Varhaiskasvatuksen korkeakoulutettujen puolella

Mitä asioita Talentia ajaa juuri nyt varhaiskasvatusalalla?

Talentia tekee kaikkensa, jotta varhaiskasvatusalan jäsenten palkat saadaan työn vaativuutta vastaavalle tasolle. Talentia on mukana kevään työehtosopimusneuvotteluissa.

Talentia neuvottelee yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta, jota sovelletaan yksityissektorin varhaiskasvatuksen opettajiin ja varhaiskasvatuksen sosionomeihin. Kunta-alan varhaiskasvatuksen sosionomien palkasta ja muista työehtosopimusasioista neuvotellaan työryhmissä. Julkisalojen koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOlla on työryhmissä kaksi neuvottelijaa, joista toinen on Talentiasta.

Toinen Talentialle tärkeistä teemoista on työhyvinvointi. Varhaiskasvatuksen työhyvinvoinnin edistämisessä on oleellista, että jokaisen työntekijän osaaminen ja vahvuudet tunnistetaan työyhteisössä. Perustehtävä on selkeä ja työmäärä on hallittavissa. Työhyvinvoinnin edistämiseen on luotu toimivat rakenteet ja toimintatavat.

Mitä työehtosopimustavoitteita Talentialla on kuntasektorin varhaiskasvatuksen sosionomille?

Varhaiskasvatuksen sosionomi on korkeakoulutettu sosiaalipedagogiikan asiantuntija, jonka erityisosaamisen ja tehtävän vaativuuden tulee näkyä palkassa.

Talentian tavoitteena on, että varhaiskasvatuksen sosionomilla on oma palkkahinnoittelukohta, joka sijoittuu varhaiskasvatuksen palveluohjaajien ja perhepäivähoidon ohjaajien sekä varhaiskasvatuksen kasvatustehtävien väliin.

Päätökset kuntasektorin varhaiskasvatuksen sosionomin palkasta ja muista työehtosopimuksen yksityiskohdista kirjataan KVTES:n liitteeseen 5.

Yksi Talentian tes-tavoitteista on, että liitteeseen lisätään varhaiskasvatuksen sosionomille annettava riittävä monialainen yhteistyöaika. Tällä tarkoitetaan työaikaa, jolloin varhaiskasvatuksen sosionomi tekee yhteistyötä muiden palveluiden, kuten sosiaali- ja terveyspalveluiden, sekä perheiden kanssa. Tehtävä painottuu vahvasti suunnitteluun, arviointiin ja yhteistyöhön, joten tehtäväkokonaisuus edellyttää työaikaa lapsiryhmän ulkopuolella. Monialainen yhteistyöaika perustuu varhaiskasvatuslakiin.

Mitä varhaiskasvatuksen opettajan ammatillisia asioita Talentia edistää?

Talentia on sosionomitaustaisten varhaiskasvatuksen opettajien puolella. On tärkeää, että varhaiskasvatuksessa työskentelee opettajan tehtävässä asiantuntija, joka hallitsee pedagogiikan lisäksi myös sosiaalipedagogiikan.

Talentia vaikuttaa muun muassa siihen, että:

  • eri koulutustaustoista tulevia varhaiskasvatuksen opettajia ei aseteta keskenään eri asemaan. Kaikki varhaiskasvatuksen opettajat ovat kelpoisia tehtäviin koko työuransa ajan.
  • sosionomitaustaisille varhaiskasvatuksen opettajille luodaan joustavat opintopolut varhaiskasvatuksen erityisopettajan, esiopetusta antavan opettajan ja päiväkodin johtajan tehtäviin. Opintojen suunnittelussa aikaisempi osaaminen tulee tunnistaa ja tunnustaa.
  • työnantajan on huolehdittava, että varhaiskasvatuksen opettaja saa riittävästi ammattitaitoa ylläpitävää täydennyskoulutusta.
Mitä varhaiskasvatuksen sosionomin ammatillisia asioita Talentia edistää?

Talentia on ainoana ammattijärjestönä varhaiskasvatuksen sosionomin puolella. Se muun muassa

  • tekee aktiivista vaikuttamistyötä ja neuvottelee sen puolesta, että varhaiskasvatuksen sosionomien koulutuksen tuottama osaaminen tunnistetaan työelämässä. Osaamisen ja tehtävän vaativuuden tulee näkyä palkassa ja tehtäväkuvassa.
  • on laatinut oman esityksen varhaiskasvatuksen sosionomin tehtäväkuvasta. Talentia tiedottaa tehtäväkuvasta työnantajille sekä kouluttaa talentialaisia alan luottamusmiehiä varhaiskasvatuksen kysymyksissä.
  • vaikuttaa siihen, että varhaiskasvatuksen sosionomille luodaan joustavat opintopolut ja mahdollisuus urakehitykseen varhaiskasvatusalalla. Opintojen suunnittelussa aikaisempi osaaminen tulee tunnistaa ja tunnustaa.

Monialainen yhteistyö

Miksi varhaiskasvatuksen sosionomi tarvitsee monialaista yhteistyöaikaa?

Varhaiskasvatuksen sosionomi tuntee lapsen hyvinvointia vaarantavat tekijät ja osaa arvioida ja suunnitella toimet niiden ehkäisemiseksi. Jokainen lapsi tarvitsee tukea hyvinvointiin, ja siksi varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävä tulisi olla jokaisessa lapsiryhmässä.
Varhaiskasvatuksessa tuetaan lapsen lisäksi koko perhettä. Näin tilanteisiin pystytään puuttumaan ajoissa. Perheiden tukeminen on suunnitelmallista asiantuntijatyötä, jossa vaaditaan sosiaalihuollon ja perhetyön osaamista. Talentia painottaa, että tämän toteuttamiseksi varhaiskasvatuksen sosionomi tarvitsee monialaista yhteistyöaikaa.

Kenelle ja paljonko monialaista yhteistyöaikaa tulee antaa?

Monialaista yhteistyöaikaa annetaan varhaiskasvatuksen sosionomeille esim. päiväkodissa ja avoimessa varhaiskasvatuksessa.
Monialaista yhteistyöaikaa on annettava riittävästi suhteessa lapsiryhmän ja perheiden tarpeisiin. Lisäksi varhaiskasvatussuunnitelman perusteet asettavat vaatimuksia varhaiskasvatuksen sosionomin tehtäville, joiden suunnitteluun ja toteuttamiseen on kaikissa tapauksissa varattava aikaa.
Onko perheiden ja lasten osallisuuden vahvistaminen osa monialaista yhteistyöaikaa?
Osallisuuden vahvistamiseen liittyy suunnittelua ja kehittämistä, joihin tulee varata työaikaa. Monialainen yhteistyöaika palvelee tätä tehtävää. Talentia korostaa, että varhaiskasvatuksen sosionomin tulee vastata osallisuuden vahvistamisesta, koska hänellä on siihen koulutuksen kautta saatua osaamista.

Osallisuuden vahvistaminen perustuu varhaiskasvatuslakiin. Sen mukaan lapsella ja perheellä tulee olla mahdollisuus osallistua päiväkodin toiminnan suunnitteluun ja arviointiin.

Lue lisää: talentia.fi/varhaiskasvatus

Minna Jerrman

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *