkaan perustuen asiakkaiden yksilöllisiin tarpeisiin vastaavat palvelut.  

Toisinaan organisaation johto asettaa arvioinnille linjauksia, jolloin päätöksen tekijänä on käytännössä johto. Työntekijöitä saatetaan kuitenkin velvoittaa toimimaan organisaation linjauksen mukaisesti ja heidän odotetaan allekirjoittavan oman ammatillisen arvioinnin, ammattietiikan ja jopa lainsäädännön vastainen hallintopäätös.  

Työntekijälle tällainen tilanne on ristiriitainen, sillä työntekijän tulee toisaalta noudattaa johdon ohjeita; toisaalta ottaa päätöksissään huomioon asiakkaiden tarpeet ja lainsäädäntö.  

Perustuslain mukaan julkisen vallan on turvattava jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut, eikä ketään saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan. Sosiaalihuoltolaki turvaa asiakkaille yhdenvertaisin perustein tarpeenmukaiset, riittävät ja laadukkaat sosiaalipalvelut.  

Hyvinvointialueen tulee huolehtia siitä, että päihdepalveluissa on tarjolla asiakkaan tarpeeseen vastaavia sosiaalipalveluita. Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä korostaa sosiaalihuollon ammattihenkilöiden ammattieettisenä velvollisuutena ja ammatillisen toiminnan päämääränä sosiaalisen toimintakyvyn, yhdenvertaisuuden ja osallisuuden edistämistä sekä syrjäytymisen ehkäisemistä ja hyvinvoinnin lisäämistä.  

Sosiaalihuoltolain mukaista palvelutarpeen arviointia on täydennettävä asiakassuunnitelmalla, ellei se ole ilmeisen tarpeetonta. Suunnitelmaan kirjataan työntekijän ja asiakkaan arvio tuen tarpeesta, tarvittavista palveluista sekä toimenpiteistä. Suunnitelma sisältää siten asiakkaan palveluista vastaavan työntekijän ammatillisen arvion asiakkaalle välttämättömistä sosiaalipalveluista.  

Mikäli asiakkaan palveluista vastaava työntekijä toteaa asiakkaan tarvitsevan esim. organisaation linjausta pidempiaikaisempaa laitospalvelua, tulee asia ottaa hyvinvointialueella uudelleen harkintaan ja perustella linjaus, joka rajoittaa asiakassuunnitelmassa todettua palvelutarvetta.  

Ammattieettinen lautakunta muistuttaa, että asiakkaan oikeutena on saada päätös, josta käy ilmi, mihin seikkoihin ratkaisu perustuu. Päätökseen on lisäksi merkittävä päätöksentekijä.  

Talentian eettisissä ohjeissa ja kansainvälisissä eettisissä periaatteissa todetaan, että sosiaalialan ammattihenkilön velvollisuutena on epäoikeudenmukaisen politiikan ja käytäntöjen vastustaminen.  

Sosiaalihuollon ammattihenkilön tulee edistää asiakkaan oikeutta laadultaan hyvään sosiaalihuoltoon ja hyvään kohteluun. Mikäli ammattihenkilö havaitsee työssään epäkohdan asiakkaan sosiaalihuollon toteutumisessa, on hänellä lakisääteinen ja ammattieettinen velvollisuus ilmoittaa asiasta viipymättä toiminnasta vastaavalle henkilölle ja ilmoituksen vastaanottaneen henkilön tulee käynnistää toimet epäkohdan poistamiseksi, jotta palvelun laatu ja asiakasturvallisuus varmistetaan.  

Johdon tulee kertoa ilmoituksen tekijälle, mihin toimenpiteisiin ilmoituksen johdosta ryhdytään. Jos työnantaja ei ryhdy tarvittaviin toimenpiteisiin, tulee asia saattaa valvovan viranomaisen tietoon.  

Virassa toimittaessa käytetään julkista valtaa, jonka tulee perustua lakiin. Mikäli työntekijä on epävarma päätöksen lainmukaisuudesta, tulee asiaa selvittää toimialan johdolta sekä päätösten lainmukaisuuden arvioinnista vastaavalta lautakunnalta.  

Lisäksi työntekijän käytettävissä tulee olla organisaation juristin konsultaatioapu. 

 Epäkohdan havaitessaan työntekijän velvollisuutena on käyttää sosiaalihuoltolain ilmoitusvelvollisuutta ja saattaa epäkohta työnantajan ja tarvittaessa valvovan viranomaisen tietoon.  

Lopuksi ammattieettinen lautakunta toteaa, ettei työntekijää voida vaatia allekirjoittamaan päätöstä, joka on ammatilliseen arvioon perustuvan asiakassuunnitelman tai lain vastainen. 

Erityisasiantuntija  
Marja Marttila 

Talentian ammattieettisen lautakunnan sihteeri  


Talentian ammattieettinen lautakunta

  • ottaa kantaa sosiaalialan ammattien harjoittamiseen liittyviin eettisiin kysymyksiin ja tiedottaa kannanotoistaan, 
  • huolehtii, että järjestöllä on ajantasainen eettinen ohjeisto, 
  • tekee toimenpide-ehdotuksia järjestön hallitukselle, liittovaltuustolle sekä sosiaali- ja terveydenhuollon eettiselle neuvottelukunnalle ETENE:lle, 
  • tukee yksittäistä jäsentä ammattieettisissä kysymyksissä, sekä 
  • pitää yllä ja edistää eettistä keskustelua. 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *