Talentias rättsskyddsförmån ersätter rättsskyddsförsäkringen

Talentias medlemmar får från ingången av 2024 en ny medlemsförmån, nämligen Talentias rättsskyddsförmån.

Ansvarsförsäkringen förblir oförändrad. Ändringen innebär ett mer omfattande rättsskydd för medlemmarna än tidigare.

Samtidigt sjunker medlemmarnas självrisk från 10 % till 7,5 % och förmånens maximibelopp stiger vid ändringssökande från 20 000 euro till 25 000 euro.

Talentia erbjuder rättsskydd i tvistemål och brottmål som gäller medlemmarnas arbets- och tjänsteförhållanden. Skyddet omfattar också självständiga yrkesutövare som är medlemmar i förbundet och som inte har anställda.

I fortsättningen beslutar Talentia om beviljande av rättsskyddsförmånen till medlemmar, inte försäkringsbolaget.

– Rättslig intressebevakning är en av fackföreningens viktigaste uppgifter. Rättsskyddsförmånen kompletterar det juridiska stöd som Talentias experter och jurister erbjuder medlemmarna. Tack vare ändringen kan vi själva hantera tvistemål och brottmål som gäller medlemmarnas arbets- och tjänsteförhållanden, säger Konstantin Laakkonen, Talentias chef i anställningsfrågor.

Rättsskyddsförsäkringen ger inte denna möjlighet, utan försäkringsbolaget beslutar i vilka rättsärenden försäkringen kan användas och vilka kostnader som ersätts i rättsprocessen. Detta har inneburit att Talentia inte alltid på juridisk väg har kunnat driva sina medlemmars ärenden, även om organisationen ansett att ärendet varit viktigt.

Rättsskyddsförsäkringen täcker inte heller alla de ärenden som det vore viktigt att Talentia sköter på sina medlemmars vägnar. Sådana kan vara bland annat mål med ostridiga lönefordringar, mål som förs till arbetsdomstolen och vissa mål som gäller jämställdhet. Dessa ärenden kommer att omfattas av den nya rättsskyddsförmånen.

Fråga om viktiga saker

En medlem kan få användning för rättsskyddsförmånen, om en tvist som gäller ett arbetsavtals- eller tjänsteförhållande inte kan lösas genom förhandlingar med arbetsgivaren och alternativet är att gå till domstol. Talentias rättsskyddsförmån ersätter medlemmarnas jurist- och rättegångskostnader.

– Det här är fråga om viktiga saker. Diskriminering på grund av graviditet eller familjeledighet, ogrundat avslutande av ett anställningsförhållande och avtal om konkurrensförbud är typiska exempel där man inte nödvändigtvis når en överenskommelse med arbetsgivaren och där medlemmen måste överväga att utnyttja sin rättsskyddsförmån, säger Sofia Silver, Talentias jurist i anställningsfrågor.

Tvister som går till domstol är i allmänhet långa processer. Det kan ta ett par år att avgöra saken.
Silver betonar dock att endast ett fåtal Talentia-medlemmar årligen behöver utnyttja rättsskyddsförmånen. I största delen av tvistemålen kan Talentias experter nå en överenskommelse med arbetsgivarna. 


Gör så här om du behöver juridisk rådgivning i ett ärende som gäller ditt arbets- eller tjänsteförhållande:

 1. Utred ärendet på arbetsplatsen
  De flesta problemsituationer kan lösas på arbetsplatsen. Kontakta först förtroendemannen eller arbetarskyddsfullmäktigen i ditt ärende.
 2. Kontakta Talentia
  Kontakta Talentia om ärendet inte löser sig. Talentias experter ger dig råd, utreder ärendet och förhandlar med din arbetsgivare.
 3. Gör vid behov en ansökan om rättsskydd
  Om ärendet inte kan lösas i godo med hjälp av Talentias experter kan du besluta att du vill ansöka om Talentias rättsskyddsförmån. Du får en rekommendation från Talentia om det lönar sig att föra ärendet till domstol.
  Om du beslutar dig för att föra ärendet till domstol, ansök om Talentias rättsskyddsförmån. Lämna in en fritt formulerad ansökan och skicka den till adressen oikeusturva@talentia.fi.
  Med hjälp av förmånen kan du anställa ett biträde som utsetts av Talentia och som är specialiserad på arbetsrätt.
  Rättsskyddsförmånen ersätter kostnaderna upp till högst 20 000 euro, vid ändringssökande är maximibeloppet 25 000 euro. Självrisken är 7,5 procent av kostnaderna.