Vi står inför viktiga frågor

När ni läser den här bloggartikeln, har regeringens ramförhandlingar slutförts, och som jag förutspår att medför hårda beslut och ytterligare nedskärningar.

I början av april meddelade social- och hälsovårdsministeriet att en totalreform av lagstiftningen om yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården har inletts. Syftet med författningsändringarna är att lösa det allvarliga personalunderskottet inom branschen bland annat genom att bedöma behovet av reglering av yrken och möjliggöra en flexibel arbetsfördelning av personalen. Avsikten är att regeringspropositionen ska överlämnas 2025.

När regeringsprogrammet publicerades i juni 2023 konstaterade Talentia i sitt första uttalande att personalbristen inom social- och hälsovården inte kan lösas på bekostnad av klientsäkerheten och genom att behörigheterna luckras upp.

Talentia har redan länge föreslagit att arbetsfördelningen ska utvecklas så att de yrkesutbildades arbetsuppgifter ska inriktas på den kompetens som de fått genom sin utbildning.

Det viktiga i utvecklingen av arbetsfördelningen är den process genom vilken den genomförs på arbetsplatserna.

Det arbete som utförs av högutbildade inom det sociala området handlar inte om vilka personer som helst, utan om mycket högklassig kompetens hos högutbildade experter i ett mycket krävande arbete. Legitimerade yrkesutbildade personer inom socialvården utövar i sitt arbete betydande offentlig makt och erbjuder omfattande psykosocialt stöd. Detta är frågor som måste förstås i det politiska beslutsfattandet.

Forskningen om det sociala områdets verkningsfullhet är först i ett utvecklingsskede, eftersom strukturerna och finansieringen ligger långt på efterkälken. Att spara på kompetensen hos yrkesutbildade personer inom den sociala sektorn kommer i slutändan att medföra tragiskt dyra kostnader.

Utöver lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården bereds 2025 reformer av socialvårdslagen och barnskyddslagen, som är ytterst viktiga lagar ur det sociala områdets synvinkel.

I Talentia-medlemmarnas intressebevakningsarbete står man inför mycket viktiga frågor. Samtidigt förbereder man sig på välfärdsområdesval och kommunalval samt på förhandlingar om kollektivavtal 2025.

De stora vändningarna i historien brukar slutligen ske snabbt, men vi i Talentia är beredda på dem och redo att agera.

Jenni Karsio

Ordförande

Jenni Karsio

Talentian puheenjohtaja