Samaa palkkaa 

Kaksi aikuista ja lapsi päiväkodissa nukkekodin edessä

Porvoossa varhaiskasvatuksen opettajille ja sosionomeille maksetaan samaa palkkaa. Se on yksi signaali siitä, mitä me arvostamme, sanoo varhaiskasvatusjohtaja Leila Nyberg. 

Uusi tehtävä vaikeuttaa varhaiskasvatuksen sosionomin palkan määrittelemistä, sanoo Auran varhaiskasvatuspäällikkö ja Sosiaalipedagogit ry:n puheenjohtaja Anita Peltonen

– Suurimmalle osalle kollegoista tehtävä on vieras. He eivät tiedä, mitä varhaiskasvatuksen sosionomin opintoihin kuuluu ja mitä he osaavat. Se näkyy myös palkan määrittelyssä. 

Kunnan palveluksessa työskentelevien varhaiskasvatuksen opettajien palkka perustuu kunta-alan opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimukseen (OVTES), kun taas varhaiskasvatuksen sosionomit kuuluvat kunta-alan yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) piiriin.  

– Pelkästään se, että näkökulma työhön on eri, ei saisi olla peruste sille, että toisen pitäisi tehdä yhtä vaativaa työtä pienemmällä palkalla, Peltonen sanoo. 

Varhaiskasvatuksen opettajan ja sosionomin kuukausipalkoissa voi olla parinkin sadan euron ero. Se johtuu muun muassa siitä, että kunnat ovat nostaneet vaka-opettajien palkkoja parin viime vuoden aikana saatavuuspulan vuoksi. Lisäksi OVTESin palkat nousivat kesäkuussa enemmän kuin KVTESin palkat. 

– Ikälisät ja lomarahat lasketaan tehtäväkohtaisesta palkasta, jolloin erotus kertaantuu vuosituloissa, Peltonen sanoo. 

Työehtosopimusten määrittelemissä minimipalkoissa on liki 34 euron ero kuukaudessa varhaiskasvatuksen opettajien hyväksi. Vaikka summa ei ole järin suuri, sillä on silti merkitystä, sanoo Talentian erityisasiantuntija Anne Rytilahti

– Kysymys on samantasoisista korkeakoulututkinnoista, joista pitäisi maksaa samaa palkkaa. Lisäksi tehtävät eivät eroa vaativuudeltaan, vaikka vastuut ovatkin erilaiset. 

Palkka voi toimia pitovoimatekijänä.

Rytilahdesta varhaiskasvatuksen sosionomeille olisi perusteltua maksaa jopa korkeampaa palkkaa kuin varhaiskasvatuksen opettajalle, koska sosionomin tutkinto on laajempi. 

Varhaiskasvatuksen opettajalta edellytetään kasvatustieteen kandidaatin tutkintoa, jonka laajuus on 180 opintopistettä. Sosionomiopinnot puolestaan käsittävät 210 opintopistettä. 

– Keskustelu palkasta on haastavaa, koska vaka-sosionomin tehtävänkuvaa ja siihen liittyviä vastuita ei ole valtakunnallisesti määritelty, vaan ne ovat työnantajan vastuulla. 

Sama palkka on merkki arvostuksesta

Vaka-sosionomin tehtävä syntyi syyskuussa 2018 voimaan tulleen varhaiskasvatuslain myötä. Porvoon kaupunki palkkasi ensimmäiset vakituiset varhaiskasvatuksen sosionominsa tänä syksynä. He saavat kutakuinkin samaa palkkaa kuin varhaiskasvatuksen opettajat. 

– Se on yksi signaali siitä, mitä me arvostamme. Haluamme kertoa uusille vaka-sosionomeille, että meillä on heille töitä, toteaa Porvoon kaupungin varhaiskasvatusjohtaja Leila Nyberg

Porvoossa varhaiskasvatuksen opettajan peruspalkka on palkkaluokassa I noin 2 773 euroa kuukaudessa. Varhaiskasvatuksen sosionomi saa pyöreät kolme euroa enemmän. 

– Emme halunneet, että muutaman kympin ero kirjapalkoissa johtaa siihen, että varhaiskasvatuksen sosionomit hakeutuvat epäpätevinä opettajan tehtäviin. 

Runsaan 51 000 asukkaan Porvoossa on 21 kunnallista päiväkotia ja niissä 130 ryhmää. Nybergin mukaan vakanssipohja on tähän asti ollut kaksi opettajaa ja lastenhoitaja ryhmää kohden. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että Porvoon kaupungin palveluksessa työskentele noin 250 varhaiskasvatuksen opettajaa ja 130 lastenhoitajaa. 

Vuoden 2023 talousarviossa Porvoo muutti varhaiskasvatuksen opettajan toimia vaka-sosionomin vakansseiksi. Tehtävät tulivat hakuun alkuvuodesta. 

– Saimme palkattua neljä varhaiskasvatuksen sosionomia. Heistäkin kaksi työskentelee vielä määräaikaisena vaka-opettajana, koska he halusivat hoitaa määräaikaisuutensa loppuun. 

Toimintakaudelle 2024–25 Porvoo hakee jälleen uusia varhaiskasvatuksen sosionomeja vakituisiin tehtäviin, sillä kaupungilla on nyt kaikkiaan 41 vaka-sosionomin vakanssia. 

Kuntakohtaiset palkkarakenteet

Kunta-alalla työntekijän tehtäväkohtainen palkka määräytyy työn vaativuuden perusteella, ja sitä mitataan työn vaativuuden arvioinnilla (TVA). Arviointi perustuu tehtävänkuvaan ja paikalliseen tehtävien vaativuuden arviointijärjestelmään.  

– Palkkarakenteet ovat kuntakohtaisia, Anita Peltonen sanoo. 

Esimerkiksi Turku maksaa vaka-sosionomille 2 590 euroa kuussa. Vastaavasta tehtävästä saa Kotkassa noin 126 euroa enemmän ja Porvoossa 187 euroa enemmän.  

– Tämänhetkisessä henkilöstöpulassa harva kunta maksaa varhaiskasvatuksessa millekään henkilöstöryhmälle alinta kirjapalkkaa, toteaa Anne Rytilahti. 

Sosionomeille vain yksi palkkaluokka

Porvoossa vaka-opettajilla on kaikkiaan kolme palkkaluokkaa. Heidän tehtäväkohtaista palkkaansa nostaa esimerkiksi työskentely esiopetusryhmässä, tiimivastaavana toimiminen ja vieraskielisten lasten osuus ryhmässä.  

Varhaiskasvatuksen sosionomeilla sen sijaan on Porvoossa vain yksi palkkaluokka.  

– Teemme vaka-sosionomin työn vaativuuden arviointia, kun saamme palkattua lisää vaka-sosionomeja ja heitä alkaa työskennellä erilaisissa päiväkotiryhmissä. Sen jälkeen voimme arvioida palkan porrastamisen tarvetta, Nyberg kertoo. 

Varhaiskasvatuslaki määrittelee vaka-sosionomeilla omat tehtävät.

Hän ei ota kantaa siihen, onko Porvoossa jatkossa myös varhaiskasvatuksen sosionomeille kolme palkkaluokkaa yhden sijaan.  

– Haluamme nyt ensin päästä sellaiseen tilanteeseen, että meillä on vaka-sosionomeille selkeästi määritellyt tehtävät ja vastuut. 

Samapalkkaisuudesta paljon etuja

Auran kunta on uudistamassa työn vaativuuden arviointiaan. Neuvotteluissa Anita Peltonen on lähtenyt siitä, että vaka-sosionomin palkka on jatkossa opettajan kanssa samalla tasolla. 

