Vastauksia sosiaalihuollon ammattihenkilölain soveltamisesta

Kuka saa harjoittaa sosiaalityöntekijän, sosionomin tai geronomin ammattia? Kuka saa sijaistaa? Miten tehtäviä voidaan jakaa? Uusi sosiaalihuollon ammattihenkilölaki on herättänyt Talentian jäsenten joukossa monia kysymyksiä.

Kenellä on oikeus harjoittaa sosiaalityöntekijän tai sosionomin ammattia?

Ammatinharjoittamisoikeuden sosiaalityöntekijän ammattiin saavat kaikki, jotka ovat nykyisen sosiaalihuollon ammattihenkilölain, sitä edeltävän kelpoisuuslain tai aiemman asetuksen mukaan voineet toimia sosiaalityöntekijöinä. Sosionomin ammatissa voi toimia sosionomi (AMK) ‑tutkinnon suorittaneet ja aiemman sosiaalialan opistoasteen tutkinnon suorittaneet, joita ovat sosiaalikasvattajat, sosiaaliohjaajat, kehitysvammaisten ohjaajat, sosiaalialan ohjaajat ja diakonit.

Geronomin ammatissa voi toimia geronomi (AMK) ‑tutkinnon suorittaneet sekä sitä edeltäneen vanhustyön asiantuntijan tutkinnon suorittaneet. Erikoistumiskoulutukset kuten ammatillinen lisensiaattitutkinto, ylempi ammattikorkeakoulututkinto ja pidemmät erikoistumiskoulutukset merkitään rekisteriin, mutta ne eivät anna oikeutta uuteen ammattiin.

Kuntoutusten ohjaajat tullaan lisäämään lakiin myöhemmin lakimuutoksen valmistuttua.

Ketkä voivat toimia sosiaalityöntekijän sijaisena?

Sosiaalityöntekijän sijaisena toimivalla tulee olla suoritettuna hyväksytysti sosiaalityön avoimessa yliopistossa tai tutkintoon johtavassa koulutuksessa suoritetut perus- ja aineopinnot sekä käytännön harjoittelu. Käytännön harjoittelulla viitataan aineopintoihin sisältyvään harjoitteluun. Lisäksi hänen on työskenneltävä ammattiin valmistuneen ja laillistetun sosiaalityöntekijän valvonnan ja johdon alaisena.

Mitä tapahtuu sijaisille, joiden työsopimus on solmittu ennen lain voimaantuloa?

Mikäli tilapäisenä työntekijänä toimivan koulutus ei vastaa sosiaalihuollon ammattihenkilölain vaatimusta tilapäisenä työntekijänä toimimisesta ja työsopimus on solmittu ennen 1.3.2016, voi henkilö toimia tehtävässään enintään vuoden ajan työsopimuksen solmimisesta.

Tilapäisten työntekijöiden työsopimukset, jotka on solmittu 1.3.2016 jälkeen, tulee tehdä ammattihenkilölain mukaisesti.

Mitä jos sosiaalityöntekijän sijaisia ei ole saatavilla?

Talentia suosittelee, että kunnat pyrkisivät hakemaan kestäviä ratkaisuja, joilla sosiaalityöntekijät saataisiin pysymään työssään ja tilapäisten tarve vähenisi. Sekä vakituisia että tilapäisiä sosiaalityöntekijöitä kannattaa houkutella työhön esimerkiksi palkkauksella, koulutusmahdollisuuksilla ja hyvillä työskentelyolosuhteilla.

Terveydenhuollon rekrytoinnissa on jo käytetty huomattavasti laajempaa keinovalikoimaa kuin sosiaalialalla. Sosiaalityöntekijäpula ja taloudelliset säästöt eivät voi olla perusteena sille, että sosiaalityöntekijöiden vakansseja muutetaan sosiaaliohjaajien vakansseiksi, sillä sosiaalihuollon kaikkiin keskeisiin lakeihin on kirjattu vahvasti asiakkaiden oikeudet ja asiakaslähtöinen toiminta. Tämä voi toteutua vain silloin, kun työnjakoa kehitetään asiakkaiden tarpeet ja henkilöstön osaaminen huomioiden.

Miten laki edistää selkeää tehtävärakennetta ja työnjakoa?

Sosiaalihuollon ammattihenkilöiden tehtävärakennetta ja tehtävien jakoa voidaan uudistaa ammattihenkilölain perusteella. Uudistuksessa on kuitenkin otettava huomioon kaikki erillislainsäädännön tilanteet, joissa osa sosiaalihuollon tehtävistä on säädetty tietyn tutkinnon tai ammattipätevyyden suorittaneen henkilön hoidettaviksi.

Tehtävärakenteen ja työnjaon uudistaminen tulee aina olla perusteltua asiakkaiden palvelutarpeiden, työjärjestelyiden ja sosiaalipalveluiden tuottamisen kannalta. Työnjako tulee toteuttaa paikallisesti oman kunnan tai toimintayksikön asiakkaiden tarpeista lähtöisin.

Uudistuksessa työnantajan on otettava huomioon ammattihenkilöiden koulutus, osaaminen ja ammattitaito. muutokset tulee tehdä aina yhteistyössä henkilöstön kanssa ja se edellyttää uutta tehtävän vaativuuden arviointia. Sosiaalialan tehtävärakenteen ja työnjaon uudistus on tehtävä huolella, jotta siakasturvallisuus ja asiakkaan oikeudet laadultaan hyvään palveluun ja kohteluun voidaan turvata.

Mikä ammattihenkilölain merkitys on asiakkaalle?

Laki parantaa sosiaalihuollon asiakasturvallisuutta ja sillä varmistetaan, että asiakas saa hyvää palvelua ja kohtelua sosiaalihuollossa. Ammattihenkilölailla turvataan vaikuttava toiminta, koska sosiaalihuollon henkilöstöltä vaaditaan riittävää koulutusta ja ammattitaidon ylläpitämistä. Valvonnalla ja ohjauksella taataan se, että mikäli työntekijän kyky toimia ammatissa on heikentynyt, esimerkiksi päihteiden väärinkäytön, heikentyneen toimintakyvyn tai ammattitaidon puutteen vuoksi, valvontaviranomaisella on mahdollisuus puuttua ammattihenkilön toimintaan.

Jatkossa asiakkaat myös voivat varmistaa työntekijöiden pätevyyden julkisesta rekisteristä.

Entä mitä laki merkitsee työntekijälle?

Työntekijät saavat ammatinharjoittamisoikeuden sosionomin, geronomin tai sosiaalityöntekijän ammattiin ja heistä tulee laillistettuja ammattihenkilöitä. Lisäksi heistä tulee yhdenvertaisia terveydenhuollon ammattihenkilöiden kanssa, mikä on tärkeää myös sote-uudistuksen kannalta. Lain myötä sosiaalialan asema tulee vahvistumaan ja sen merkitys tulee korostumaan

Ammattihenkilölaki on osoitus siitä, että vihdoinkin sosiaalialan ammattilaisten arvostus ja työn merkittävyys on tunnustettu ja nostettu sille tasolle, että työntekijöiden koulutuksella, ammattitaidolla ja työkyvyllä katsotaan olevan merkitystä sosiaalihuollon toteuttamisessa. Tämä kaikki tarkoittaa sitä, että sosiaalihuollon itsenäinen asema ja alan professiot on tunnustettu. Kuka tahansa ei enää voi toimia sosiaalihuollon ammateissa.

Mitä ammattihenkilölaki merkitsee työnantajille?

Lain myötä työntekijöiden rekrytointi helpottuu, sillä työnantajat voivat tarkistaa suoraan rekisteristä henkilöiden koulutuksen ja mahdolliset huomautukset. Laki myös lisää avoimuutta ja luottamusta luomalla selkeät yhteiset pelisäännöt osaamisen, koulutuksen tason ja ammattitaidon selvittämiseen.

Kaisa Yliruokanen

Lisää tietoa Sosiaalihuollon ammattihenkilölaista löydät Valviran verkkosivuilla ja Talentian verkkosivuilla.

Lue myös Ammattihenkilö-opas.

Päivitetty 8.2.2017

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *