Dimensionering

Personalantalet är rätt dimensionerat när arbetets kvalitativa och kvantitativa målsättningar går att uppnå inom arbetstid.

Arbetsbelastning

 • Arbetet har en fysisk, psykisk och social dimension som måste vara i balans för att förebygga överbelastning.
 • Inom socialt arbete innebär en för hög arbetsbelastning vanligen att man har för mycket jobb i förhållande till ansvaret och kraven för att hinna utföra sina uppgifter under sin arbetstid.
 • Socialt arbete är mångfasetterat och ofta beroende av många faktorer som arbetstagaren inte kan påverka. Det finns många snarare än ett enda sätt att arbeta för att uppnå önskat resultat.

Indikatorer för arbetsmängden

Talentia har tagit fram två indikatorer för arbetsmängden:

1) En indikator som beskriver arbetsfördelningen och åskådliggör arbetsuppgifterna per dag, vecka eller månad – 60/40-modellen

 • 60 % direkt klientarbete
 • Förberedande arbete för specifika klienter eller klientgrupper, planering, beslutsfattande, dokumentering, rapportering, samarbete, konsultationer m.m.
 • 40 % utvecklingsarbete (indirekt klientarbete)
 • Samarbete, nätverkande, utveckling, påverkan, planering, allmän rapportering och kommunikation, fortbildning, arbetshandledning

2) En indikator för maxantal klienter och Talentias rekommendationer

 • Hur många klienter man kan ha beror på många faktorer, till exempel hur intensivt arbetet är och vilka behov klienterna har, olika förändrings- och rehabiliteringsmål, tillgången till konsultation samt tidsgränserna som ställs av lagstiftningen, dvs. den sociala garantin. Inom småbarnspedagogiken fastställs förhållandet mellan personalantal och antal barn i lagstiftningen.
 • Talentias rekommendationer för personaldimensionering:
  Vuxenarbete: Högst 35–50 klienter per socialarbetare eller socialhandledare
  Barnskyddet: Högst 30 familjer/socialarbetare om familjerna har 1–2 barn, om det finns fler barn ska antalet familjer vara mindre. Högst 15 familjer/familjearbetare om familjerna har 1–2 barn, om det finns fler barn ska antalet familjer vara mindre.
  Högst 40 barn/socialarbetare som ansvarar för barnets ärenden.

Fundera och diskutera

Vet du vad meningen med ditt arbete är och vilka dina mål är? Känner du till dina arbetstider? Hinner du uppfylla de krav som ställs på dig? Har upplever du din arbetsmängd (för mycket, lagom, för lite)? Vad skulle vara bättre och varför?

 • Ta en titt på din kalender – hur fördelas din tid mellan olika arbetsuppgifter?
 • Diskutera arbetsmängden med dina kollegor. Ta upp saken på arbetsplatsens möten.
 • Prata om arbetsmängden med din chef (senast på ditt nästa utvecklingssamtal). Föreslå för ledningen/beslutsfattarna att man utreder/följer upp arbetsmängden.
 • Ta upp saken i samband med inskolning.
 • Om du upplever att arbetet blir för tungt och har svårt att orka, ta upp saken med arbetarskyddsfullmäktige och företagshälsovården för att få förebyggande stöd.

Mer information:

 • Talentias rekommendationer: Vad räcker arbetstiden till?
 • Lagstiftning kring den sociala garantin: Finlex (barnskyddslagen, socialvårdslagen, lagen om utkomstskydd)
 • Lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården Finlex (gott bemötande, krav på datasekretess och integritetsskydd, beslutsfattande och rätt att överklaga)
 • Arbetsavtalslagen Finlex (arbetsgivarens skyldigheter)