Hän muistuttaa, että kysymys varhaiskasvatuksen sosionomin palkkauksen tasa-arvoisuudesta ei rajoitu yksinomaan peruspalkkaan tai TVA-luokkiin. 

– Monessa muussakin kunnassa kuin Porvoossa on vallalla rakenne, jossa tiimivastaava on vaka-opettaja ja hän saa siksi korkeampaa palkkaa, Peltonen toteaa. 

Hänestä olisi perusteltua siirtää tiimivastaavan tehtävä vaka-opettajilta sosionomeille. 

– Vaka-sosionomilla on sosiaalipedagogista osaamista ja hän havainnoi lapsiryhmää kokonaisvaltaisemmin kuin varhaiskasvatuksen opettaja, Peltonen perustelee. 

Hän nostaa keskusteluun myös varhaiskasvatuksen opettajille kuuluvan suunnittelu-, arviointi- ja kehittämisajan eli niin sanotun SAK-ajan ja ves-päivät.  

Ves-päivät ovat kuntien yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisia ylimääräisiä vapaapäiviä. Varhaiskasvatuksen opettajille niitä kertyy yksi jokaista kahta täyttä lomanmääräytymiskuukautta kohden kuitenkin enintään viisi päivää vuodessa. 

– Varhaiskasvatuksen sosionomeille ei ole määritelty SAK-aikaa eikä ves-päiviä. Ne ovat täysin työnantajakohtaisia ja suurin osa työnantajista ei ole laittamassa niitä vaka-sosionomeille. 

Peltonen kritisoi lainlaatijaa siitä, että varhaiskasvatuksen sosionomit on jätetty kokonaan ilman suunnittelutyöaikaa. 

– Varhaiskasvatuslaki määrittelee vaka-sosionomille omat tehtävät, mutta miten he voivat niitä toteuttaa, jos he ovat koko työaikansa lapsiryhmässä, hän kysyy. 

Samapalkkaisuudesta on Peltosen mukaan monia etuja. Hän uskoo, että se parantaa työhyvinvointia ja työntekijöiden saatavuutta. 

– Se auttaa myös pitovoimaan. Sosionomit eivät valu varhaiskasvatuksesta esimerkiksi lastensuojeluun, jos työnantaja pystyy tarjoamaan heille kilpailukykyisen palkan.  


Samapalkkaisuus on arkea yksityisissä päiväkodeissa 

Yksityiset päiväkodit maksavat varhaiskasvatuksen opettajille ja sosionomeille samaa palkkaa, koska näin on sovittu yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksessa. 

– Vaikka varhaiskasvatuksen opettajan ja sosionomin tehtävät tulevat olemaan erilaiset, ne ovat vaativuudeltaan ainakin tällä hetkellä samantasoisia, sanoo Pilke-päiväkotien henkilöstöjohtaja Elina Koivu

Pilke-päiväkodeissa vaka-sosionomeja on työskennellyt noin vuoden ajan. Marraskuussa heitä oli yrityksen kirjoilla kolmisenkymmentä. 

– Rekrytointeja on koko ajan käynnissä. Samapalkkaisuus ei ole oleellisin asia rekrytoinnissa, mutta se tukee varhaiskasvatuksen sosionomin rooliin hakeutumista. 

Pääkaupunkiseudun yksityisissä päiväkodeissa varhaiskasvatuksen opettajan ja sosionomin lähtöpalkka on noin 2 595 euroa kuukaudessa. Muualla Suomessa se on 36 euroa vähemmän. 

– Koen, että varhaiskasvatuksen palkkausmalleja on kehitettävä, jotta jatkossa voimme maksaa ja palkita erityisosaamisesta, on kyse sitten opettajista tai sosionomeista. 

Pilke-päiväkoteja on Suomessa noin 180. Niissä työskentelee yli 2 600 työntekijää. 

Meeri Ylä-Tuuhonen

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *