Förbundsfullmäktige

Förbundsfullmäktige, som består av medlemmar som valts via val, använder Talentias högsta beslutandemakt. Förbundsfullmäktigeperioden är fyra år.

>> Talentias förbundsfullmäktige 2020-2024

Förbundsfullmäktige

  • besluter om Talentias långsiktiga strategier.
  • väljer organisationens ordförande och styrelse.
  • käsittelee vuosittain järjestön toiminta- ja taloussuunnitelman sekä edellisen vuoden toiminnasta ja taloudesta tehdyt kertomukset.
  • behandlar årligen organisationens verksamhets- och budgetplan samt verksamhets- och budgetberättelser över det gångna året.
  • besluter om tjänste- och arbetsavtalsmålsättningar och avtal om godkännanden av offerter om inte fullmäktige har gett fullmakt till styrelsen att bestämma om detta.
  • besluter om inledandet och avslutandet av eventuella arbetstvister, organisationens regler och medlemsavgifter.
  • utnämner Talentias yrkesetiska nämnd.