Målsättningar


Målsättningarna för Talentias verksamhet är att medlemskåren mår bra i och får rättvis lön av sitt arbete samt kan utföra sitt arbete utifrån de yrkesetiska principerna.

Talentias verksamhet styrs av den strategi som styrelsen berett och fullmäktige godkänt. För innevarande strategiperiod 2017 – 2023 har Talentia följande målsättningar för sin medlemskår

  • bättre lönesättning
  • arbetsförhållanden som stöder arbetsvälbefinnandet
  • en stark arbetsmarknadsställning i tider då social- och hälsovårdsservicestrukturrena förändras
  • aktiv och kunnig regional föreningsverksamhet och intressebevakning samt
  • en växande medlemskår och stark förhandlingsposition vid de bord där man möts kring medlemskårens arbetsvillkor

Talentias värderingar

Talentias verksamhet styrs av de värderingar våra medlemmar valt ut för oss.

Share This