Vanhempi saa videoida lastensuojelun asiakasneuvottelun

touko 4, 2015

Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin on antanut lastensuojelutyössä toimivien kannalta kiinnostavan ratkaisun lastensuojelun asiakasneuvotteluiden videoinnista. Ratkaisu antaa lisäksi tietoa tallenteiden julkaisusta, joka on oikeudellisesti eri asia.

Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslinille lähetetyssä kantelussa kysyttiin, toimivatko sosiaalitoimen viranhaltijat lainmukaisesti, kun he kielsivät lapsen isältä asiakasneuvottelun videokuvaamisen. Työntekijät pitivät kieltoaan perusteltuna. He halusivat suojella perheen lasten yksityisyyttä ja omaa yksityisyyttään sekä kunniaansa enemmiltä loukkauksilta. Perheen vanhemmat olivat aiemmin ladanneet salassa pidettävää materiaalia internettiin ja käyttäytyneet halventavasti työntekijöitä kohtaan, ja tämänkin neuvottelun lasta koskevat salassa pidettävät tiedot oli uhattu ladata internettiin yleisön saataville.

Sosiaalitoimen viranhaltija oli tehnyt julkisuuslain mukaisen päätöksen tietojensaantioikeuden rajoittamisesta. Työtekijöiden lausunnossa kerrottiin lisäksi, että asiakassuunnitelmapalaverin taltiointia ei muulla tavoin kielletty, ja kantelija sai nauhoittaa palaverin äänitallenteena.

Kantelu tehtiin apulaisoikeusasiamiehelle toukokuussa 2013, ja ratkaisu asiassa annettiin joulukuussa 2014.

Kaikkien oikeudet huomioon

Apulasioikeusasiamiehen Maija Sakslinin ratkaisun mukaan kantelussa on kysymys kahden erisuuntiin osoittavan perusoikeuden välisestä jännitteestä: kantelijan sananvapauden sekä viranhaltijan ja perheen lapsen yksityiselämän suojasta.

Ratkaisussaan Sakslin pyrki löytämään menettelyn, joka turvaa mahdollisimman pitkälle molemmat perusoikeudet. Lisäksi tapauksessa otettiin huomioon sosiaalihuollon asiakkaan oikeus saada tietoja viranomaisen toiminnasta ja oikeus valvoa viranomaisten toimintaa omassa asiassaan ja oikeus osallistua oman ja alaikäisen lapsensa sosiaalihuollon suunnitteluun sosiaalihuollon asiakaslain mukaisesti.

Sakslin on samaa mieltä siitä, että alaikäisen lapsen etu saattaa vaarantua, jos häntä koskevia arkaluonteisia ja salassa pidettäviä tietoja levitetään julkisesti internetin välityksellä ulkopuolisten saataville. Toisaalta Sakslin pitää välttämättömänä sitä, että viranomaisten toiminnasta voidaan myös kriittisellä tavalla keskustella julkisesti.

Asiakas saa tallentaa ja saada tietoa

Sosiaalihuollon asiakkaalla on oikeus tallentaa viranomaisten kanssa käyty keskustelu tai muu neuvottelu, sanoo Sakslin. Tämä tallentaminen voidaan tehdä erilaisin teknisin apuvälinein esimerkiksi videoimalla tai äänitallentamalla asiakas- tai muu tapaaminen.

Viranomaisella ei siis ole oikeutta kieltää sosiaalihuollon asiakasta tallentamasta keskusteluja tai muuta asiakastilannetta, kun kysymys on asiakastilanteessa tapahtuvasta sellaisesta tietojen tallentamisesta, joista henkilö on voinut luvallisesti saada tiedon, ja jotka sosiaalihuollon asiakas saisi, jos ne olisi merkitty asiakirjaan.

Jos viranomaisen kanssa käyty keskustelu tallennetaan, se ei vielä tarkoita että viranomaisen yksityisyyttä olisi loukattu.

Tässä tapauksessa kantelijalla on oikeus saada tieto häntä itseään ja lastaan koskevista viranomaisen asiakirjoista siten kun julkisuuslaissa säädetään. Tätä oikeutta voidaan rajoittaa julkisuuslain mukaisilla perusteilla.

Sakslin pitää perusteluna sitä, että sosiaalitoimi pyrkii suojaamaan asiakkaittensa oikeutta yksityisyyteen ja toimimaan sillä tavoin, ettei salassa pidettäviä asiakirjoja ja tietoja luovuteta tai levitetä ulkopuolisten saataville. Mutta pelkkä epäilys siitä, että tiedot luovutettaisiin ulkopuolisille tai olisivat muutoin ulkopuolisten käytettävissä, ei riitä kiellon perusteeksi.

Joissain tilanteissa keskusteluissa voi tulla esille sellaisia salassa pidettäviä tietoja, joiden luovuttamista ulkopuoliselle ja niiden käyttöä voidaan rajoittaa. Sosiaalihuollon viranomainen joutuu harkitsemaan tällaisessa tilanteessa tiedon luovuttamisen edellytykset julkisuuslain ja sosiaalihuollon asiakaslain perusteella.

Kun henkilö tallentaa käymäänsä keskustelua viranomaisen kanssa, se ei vielä merkitse että tällä menettelyllä loukattaisiin viranomaisessa työskentelevien yksityisyyttä. Tälläkään perusteella viranomaisella ei ole oikeutta kieltää asiakastilanteen kuvaamista, sillä tallentaminen kohdistuu seikkoihin, joista asiakas voi asiakas tilanteessa tehdä havaintoja.

Julkaiseminen eri juttu

Sakslin korostaa ratkaisussaan sitä että, oikeus tallentaa viranomaisen sekä asiakkaan välillä käytyä asiakasneuvottelua ja tallenteen mahdollinen julkaiseminen esimerkiksi internetissä ovat oikeudellisesti toisistaan erillisiä asioita.

Videotallenteen tai muun tallenteen julkaiseminen esimerkiksi internetin keskustelupalstoilla saattaa loukata lapsen tai työntekijöiden ja viranhaltijoiden yksityisyyttä siten, että tallenteen julkaiseminen on rangaistavaa. Tämän tapauksen ratkaisussa apulaisoikeusasiamies ei ota kantaa tallenteen julkaisemiseen ja tallenteen julkaisijan mahdolliseen rikosoikeudelliseen vastuuseen.

Jos asiakastapaamisen tallenteita luovutetaan eteenpäin ilman siihen oikeuttavaa lupaa, voi sosiaalihuollon asiakas syyllistyä rikokseen, joka sitten arvioidaan jälkikäteen.

Helena Jaakkola

Ratkaisu kokonaisuudessaan luettavissa eduskunnan verkkosivuilla .

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *