Talentias rekommendationer

Talentias medlemmar får rådgivning i frågor som berör arbetsförhållandet och yrket. Ta kontakt!

Gällande arbets- och tjänstevillkoravtal

Arbets- och tjänstekollektivavtalen fastställer de rättigheter och skyldigheter som gäller arbetsgivare och arbetstagare eller tjänsteinnehavare under avtalsperioden. Dessa avtal fastställer de minimivillkor som arbetsgivaren ska garantera sina arbetstagare eller tjänsteinnehavare.

Avtalen fastställer detaljerade anställningsvillkor för branschen, till exempel löner, arbetstider och semestrar. Talentias medlemmar omfattas av drygt tio kollektivavtal. Här presenteras de arbets- och tjänstekollektivavtal som omfattar de flesta av våra medlemmar. Merparten av kollektivavtalen har publicerats på webben.

Arbets- och tjänsteförhållanderådgivning

Arbetsvillkorfrågor, lönesättning, permittering och andra frågor som berör tjänsteförhållandet:

tyosuhdeneuvonta@talentia.fi
tfn 09 3158 5540 / Telefonjour må-ti kl 9-12.

Yrken och behörigheten

Behörighet för yrken inom socialbranschen får man genom att avlägga universitetsexamen för socialarbete eller yrkeshögskoleexamen för socialbranschen. Magisterexamen i samhällsvetenskap och statsvetenskap, med huvudämnesstudier i socialarbete ger behörighet för socialarbetare, och yrkeshögskoleexamen för socialbranschen (socionom, geronom och rehabiliteringshandledare) ger behörighet för arbetsuppgifter inom socialhandledning.

Yrkesrättigheter inom socialvården

Lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården trädde i kraft 1.3.2016. Syftet med den nya lagen är att främja klientsäkerheten och socialvårdsklienters rätt till socialvård av god kvalitet och till gott bemötande. Lagen klargör även rättigheterna och förpliktelserna för yrkesutbildade personer inom socialvården.

Valvira beviljar på ansökan rätt att utöva socialvårdsyrke som legitimerad yrkesutbildad person samt antecknar på ansökan rätt att använda skyddad yrkesbeteckning inom socialvården för yrkesutbildade personer inom socialvården som utbildats i Finland eller utomlands.

Valvira kan bevilja yrkesutbildade personer inom socialvården tre olika slags rättigheter att utöva yrket:

 • rätt att utöva yrke som legitimerad yrkesutbildad person inom socialvården
 • rätt att använda yrkesbeteckning för en yrkesutbildad person med skyddad yrkesbeteckning
 • begränsat tillstånd att utöva yrke

Legitimering eller registrering av skyddad yrkesbeteckning ansöks efter avlagd examen. Studerande inom det sociala området antecknas inte i centralregistret över yrkesutbildade personer inom socialvården.

Legitimerade yrkesutbildade personer inom socialvården är:

 • socialarbetare
 • socionom,
 • geronom

Valvira beviljar på ansökan rätt att utöva ovannämnda yrken. Också andra än legitimerade yrkesutbildade personer kan tillfälligt vara verksamma i en legitimerad yrkesutbildad persons yrke. I sådana fall ska personen dock studera för det aktuella yrket och uppfylla andra närmare förutsättningar som anges i lagen.

Yrkesbeteckningar för yrkesutbildad person med skyddad yrkesbeteckning är:

 • närvårdare
 • hemvårdare
 • vårdare av utvecklingshämmade

En förutsättning för beviljad rätt att använda skyddad yrkesbeteckning inom socialvården är att personen har antecknats i centralregistret över yrkesutbildade personer inom socialvården som yrkesutbildad person med skyddad yrkesbeteckning.

Rätt att användä skyddad yrkesbeteckningen närvårdare får man ha endast med utbildning som leder till närvårdaryrket (grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen). Yrkesutbildade personer med skyddad yrkesbeteckning är också sådana hemvårdare och vårdare av utvecklingshämmade som avlagt en examen på skolnivå som föregått närvårdarexamen. Om man har avlagt någon annan examen på skolnivå än ovannämnd kan man inte registrera sig.

Också andra personer kan vara verksamma i uppgifter för en yrkesutbildad person med skyddad yrkesbeteckning. Personen ska då ha tillräcklig utbildning, erfarenhet och yrkesskicklighet som behövs för uppgifterna. Då får man dock inte använda skyddad yrkesbeteckning.

Yrkesutbildade personer som redan är i arbetslivet

Efter den 1 mars 2016 har den som enligt tidigare bestämmelser uppfyllt behörighetsvillkoren rätt att vara verksam i ifrågavarande legitimerad yrkesutbildad persons uppgifter eller på basis av sin utbildning arbeta som yrkesutbildade person med skyddad yrkesbeteckning till dess att hans eller hennes ansökan om rätt att utöva yrket har behandlats vid Valvira. Rätten att sköta uppgifter utan legitimation gäller dock högst till 31.12.2017.

Yrkesutbildade personer som redan är i arbetslivet uppmanas att sända in sin ansökan om legitimering eller skyddad yrkesbeteckning till Valvira i god tid före utgången av övergångstiden för att ansökan ska kunna behandlas före 31.12.2017. Valvira ska enligt lag avgöra ansökan senast sex månader från det att den lämnades in.

De som utexamineras efter 1.3.2016

Den som utexamineras efter den 1 mars 2016 bör omedelbart efter utexamineringen ansöka hos Valvira om rätt att vara verksam som legitimerad yrkesutbildad person inom socialvården eller rätt att använda skyddad yrkesbeteckning för yrkesutbildad person inom socialvården.

