Asiakkaan palvelutarpeen arvioinnin aikalukitus

Ammattieettinen lautakunta pohti erään kaupungin linjausta, jonka mukaan työntekijöiden on lukittava tietojärjestelmässä asiakkaan palvelutarpeen arviointi ”teknisesti” valmiiksi, kun 90 päivää arvioinnin aloittamisesta on täynnä – vaikka arviointi olisi kesken.

Talentian ammattieettinen lautakunta toteaa, että tällaisessa linjauksessa rajataan perusteettomasti ammattihenkilön ammatillista autonomiaa ja luodaan tilanne, jossa työntekijät pakotetaan toimimaan ammattihenkilölain vastaisesti. Lain mukaan sosiaalihuollon ammattihenkilöllä on velvollisuus noudattaa sitä, mitä sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista sekä asiakastietojen käsittelystä säädetään.

Laissa todetaan, että asiakkaalla on oikeus saada sosiaalihuollon toteuttajalta laadultaan hyvää sosiaalihuoltoa ja hyvää kohtelua ilman syrjintää. Lisäksi asiakaslain 8 §:ssä säädetään, että asiakkaalle on annettava mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa palvelujensa suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Sama koskee asiakkaan sosiaalihuoltoon liittyviä muita toimenpiteitä. Asiat on käsiteltävä ja ratkaistava siten, että ensisijaisesti otetaan huomioon asiakkaan etu. Lisäksi sosiaalihuoltolain 36 §:ssä todetaan, että erityistä tukea tarvitsevan palvelutarpeen arvioinnin on valmistuttava viimeistään kolmen kuukauden kuluessa vireille tulosta.

Vaaraksi asiakasturvallisuudelle

Ammattieettinen lautakunta toteaa, että selvittämättömät palvelutarpeen arvioinnit vaarantavat asiakasturvallisuuden eivätkä riittämättömät henkilöresurssit ole ratkaistavissa harhaanjohtavalla tilastoinnilla.

Tilastoinnin tarkoitus on myös tuottaa tietoa siitä, kuinka paljon selvityksiä jää määräajassa tekemättä, jotta henkilöstöresurssit voidaan mitoittaa asiakastarpeiden mukaisiksi.

Poikkeuksellisesti ammattieettinen lautakunta kiinnitti huomiota myös tapauksen työsuojelulliseen puoleen. Kaupungin työsuojeluorganisaation olisi pitänyt puuttua palvelutarpeen arviointien ruuhkautumiseen ja työntekijöiden työn kuormitukseen.

Kun tuli myös ilmi, ettei työsuojeluorganisaatio itse kyennyt myötävaikuttamaan epäkohdan poistamiseen, olisi asiasta pitänyt ilmoittaa aluehallintovirastoon ehkäisevänä valvonta-asiana. Tilanteen pitkittyessä on ammattieettisesti ja sosiaalihuoltolain velvoitteiden mukaisesti perusteltua ilmoittaa tilanteesta aluehallintovirastoon sosiaalihuollon palvelujen laatua valvovalle viranomaiselle, koska työnantaja ei kyennyt kohtuullisessa ajassa korjaamaan henkilöstöresursseihin liittyviä epäkohtia.

Ammattihenkilölain ja sosiaalihuoltolain perusteella ensisijainen ilmoitusvelvollisuus epäkohdasta on kuitenkin työntekijällä tai työyhteisöllä. Talentia välitti tilanteesta ammattieettisen lautakunnan linjan mukaisen tulkintansa aluehallintovirastolle.

Alpo Heikkinen
erityisasiantuntija
ammattieettinen lautakunta
ammattijärjestö Talentia

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *