NIMI JA TOIMIALUE

1 §

Yhdistyksen nimi on Vammaisala Talentia ry.  Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä yhdistys.  Yhdistys on Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry:n, Fackorganisationen för högutbildade inom socialbranschen Talentia rf, jäsenyhdistys.  Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja sen toiminta-alueena on koko maa.

 

TARKOITUS

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia toiminta-alueensa sosiaalityön yliopistollisen tutkinnon, sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon, sosiaalialan korkea-asteen tutkinnon ja sosiaalialalle soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneiden sekä vastaavia tutkintoja suorittavien opiskelijoiden edunvalvojana; ja siinä tarkoituksessa

  1. Koota jäsenensä yhdistyksen ja sitä kautta Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry:n, Fackorganisationen för högutbildade inom socialbranschen Talentia rf, toimintaan,
  2. Vahvistaa jäsenkuntansa palkkauksellisia, ammatillisia ja yleisiä taloudellisia ja sosiaalisia etuja;
  3. Toimia jäsenkuntansa hyvinvoinnin ja elämisen laadun parantamiseksi,
  4. Edistää jäsentensä järjestö- ja ammattitietouden kehittämistä sekä
  5. Edistää ja vahvistaa ammattialansa yleisiä edellytyksiä ja asemaa toiminta-alueellaan.

 

TOIMINTA JA TALOUS

3 §

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

  1. hankkii tietoja jäsentensä palvelussuhteen ehdoista,
  2.  tekee esityksiä ja aloitteita Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry:lle, Fackorganisationen för högutbildade inom socialbranschen Talentia rf
  3. neuvottelee Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry:n, Fackorganisation för högutbildade inom socialbranschen Talentia rf, antamin valtuuksin työnantajapuolen kanssa jäsentensä palvelussuhteen ehdoista sekä muista yleisiä ammatillisia etuja koskevista kysymyksistä sekä ryhtyy muihin tarvittaviin jäsentensä yleisiä ja yhteisiä etuja ja pyrkimyksiä edistäviin toimenpiteisiin sekä
  4. harjoittaa koulutus- ja tiedotustoimintaa.

 

4 §

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi vastaanottaa avustuksia, lahjoja ja testamentteja sekä järjestää asianomaisen luvan saatuaan rahankeräyksiä ja arpajaisia.  Yhdistys voi omistaa toiminnassaan tarpeellisia kiinteistöjä.

 

5 §

Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.

Toiminnantarkastajan on vuosittain suoritettava yhdistyksen tilien ja hallinnon tarkastus ja sen perusteella annettava lausuntonsa yhdistyksen kevätkokoukselle.  Hallituksen on annettava toiminnantarkastajalle tilit ja toimintakertomus ja muut tarvittavat, yhdistyksen toimintaa valaisevat asiakirjat viimeistään 21 päivää ennen yhdistyksen kevätkokousta.

Toiminnantarkastajan on annettava yhdistyksen kevätkokoukselle osoitettu kirjallinen lausunto toimittamastaan tarkastuksesta hallitukselle viimeistään 14 päivää ennen yhdistyksen kevätkokousta.

 

JÄSENET

6 §

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi päästä yhdistyksen toiminta-alueella asuva tai työskentelevä henkilö, joka kuuluu johonkin Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry:n, Fackorganisationen för högutbildade inom socialbranschen Talentia rf, alue- tai paikallisyhdistykseen ja joka on suorittanut sosiaalityön yliopistollisen tutkinnon, sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon, sosiaalialan korkea-asteen tutkinnon tai sosiaalialalle soveltuvan korkeakoulututkinnon, tai vastaavia tutkintoja opiskeleva henkilö.

Jäseneksi voidaan hyväksyä myös henkilö, jolla on edellä mainittuja tutkintoja vastaava kelpoisuus hoitamaansa sosiaalialan tehtävään.

Yhdistys voi hyväksyä rinnakkaisjäseneksi henkilön, joka täyttää edellä mainitut jäsenkriteerit, ja jonka edunvalvonnasta vastaa toinen akavalainen järjestö.  Rinnakkaisjäseneksi ei kuitenkaan voida hyväksyä henkilöä, jonka palvelussuhteen ehtoja koskevat määräykset kuuluvat Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry:n, Fackorganisationen för högutbildade inom socialbranschen Talentia rf, edustamien sopimusalojen piiriin.

Jäseneksi hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus. Henkilö, joka on tämän säännön voimaan tullessa yhdistyksen jäsen, säilyttää tästä pykälästä huolimatta jäsenyytensä siihen liittyvine oikeuksineen.

7 §

Yhdistyksen varsinainen jäsen ja rinnakkaisjäsen on velvollinen suorittamaan vuosittain jäsenmaksun, jonka suuruus erikseen kummallekin jäsenryhmälle vahvistetaan yhdistyksen syyskokouksessa.  Yhdistyksen jäsen sitoutuu ammattia harjoittaessaan noudattamaan Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry:n, Fackorganisationen för högutbildade inom socialbranschen Talentia rf:n vahvistamia ammattieettisiä periaatteita ja toimintaohjeita.

8 §

Halutessaan erota yhdistyksestä jäsenen on tehtävä siitä kirjallinen ilmoitus yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai tehtävä ilmoitus eroamisesta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Hallitus voi katsoa eronneeksi henkilöjäsenen, joka ei ole maksanut jäsenmaksuaan kolmen kuukauden kuluessa muistutuksen siitä saatuaan.

