Nyhet

Talentia utredde: arbetskraftsbristen är mycket betungande för högutbildade inom det sociala området – arbetstagarna anser att sektorn blir mer attraktiv genom lönejusteringar

Över hälften av de högutbildade inom det sociala området tror att deras arbetshälsa och arbetsförmåga kommer att försämras inom den närmaste framtiden, framgår av den första arbetslivsbarometern i Talentias historia. På ledningsnivå bör belastningsfaktorerna i arbetet identifieras och problemsituationer åtgärdas snabbt. Det som är bra är att 72 procent anser att deras arbete är givande. Man känner stolthet och engagemang för arbetet.

Respondenterna lyfter fram lönen som det viktigaste utvecklingsobjektet. När en arbetsgivare erbjuder konkurrenskraftig lön ökar det tydligt intresset för arbetsplatsen bland högutbildade inom det sociala området.

Läs mer (på finska) >>