1. Uppnå produktiva tjänster – ta hand om de anställda

Högutbildade inom socialbranschen är eftertraktade på arbetsmarknaden. Lönerna släpar dock efter och arbetsförhållandena kan förbättras. Efterfrågan på yrkesutbildade personer finns också annanstans, så välfärdsområdena kan lätt bli utan arbetskraft. Detta verkar också ha skett, eftersom det i registret över yrkesutbildade personer finns gott om högutbildade inom socialbranschen, långt mer än välfärdsområdenas behov.

Yrkesutbildade personer inom socialbranschen ska ledas av en person med utbildning inom branschen. Detta bidrar till att förbättra tjänsternas kvalitet och genomslag samt till att öka välbefinnandet i arbetet.

Den onda spiral där bristen på arbetskraft driver anställda bort från branschen måste brytas. De högutbildade inom socialbranschen som arbetar i välfärdsområdena upplever att de kan påverka sitt eget arbete mindre än hos andra arbetsgivare. Resultatet blir att kvaliteten på tjänsterna försämras och det uppstår inga besparingar.

Håll fast vid yrkespersoner inom socialbranschen och se till att de kan utföra sitt arbete väl.

Yrkeskunniga och välmående arbetstagare producerar effektiva tjänster. När tjänsterna fungerar väl är de också effektiva och medför inbesparingar.

Våra placeringstips till välfärdsområdena:

  • Erbjud högutbildade inom socialbranschen konkurrenskraftig lön och goda anställningsförmåner, såsom omfattande företagshälsovård. Enligt Talentias arbetslivsbarometer är lönen välfärdsområdenas viktigaste utvecklingsobjekt. När ni blir attraktivare som arbetsgivare fylls de lediga jobben och ni säkerställer att det finns tillräckligt många anställda.
  • Ta hand om välbefinnandet i arbetet, eftersom det ökar arbetstagarnas ork och förbättrar klientsäkerheten och tjänsternas kvalitet. Ett viktigt sätt är att hålla antalet klienter per arbetstagare på en rimlig nivå och se till att cheferna har den kompetens som krävs för arbetet. Arbetsplatserna ska också vara sunda och stödja arbetet. Det lönar sig att planera rekryteringarna noggrant: en del av uppgifterna kräver lång arbetserfarenhet, och lämpar sig inte till exempel för nyutexaminerade unga arbetstagare. Enligt Talentias utredning löper hälften av de nyutexaminerade risk att bli utmattade, så var särskilt uppmärksam på hur de orkar.
  • Utveckla och utnyttja arbetstagarnas kompetens och inbördes arbetsfördelning. Förenhetliga uppgiftsbenämningarna inom socialvården och inför titlar som socionom, geronom och rehabiliteringshandledare på samma sätt som benämningen socialarbetare. Lita på kompetensen och beslutsförmågan hos yrkesutbildade personer inom socialbranschen. Låt dem fokusera på sitt eget arbete och öka antalet assisterande personal, såsom sekreterare. Tjänsternas genomslag förbättras och arbetstagarnas motivation ökar när var och en får arbeta med sådant som motsvarar hans eller hennes kompetens.
  • Utnyttja arbetsinsatsen från så många högutbildade inom socialbranschen som möjligt. Flexibla betjäningstider inom socialvården kan till exempel locka sådana yrkespersoner som inte har möjlighet eller intresse att arbeta under traditionell kontorstid. Se dock till att arbetstagarna kan påverka sin arbetstid. Erbjud också arbete till pensionärer och personer vars arbetsförmåga inte är 100 procent.

Gör en investering som bär frukt

Vi ska tillsammans se till att Finland också i fortsättningen är en framgångshistoria

Bli medlem

Det är enkelt att bli medlem – fyll bara i vår elektroniska anslutningsblankett