Mikäli tällainen henkilö hakee uudelleen yhdistyksen jäsenyyttä, on hänen suoritettava maksamattomat jäsenmaksunsa.

Hallituksella on oikeus asianomaista kuultuaan erottaa sellainen jäsen, joka muistutuksesta huolimatta toimii vastoin yhdistyksen sääntöjä tai yhdistyksen kokouksen päätöksiä tai muuten vaikeuttaa yhdistyksen toimintaa.

Erottamispäätöksestä voi jäsen valittaa yhdistyksen kokoukselle jättämällä kirjallisen valituksen hallitukselle 30 päivän kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan.

 

TOIMIELIMET

9 §

Yhdistyksen korkeinta päätäntävaltaa käyttää yhdistyksen kokous.  Yhdistyksen varsinaiset kokoukset pidetään kaksi kertaa vuodessa siten, että toinen kokous pidetään ennen maaliskuun loppua (kevätkokous) ja toinen syys-marraskuussa (syyskokous). Yhdistyksen kokous on lisäksi kutsuttava koolle, mikäli yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus pitää sitä tarpeellisena tai mikäli kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti määrätyn asian käsittelyä varten vaatii.

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus.

Yhdistyksen kokouksista ilmoitetaan vähintään 14 päivää aikaisemmin joko kirjeellä kaikille jäsenille tai syyskokouksen määräämässä lehdessä.

10 §

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat
1.    valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri,
2.    todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
3.    valitaan pöytäkirjantarkastajat ja muut toimihenkilöt,
4.    hyväksytään kokouksen työjärjestys,
5.    esitetään hallituksen laatima toimintakertomus ja tilinpäätös edelliseltä toimintavuodelta ja toiminnantarkastajan lausunto,
6.    päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille sekä
7.    päätetään muista hallituksen ja jäsenten kokoukselle esittämistä asioista huomioonottaen yhdistyslain 24 §:n säännökset.

 

11 §

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat
1.    valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri,
2.    todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
3.    valitaan pöytäkirjantarkastajat ja muut toimihenkilöt,
4.    hyväksytään kokouksen työjärjestys,
5.    valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja seuraavaksi vuodeksi,
6.    päätetään hallituksen muiden jäsenten lukumäärästä sääntöjen 12 § mukaisesti,
7.    valitaan hallituksen muut varsinaiset jäsenet ja näiden henkilökohtaiset varajäsenet erovuoroisten tilalle,
8.    valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö,
9.    vahvistetaan jäsenmaksujen suuruus,
10.    päätetään hallituksen ehdotuksesta toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi seuraavalle toimintavuodelle,
11.    päätetään yhdistyksen kokousten koollekutsumistavasta sääntöjen 9 §:n mukaisesti sekä mahdollisesta kokouskutsulehdestä
12.     päätetään hallituksen toimijoiden palkkioista kuluvalle vuodelle sekä
13.    päätetään muista hallituksen ja jäsenten kokoukselle esittämistä asioista huomioonottaen yhdistyslain 24 §:n määräykset.

 

12 §

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja vähintään kuusi ja enintään kahdeksan muuta varsinaista jäsentä ja viimeksi mainittujen henkilökohtaiset varajäsenet.

Hallituksen varsinaisten jäsenten, puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa lukuun ottamatta, ja varajäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Puolet varsinaisista jäsenistä ja varajäsenistä on erovuorossa vuosittain, ensimmäisellä kerralla arvan mukaan ja sen jälkeen kukin vuorollaan. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikausi on yksi vuosi.

Hallitus ottaa sihteerin ja muut tarpeelliset toimihenkilöt joko keskuudestaan tai ulkopuolelta.

Hallitus voi asettaa avukseen keskuudestaan työvaliokunnan ja tarpeen mukaan muita valiokuntia, toimikuntia ja työryhmiä.

Hallituksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja puolet hallituksen jäsenistä on läsnä.

 

13 §

Yhdistyksen kokouksissa äänivaltaisia ovat jäsenmaksun suorittaneet yhdistyksen varsinaiset ja rinnakkaisjäsenet.  Yhdistyksen toimielimissä päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, ellei näissä säännöissä toisin määrätä.

Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa ja suljetuissa äänestyksissä arpa.  Äänestys on vaadittaessa ja vaalit aina toimitettava suljetuin lipuin.

 

14 §

Yhdistyksen nimen kirjoittavat joko hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä jonkun hallituksen varsinaisen jäsenen tai hallituksen nimeämän toimihenkilön kanssa.

 

ERINÄISET SÄÄNNÖKSET

15 §

Yhdistyksen rekisteröimis- ja pöytäkirjakieli on suomi, mutta ruotsinkielisellä jäsenellä on oikeus yhdistyksen kokouksissa ja kirjeenvaihdossa yhdistyksen kanssa käyttää ruotsin kieltä.

 

16 §

Yhdistyksen sääntöjä voidaan muuttaa yhdistyksen kokouksen päätöksellä, jos vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä on kannattanut muutosta.

 

17 §

Yhdistys voidaan purkaa yhdistyksen kokouksen päätöksellä, jos vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä on kannattanut purkamista.

Yhdistyksen purkautuessa luovutetaan sen jäljelle jäävä omaisuus Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry:lle, Fackorganisationen för högutbildade inom socialbranschen Talentia rf.