Ammattieettinen lautakunta: Linjausta työntekijän ilmoitusvelvollisuudesta

Miten epäkohtien ilmoitusvelvollisuuteen tulisi suhtautua silloin, kun työpaikan henkilöresurssit on alimitoitettu ja tilanne uhkaa sosiaalihuollon asiakkaan saaman palvelun laatua.

Talentian ammattieettisessä lautakunnassa pohdittiin kysymystä, millainen ammattieettinen velvollisuus toimia sosiaalihuollon ammattihenkilölle muodostuu silloin, kun organisaation asiakasmäärä on suuri ja työntekijämäärä alimitoitettu. Mitä tapahtuu, jos ei noudateta sosiaalihuoltolain (48§ ja 49§) mukaista ilmoitusvelvollisuutta kun havaitaan, että resurssit ovat puutteelliset ja toteutettava sosiaalihuolto on siksi laadultaan heikkoa.

Henkilöstön alimitoitus voi muodostaa tilanteen, jossa yksittäinen viranhaltija joutuu kantamaan ammattihenkilölain perusteella seuraamusvastuun esimerkiksi viivästyneistä lastensuojelutarpeen arvioinneista tai puutteellisista asiakassuunnitelmien kirjauksista. Tällaisesta seurauksesta muistutti jo Etelä-Suomen aluehallintovirasto, jonka ohjaavan kirjeen (ESAVI/10469/05.06.01/2017) mukaan puutteellisista asiakirjamerkinnöistä kirjataan sosiaalityöntekijälle huomautus hyvän hallintokäytännön vastaisesta menettelystä lastensuojeluasioiden kirjaamisessa. Lisäksi avin ohjauskirjeessä muistutetaan työnantajaa velvollisuudesta luoda työn tekemiselle riittävät edellytykset.

Myös ammattieettinen lautakunta painottaa, että palvelusuunnitelmien ja asiakassuunnitelmien dokumentointi on asiakkaan oikeusturvan kannalta keskeistä. Kirjaukset eivät saa jäädä tekemättä henkilöstöresurssien puutteen vuoksi.

Koko työyhteisön asia

Ammattieettinen lautakunta totesi, että ilmoitusvelvollisuuden tulisi olla palvelujen aliresursointiin liittyvissä tilanteissa ensisijaisesti työyhteisön hyvän ammattieettisen vastuunkannon käytäntö. Työntekijän ja työyhteisön yhteinen ammattieettinen velvollisuus on toimia niin, että kaikkien haavoittuvimmassa asemassa olevien asiakkaiden hyvä hoito ja huolenpito toteutuvat.

Jos työyhteisössä on todettu, että asiakkaan saamien palveluiden laatu on heikko, osoittaa puuttumattomuus rajoittunutta ammattieettistä harkintaa ja jopa kyynistymistä ja välinpitämättömyyttä. Työyhteisön pitää olla aktiivinen epäkohtien esilletuomisessa.

Kaiken lähtökohta on, että jokaisessa organisaatiossa ja työyhteisössä on omavalvontasuunnitelmaan perustuva käytäntö ja valmius käsitellä ongelmia ja epäkohtia. On tärkeää, ettei epäkohtien esilletuonti henkilöidy. Toki sosiaalihuoltolaissa kielletään, ettei ilmoituksen tehneeseen henkilöön saa kohdistaa vastatoimia. Silti ilmoitusvelvollisuuden käyttö voi tulla yksittäiselle työntekijälle kohtuuttoman vaativaksi ja kuormittavaksi lisävastuuksi, huomauttaa ammattieettinen lautakunta.

Omavalvontasuunnitelman laatimisessa on käytettävä henkilöstön asiantuntemusta. Ilmoitusvelvollisuuden käytön on oltava, kuten laki velvoittaa, hyväksyttyä ja läpinäkyvää.

Vaikka työyhteisön rooli ilmoitusvelvollisuus olisi aliresursointitilanteissa ensisijainen, ei yksittäisen ammattihenkilön vastuu katoa. Hänen velvollisuutensa on noudattaa ilmoitusvelvollisuutta ja toimia tilanteissa, joissa työyhteisön ammattieettinen käytäntö on vääristynyt tai epäkohtien esilletuontia välttelevä ja peittelevä.

Näin toimitaan
  1. Ilmoituksen jälkeen selvitetään, onko sosiaalihuollon toteuttamiseen liittyvä epäkohta korjattavissa omavalvonnallisin keinoin. Palveluntuottajan tulee aloittaa epäkohdan korjaamiseen liittyvät toimet viipymättä.
  2. Jos epäkohta ei korjaannu ilmoituksesta, on ilmoituksen vastaanottaneella, toiminnasta vastaavalla henkilöllä velvollisuus ilmoittaa asiasta aluehallintovirastolle ja pyytää ohjausta ja neuvontaa tai toimenpiteiden aloittamista, jotta epäkohta poistuu.
  3. Muista, että myös ilmoituksen tehneellä säilyy velvollisuus ilmoituksen tekemiseen aluehallintovirastolle, jos toiminnasta vastaava ei ole ryhtynyt toimenpiteisiin tai epäkohtaa ei ole saatu korjattua.
  4. Tämä velvollisuus koskee samalla tavalla sosiaalihuollon henkilöstöä, toimeksiantosuhteista tai itsenäistä ammatinharjoittajaa ja yksityistä palveluntuottajaa.

Alpo Heikkinen
erityisasiantuntija
ammattieettinen lautakunta
ammattijärjestö Talentia

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *