Työsuojeluvaltuutetulla on mahdollisuus vaikuttaa

Heidi Pekkarinen on ammattijärjestö Talentian eritysasiantuntija, joka pohtii tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus- sekä työhyvinvointiasioita. Kuva: Veikko Somerpuro

Työsuojeluvaltuutettu toimii työpaikalla työturvallisuusasioiden sanan saattajana.

Monille meistä työturvallisuusasiat ovat työelämässä toissijaisia. Muistan omalta työuraltanikin ajan, jolloin en osannut vaatia työnantajalta turvallista ja terveellistä työympäristöä, vaikka lainsäädännön mukaan työnantajalla on velvollisuus sellainen työntekijälle varmistaa.

Se, miten työntekijät toimivat väkivaltatilanteissa, miten työtekijät suojautuvat yleisvaarallisilta tartuntataudeilta työssä ja miten kuormitusta työssä hallitaan, kuuluvat kaikki työpaikalla työturvallisuuden kontekstiin.

Työturvallisuuslainsäädännöstä tulevien velvoitteiden tarkoituksena on parantaa työolosuhteita työntekijöiden työkyvyn turvaamiseksi ja ylläpitämiseksi sekä ennalta ehkäistä ja torjua työtapaturmia, ammattitauteja sekä muita työstä ja työympäristöstä johtuvia työntekijöiden fyysisen ja henkisen terveyden haittoja.

Työnantajan on ennakoitava ja hallittava työn haitta- ja vaaratekijöitä. Työnantajalla on velvollisuus huolehtia siitä, että työntekijät myös osaavat tehdä työtään turvallisesti.

Työsuojeluvaltuutettu toimii työpaikalla työturvallisuusasioiden sanan saattajana, mutta myös tietoisuuden lisääjänä. Työsuojeluvaltuutettu tekee yhteistyötä monien toimijoiden kuten työntekijöiden, työnjohdon ja työterveyden kanssa.

Kysykää, ihmetelkää ääneen ja käykää jatkuvaa dialogia!

He edustavat työpaikalla kaikkia työntekijöitä ja huolehtivat siitä, että kaikkien työntekijöiden työ on turvallista ja terveellistä. Paras työturvallisuustilanne saadaan aikaiseksi, kun turvallisuudesta voidaan puhua työpaikalla matalalla kynnyksellä.

Vaikeitakin asioita pitää pystyä käsittelemään avoimesti dialogia käyden. Tärkeintä on yhteinen tahtotila ja ymmärrys turvallisuuden tärkeydestä.

Nyt, kun katson työuraani taaksepäin niin työntekijänä kuin esihenkilönä, ymmärrän hyvin vahvasti sen, että työturvallisuusasioissa olen toiminut pääsääntöisesti reaktiivisesti, kun minun tehtäväni olisi ollut olla ennakoiva.

Ennakoimalla voimme parhaiten huolehtia niin omasta kuin muiden työntekijöiden turvallisuudesta työssä.

Oman kokemukseni perusteella kehotankin organisaatioita lisäämään niin työntekijöiden kuin esihenkilöiden työturvallisuusosaamista. Se on ainoa keino saada parannettua sosiaalialan työolosuhteita.

Jotta sosiaalialan veto- ja pitovoimaa saadaan nostettua hyvinvointialueille siirryttäessä, tulee jokaisen organisaation katsoa peiliin myös turvallisuusasioiden johtamisen osalta. Turvallisen ja terveellisen työympäristön takaaminen sosiaalialan asiantuntijoille on yksi todella tärkeä ja keskeinen keino tähän tavoitteeseen pääsemiseksi.

Kannustan kaikkia työsuojeluvaltuutettuja perehtymään oma-aloitteisesti oman työpaikkansa työympäristöön ja työyhteisönsä turvallisuuteen ja terveyteen vaikuttaviin asioihin.

Se on toki teille äänestyksellä annettu velvollisuuskin, joten tarttukaa siihen rohkeasti.

Kysykää, ihmetelkää ääneen ja käykää jatkuvaa dialogia!

Pitäkää työsuojeluasioita esillä tekemällä aloitteita, olemalla aktiivisia ja ennakoivia työpaikalla. Keskustelkaa työntekijöiden huolista ja muistakaa kouluttautua!

Heidi Pekkarinen

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *