Etätyö sosiaalialalla

Talentian ammattieettisen lautakunnan kannanotto

”Etätyö on tapa organisoida ja/tai suorittaa työtä työsopimuksen perusteella/työsuhteessa käyttäen tietotekniikkaa tavalla, jossa työ, jota voitaisiin tehdä myös työnantajan tiloissa, tehdään säännöllisesti noiden tilojen ulkopuolella.” (EU:n etätyötä koskeva puitesopimus)

Eu:n etätyötä koskevalla puitesopimuksella (2002) on sovittu reunaehdoista, joiden puitteissa työnantaja ja etätyöntekijä voivat sopia etätyön tekemisestä.

Puitesopimuksen täytäntöönpanosta Suomessa ovat sopineet työmarkkinakeskusjärjestöt. Etätyö on ollut sosiaalialalla melko harvinaista, mutta korona-pandemia siirsi myös sosiaalialan ammattilaisia vauhdilla etätyöhön.

Talentian jäsenneuvontaan saapuu säännöllisesti etätyötä koskevia kysymyksiä. Sopiminen etätyöstä on koettu hankalaksi ja työnantajan mahdollistamaa etätyön määrää on pidetty liian pienenä. Jäsenten kysymyksiä yhdistää kokemus siitä, ettei työnantaja hyväksy etätyölle esitettyjä perusteluja. Etätyönä hoidettaviksi työtehtäviksi jäsenet ovat maininneet esimerkiksi asiakastyön dokumentoinnin sekä etänä järjestettävät koulutukset.

Jäsenkysymykset tekevät näkyväksi sen, ettei työpaikoilla ole yhteisesti jaettua ymmärrystä etätyön periaatteista. Hybridityö on kuitenkin tullut jäädäkseen ja viimeistään nyt on aika tarkistaa organisaation kulttuuria ja johdon asennetta etätyöhön. Talentian Ammattieettisessä lautakunnassa tarkasteltiin sosiaalialan etätyötä laajasti eri näkökulmista.

Työtehtävän luonne lähtökohdaksi

Työpaikan etätyölinjausten sekä työjärjestelyjen lähtökohtana tulee olla työtehtävän luonne. Työpaikkakohtaisesti tulee pohtia, mitkä työtehtävät voidaan sujuvasti ja tuloksellisesti hoitaa etänä ja mitkä tehtävät edellyttävät läsnäoloa työpaikalla.

Ammattieettisen lautakunnan näkemyksen mukaan esimerkiksi jäsenten esiin nostamat kirjalliset tehtävät sekä etänä tapahtuvat koulutukset nähtiin mahdollisiksi toteuttaa etätyönä. Niissä sosiaalialan tehtävissä, joissa etätyö on mahdollista, tulisi työskentelytapoja laajentaa. Kun esimerkiksi etänä tapahtuvien koulutusten vaatimat siirtymät paikasta toiseen jäävät pois, säästyy työaikaa. Tämä on myös työnantajan etu.

Hybridityö on tullut jäädäkseen ja viimeistään nyt on aika tarkistaa organisaation kulttuuria ja johdon asennetta etätyöhön.

Etätyö tarjoaa työelämään joustoa ja tukee siten työn ja muun elämän yhteensovittamista. Etätyö mahdollistaa työrauhan keskittymistä vaativissa tehtävissä. Etätyöllä on siten työntekijän työhyvinvointia ja jaksamista tukeva ulottuvuus.

Toisaalta myös työyhteisössä toimimisen nähdään tukevan työntekijän työssäjaksamista ja työhyvinvointia. Etätyön myötä työyhteisön kasvokkaiset kohtaamiset ja vapaa keskustelu on vähentynyt. Siksi Talentian ammattieettinen lautakunta pitää tärkeänä, ettei koko työ saa kaventua etänä tapahtuvaksi.

Etätyö haastaa johtamista

Jäsenkysymyksissä etätyön eväämistä koskevat puutteelliset perustelut aiheuttavat epäoikeudenmukaisuuden kokemuksia. Kyse on viime kädessä vuorovaikutuksen puutteesta ja siitä, etteivät etätyön tekemisen periaatteet ole yhteisesti puhuttuja ja sovittuja.

Etätyö haastaa paitsi yksittäistä työntekijää ja työyhteisöä, myös johtamista. Johtamisen tavoitteena on tukea työyhteisön toimivuutta. Sitä, että jokainen työntekijä voi tehdä perustehtävänsä mukaista työtään tavoitteellisesti ja vaikuttavasti. Ylhäältä päin sanellut käytännöt ovat vanhanaikaista johtamiskulttuuria.

Tämän päivän työyhteisöissä organisaation toimintatapoja tulee voida ihmetellä yhdessä ääneen. Työyhteisöissä tarvitaan lähijohtajan läsnäoloa, jotta avoin keskustelu mahdollistuu.

Etätyö ei saa heikentää työn laatua

Sosiaalialan työ on perinteisesti lähikontaktissa tapahtuvaa kommunikaatiotyötä ja siksi etätyöstä puhuttaessa keskustelun keskiöön tulee nostaa asiakasnäkökulma.

Mikä on erilaisissa asiakkuuksissa tarvittava lähityön määrä?

Asiakkaan osallisuus ei saa kaventua, eikä asiakasturvallisuus vaarantua.

Sosiaalihuollon asiakkaiden elämäntilanteet ovat erilaisia. Kaikilla ei ole osaamista, eikä edes välineitä digitaaliseen asiointiin. Pahimmillaan verkossa tapahtuva työskentely asettaa asiakkaita eriarvoiseen asemaan.

On tärkeää nähdä lähityön merkitys. Lähityö tukee syrjäytymisvaarassa olevan asiakkaan liikkeelle lähtöä: on noustava sängystä, puettava ja astuttava ovesta ulos.

On myös tärkeää arvioida, välittyykö kameran kautta riittävän kokonaisvaltainen kuva asiakkaan elämäntilanteesta. Etätyö ei saa heikentää asiakastyön laatua, eikä vaikuttavuutta.

Asiakkaan osallisuus ei saa kaventua, eikä asiakasturvallisuus vaarantua. Mikäli asiakastyötä toteutetaan etänä, tulee työyhteisössä käydä avointa keskustelua siitä, millä välineillä ja millaisilla työmenetelmillä etätyötä voidaan vaikuttavasti toteuttaa.

Yhteinen ja avoin keskustelu tärkeää

Uudet hyvinvointialueet tulevat vaikuttamaan työntekijöiden työmatkojen pituuteen.

Jotta sosiaalialan tehtävät säilyttävät vetovoimaisuutensa, tulisi etätyöhön yhtenä työmuotona suhtautua myönteisesti silloin, kun työtehtävät sen mahdollistavat. Työnantajalle etätyö voi olla keino laajentaa rekrytointia laajemmalle alueelle.

Korona-aikana sosiaalialan ammattilaiset ovat olleet tiukoilla. Kuitenkin tutkimustulokset pandemian aikaisesta etätyöskentelystä ovat rohkaisevat. Organisaatiot ovat paitsi ottaneet digiloikan, myös muuttaneet suhtautumistaan etätyöhön. Sosiaalialan työyhteisöissä on nyt tärkeää käydä yhteistä ja avointa keskustelua siitä, mitä poikkeusajan etätyöstä on opittu ja millä periaattein etätyötä tullaan tekemään korona-pandemian jälkeen.

Ammattieettinen lautakunta

  • ottaa kantaa sosiaalialan ammattien harjoittamiseen liittyviin eettisiin kysymyksiin ja tiedottaa kannanotoistaan,
  • huolehtii, että järjestöllä on ajantasainen eettinen ohjeisto,
  • tekee toimenpide-ehdotuksia järjestön hallitukselle, liittovaltuustolle sekä sosiaali- ja terveydenhuollon eettiselle neuvottelukunnalle ETENE:lle,tukee yksittäistä jäsentä ammattieettisissä kysymyksissä, sekä
  • pitää yllä ja edistää eettistä keskustelua.

Lautakunnan valitsee Talentian liittovaltuusto.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *