Mälsättningar

Talentias verksamhet styrs av den strategi som styrelsen berett och fullmäktige godkänt. Talentia har följande målsättningar för sin medlemskår

  • bättre lönesättning
  • arbetsförhållanden som stöder arbetsvälbefinnandet
  • en stark arbetsmarknadsställning i tider då social- och hälsovårdsservicestrukturrena förändras
  • aktiv och kunnig regional föreningsverksamhet och intressebevakning samt
  • en växande medlemskår och stark förhandlingsposition vid de bord där man möts kring medlemskårens arbetsvillkor

Talentias värderingar

Talentias verksamhet styrs av de värderingar våra medlemmar valt ut för oss