Den som har avlagt examen efter 1.3.2016 och ansökt om legitimation hos Valvira har rätt att tillfälligt vara verksam i ifrågavarande yrkesutbildad persons uppgifter inom socialvården till dess att hans eller hennes ansökan om yrkesrättighet har behandlats vid Valvira. Den som ansökt om legitimation som socialarbetare har dock före beslutet om beviljad legitimation inte samma rätt som föreskrivits för socialarbetare att i brådskande fall besluta om vård oberoende av egen vilja och om åtgärder i anslutning till det.

Centralregistret över yrkesutbildade personer inom socialvården

Samtliga legitimerade yrkesutbildade personer och yrkesutbildade personer med skyddad yrkesbeteckning inom socialvården införs i centralregistret över yrkesutbildade personer inom socialvården som förs av Valvira.

Kontaktuppgifter i frågor som gäller registrering:
I första hand per e-post till adressen suosikki(at)valvira.fi

Läs mera om yrkesrättigheter inom socialvården

Yrkesetik

Som socialarbetare har man en skyldighet att försvara de som är mest utsatta i samhället, hjälpa människor genom tuffa livssituationer samt göra politiska beslutsfattare medvetna om missförhållanden och diskriminerande strukturer.

Arbetet regleras av lagstiftningen, men att man följer lagen garanterar inte alltid rättvisa. Därför behövs en stark yrkesetik till stöd för det dagliga arbetet.

Talentias stöd för etiskt hållbart arbete

 • Bekanta dig med Talentias yrkesetiska regler (också på finska) eller beställ en tryckt version gratis: tfn 09 3158 6005, mia.penttinen@talentia.fi
 • Stöd och rådgivning i yrkesetiska frågor
 • Yrkesetiska seminarier och workshoppar (se evenemangskalendern)
 • Årligt etikpris till en avhandling om yrkesetik
 • Etikfrågor tas regelbundet upp i Talentiatidningen och på Talentias bloggar

Talentias kontaktperson i yrkesetiska frågor är specialsakkunnig Alpo Heikkinen: 09 3158 6023, alpo.heikkinen@talentia.fi

När du ber Talentia om råd kan du även begära att få din fråga behandlad av vår yrkesetiska nämnd.

Rådgivning

Talentias medlemmar har möjlighet till rådgivning i yrkesetiska frågor. Det snabbaste sättet att få svar är att skicka in din fråga elektroniskt till Talentias medlemsrådgivning via våra medlemssidor.

Yrkesetiska nämnden ger råd och stöd

När du ber Talentia om råd kan du även begära att få din fråga behandlad av vår yrkesetiska nämnd, eller alternativt kan det föreslås för dig om en omfattande behandling bedöms vara på sin plats i ditt fall. Nämnden har cirka fem sammanträden om året för att behandla etiska frågor. Nämnden har ingen juridisk auktoritet, men kan ge ut ställningstaganden, anvisningar och rekommendationer för att korrigera situationen. Nämndens ställningstaganden och utlåtanden publiceras anonymt i Talentiatidningen.

Talentias yrkesetiska nämnd

Talentias förbundsfullmäktige väljer en yrkesetisk nämnd som

 • tar ställning till yrkesetiska frågor som rör socialarbete, social handledning och pedagogiskt arbete och publicerar sina utlåtanden
 • säkerställer att förbundets etiska riktlinjer uppdateras
 • föreslår åtgärder för Talentias styrelse och fullmäktige samt ETENE, den riksomfattande etiska delegationen inom social- och hälsovården
 • hjälper enskilda medlemmar med yrkesetiska frågor
 • upprätthåller och främjar diskussion om yrkesetik och främjar medlemmarnas etikkunskaper.

Målet med nämndens verksamhet är att stödja medlemmarnas kännedom om yrkesetiska frågor. Medlemmarnas kunskaper upprätthålls med seminarier och nya diskussionsforum.

Kontaktperson

Sekreterare för yrkesetiska nämnden
Alpo Heikkinen
alpo.heikkinen@talentia.fi
tel. 09 3158 6023

Yrkesetisk ed

Talentias yrkesetiska nämnd har utarbetat en yrkesetisk ed för socialarbetare. Man behöver inte vara medlem för att avlägga eden. Eden bygger på etiska principer för socialt arbete utarbetade av den internationella socialarbetarfederationen IFSW. Alla som avlägger eden får ett intyg av den yrkesetiska nämnden.

Intyget finns på finska och svenska och har dessutom översatts till engelska.

Tanken är att eden ska bli en del av yrkeshögskolornas och universitetens examensceremonier i syfte att lyfta fram och skapa engagemang för de värderingar som förknippas med socialt arbete. Om du redan arbetar kan eden kan också avläggas på arbetsplatsen.

Talentia sponsrar edsceremonier

Talentia vill välkomna nyutexaminerade socialarbetare till yrkeskåren genom att bidra med 3 euro/person som avlägger eden till kaffeservering, blommor och motsvarande till tillställningen. Kom överens om detta i förväg samtidigt som du beställer intygen.

Ordna en edsceremoni

Kontakta Talentia om du vill arrangera en edsceremoni vid din läroinrättning eller på din arbetsplats:

 • Intyg och sponsring: organisationsassistent Mia Penttinen, tfn 09 3158 6005 eller mia.penttinen@talentia.fi
 • Mer information om eden, edsceremonin med mera: Alpo Heikkinen alpo.heikkinen@talentia.fi, tfn 09 3158 6023.

Arbetarskydd

Nationella servicenumret i arbetarskydds- och säkerhetsfrågor: 0295 016 620