Vanhustyö tarvitsee sosiaalihuoltoa

Talentian ammattieettinen lautakunta on käsitellyt jäsenen kysymystä siitä, voiko terveydenhuollon ammattihenkilö tehdä myös kaikki sosiaalihuoltolain toteuttamisen ja sosiaalipalvelujen päätökset?

Jäsen kertoo eräästä keskikokoisesta kaupungista, jonka vanhustenpalveluissa ei työskentele yhtään sosiaalihuollon ammattihenkilöä. Kotipalvelun myöntämisestä ja palvelutarpeen arvioinnista päättää sairaanhoitaja. Myös haavoittuvassa asemassa olevien ja erityisen tuen tarpeessa olevien vanhusten päätöksenteko on sairaanhoitajalla ja kotipalvelun päälliköllä, joka on sairaanhoitaja.

Kuka vastaa sosiaalihuoltolain toimeenpanosta ja niihin liittyvistä palvelutarpeen arvioinnin kokoavista palvelupäätöksistä, kotipalvelun päätöksistä ja vanhuspalvelujen asumisratkaisuihin liittyvistä päätöksistä, kysyy jäsen.

Sosiaalialan osaaminen vanhuspalveluissa

Talentian ammattieettisen lautakunnan mukaan vanhusten kotihoidon ja sosiaalisen toimintakyvyn arvioiminen edellyttää sekä sosiaalihuollon että terveydenhuollon monipuolista asiantuntemusta.

Sosiaalialan koulutukseen sisältyy osaaminen sosiaalipalvelujen sekä elämänhallinnan ja arjen kokonaisuuden arvioinnista. Sosiaalisen osaamista, havainnointia ja vanhusten sosiaalisten oikeuksien vahvistamisen näkökulmaa väheksytään perusteettomasti näkemällä vanhuus vain terveydellisenä kysymyksenä ja siten vain terveydenhuollon ammatilliseen päätöksentekoon liittyvänä tehtävänä.

Sosiaalihuoltolain mukaisten palvelupäätösten kokonaisuuteen voi liittyä yksittäisen vanhuksen kohdalla moniongelmaisuutta kuten päihde- ja mielenterveysongelmia, yksinäisyyttä, puuttuvaa omaisten tukea, vaikeutta luoda kontakteja ja erilaisia sosiaaliseen elämänhallintaan liittyviä arjen pulmia.

Palvelutarpeen arviointi ja päätöksenteko eivät voi olla riittävän tiedon koostumisen takia erillään, vaan niiden on kuljettava asiakasprosessissa yhdessä. Ammattieettisestä näkökulmasta kyse on ihmisen kohtaamisesta kokonaisuutena, ja vanhuksen oikeudesta saada tarvittaessa myös sosiaalihuoltolain mukaisen ammattihenkilön arviointi palveluiden ja arjen hallinnan kokonaisuudesta.

Erityistä tukea tarvitsevien ja haavoittuvassa asemassa olevien vanhusten päätöksenteossa edellytetään sosiaalihuoltolain mukaan laillistettua sosiaalityöntekijää. Geronomin ammatti kuuluu sosiaalihuollon ammattihenkilölakiin laillistettuna ammattina, ja koulutus tuottaa vanhustenhuollon asiantuntijoita.

Monipuolisesta osaamisesta on huolehdittava

Talentian ammattieettinen lautakunta vaatii sosiaali- ja terveysministeriöltä ja Valviralta valvontaa ja ohjeita vanhustenhuollon henkilöstörakenteen yksipuolistumisen ehkäisemiseksi ja sosiaalihuollon asiantuntemuksen turvaamiseksi kunnissa ja tulevissa maakunnissa.

Lautakunta lähettää vanhuspalvelujen päätöksenteon ja asiakastyön henkilöstörakenteen yksipuolistumisesta aiheutuneen ongelman Valviralle ja STM:lle täsmennettäväksi ja toivoo ohjeistusta kuntiin, jotta asiakkaan etu lakikokonaisuuden osalta toimisi paremmin asiakasturvallisuuden näkökulmasta.

Ei voi olla niin, että ammattihenkilölaki ja vanhuspalvelulaki edellyttävät monipuolista osaamista, mutta sosiaalihuoltolakia ja vanhuspalvelulakia tulkitaan kunnissa niin, ettei sosiaalihuollon tutkintoon ja koulutukseen perustuvaa osaamista edellytetä, painottaa ammattieettinen lautakunta.

Lakien on muodostettava myös ammattieettinen kokonaisuus, joka on asiakasturvallisuuden kannalta tarkoituksenmukainen. Tällöin sosiaalihuollon toteuttaminen edellyttää sosiaalihuollon ammattihenkilöiden osaamista ja työpanosta vanhustenhuollossa.

Vanhusten kannalta moniongelmaisuuden ja erityisen tuen tarpeen tunnistaminen estävät syrjäytymistä, mielenterveysongelmia ja parantavat vanhuksen arjen hallintaa. Lait eivät anna aihetta ja tukea sellaiselle tulkinnalle, että sosiaalihuollon ja sosiaalipalvelujen päätöksenteko ja asiakastyö voidaan kokonaisuudessaan vanhustenhuollossa teettää vain terveydenhuollon ammattihenkilöillä.

Alpo Heikkinen
erityisasiantuntija
ammattieettinen lautakunta
ammattijärjestö Talentia

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *