Vi bör investera i barn

Veckan för barnets rättigheter firas den 20–26.11. Talentias medlemskår främjar barnens rättigheter i sitt arbete varje dag.

Även Talentia vill främja barnens rättigheter i många olika frågor. Vi på Talentia har utfört och utför intressebevakningsarbete för att utveckla dimensioneringen av barnskyddet, åldersgränsen för eftervården, lagstiftningen om funktionshinderservice och småbarnspedagogiken.

Under de senaste åren har många kriser påverkat barnens liv och välmående.

Årets tema är också barnets rätt till välmående. Med temat vill man också påminna om statens skyldighet att trygga en gynnsam uppväxt för barn och fästa uppmärksamhet vid metoder för att stärka olika delområden av barns och ungas välmående. Veckan påminner oss om att barnets rättigheter är de vuxnas ansvar.

Social- och hälsovårdsministeriet gjorde en gemensam bedömning av ändringarna i den sociala tryggheten 2024. I social- och hälsovårdsministeriets bedömning konstateras det att regeringens ändringar i utkomstskyddet kommer att öka inkomstskillnaderna, öka den relativa andelen fattiga och fattigdom bland barn.

Finlands ekonomi stagnerar under slutet av året. Det är svårare för människor att hitta jobb för att förbättra sin ekonomiska situation. Reformen av den sociala tryggheten kommer dessutom att försvaga incitamenten för låginkomsttagare att arbeta. Konsekvenserna av totalbedömningen står i strid med regeringsprogrammets mål.

Barnombudsmannen Pekkarinen konstaterar att de sammanlagda konsekvenserna av de många ändringarna inte har bedömts för barnen.

Den 24 november har vi på Talentias kontor Barnen med på jobbet -dagen. Jag frågade min åttaåring vad som är bra med att vuxna arbetar. Åttaåringen svarade att de hjälper människor genom sitt arbete. Detta stämmer särskilt bra när det gäller det arbete som utförs av högutbildade inom det sociala området.

Målet för det nuvarande landets regeringsprogram är också att varje barn och ung person ska ha förutsättningar att bygga upp ett gott liv och sträva efter sina drömmar.

Detta mål uppnås inte genom nedskärningar i den sociala tryggheten utan genom investeringar i barn.

Jenni Karsio

Ordförande

Jenni Karsio

Talentian puheenjohtaja