Utbildningsstöd beviljas

1) för långvarig yrkesinriktad vidareutbildning och kompletterande utbildning, till exempel handledar- och terapiutbildning, men möjligen även andra långvariga utbildningar,
2) kortvarig yrkesutbildning och olika kurser, till exempel yrkesrelaterade seminarier/kongresser/kurser eller evenemang som ordnas av föreningar.

Utbildningsstöd beviljas inte för

1) resekostnader,
2) grundstudier,
3) kostnader för praktik som ingår i grundstudier,
4) icke yrkesrelaterade kurser,
5) personer som studerar för en andra grundexamen, till exempel personer som
– har en examen på institutnivå och nu studerar till socionom (YH),
– har socialvårdarexamen och studerar till magister i samhällsvetenskaper/politices magister,
– har en examen på minst institutnivå och studerar för en magisterexamen inom socialarbete (bland annat Kuopio universitets utbildning som ordnas i Villmanstrand).
Ämnesstudier inom socialarbete och socialpolitik räknas till godo när man söker till magisterutbildningar inom socialarbete. Inte heller för dessa studier beviljas utbildningsstöd.

6) personer som beviljats utbildningsstöd under de två senaste åren,
7) samma utbildning vid mer än ett tillfälle.

Styrelsen har dessutom beslutat att stöd inte beviljas för yrkesinriktad licentiatutbildning eller påbyggnadsexamen vid en yrkeshögskola, eftersom de inte har terminsavgifter eller andra motsvarande deltagaravgifter.
Vid behandling av ansökningar tas sökandens aktivitet i föreningen och fackliga frågor i beaktande men utgör inte ett absolut krav för att stödet beviljas. Även förbättringen i sökandens ställning på arbetsmarknaden beaktas.
Utbildningsstödet är ett bidrag och täcker inte alla studiekostnader. Observera att det separata resebidraget inte längre finns (enligt Talentias fullmäktiges beslut).

Utbildningsstöd för långvarig yrkesinriktad vidareutbildning eller kompletterande utbildning kan sökas av enskilda talentiamedlemmar. Utbildningsstöd för korta yrkesutbildningar eller föreningsevenemang kan sökas av enskilda medlemmar eller grupper av medlemmar.
Bifoga om möjligt studieprogrammet för utbildningen eller programmet för seminariet/kongressen till din ansökan. I blanketten ingår frågor om din aktivitet inom fackliga frågor och facklig verksamhet – kom ihåg att svara på båda frågorna! Exakta datum och årtal behöver du inte leta reda på, det räcker med att du berättar att du till exempel varit med i din förenings styrelse eller någon arbetsgrupp under ett par år på 2000-talet.

Utbildningsstödet kan sökas under hela året. Stöden beviljas av Talentias styrelse som behandlar ansökningar två gånger om året efter den 30.3 och 30.9.

Skriv ut ansökan för utbildningsstöd här (Blanketten finns tyvärr enbart på finska).

Skicka din ansökan till:

Fackorganisationen för högutbildade inom socialbranschen Talentia rf
Banmästargatan 11
00520 Helsingfors

Mer information on Talentias utbildningstöd och ansökan:
Janne Seppälä
janne.seppala@talentia.fi