Ingen ska falla mellan stolarna!

Det är mindre än en månad kvar till riksdagsvalet och förhands-röstningen börjar snart. Partierna har publicerat sina riksdagsvalsprogram. Ekonomisk tillväxt, sysselsättning och utbildning finns på varje partis valprogram, men de sociala tjänsterna får liten uppmärksamhet. Partierna tillfrågas var nedskärningar ska göras och finansministeriet har presenterat sin sparlista.

Vårt budskap är: Ingen ska falla mellan stolarna. Om det sociala skyddsnätet sviker straffar det sig både ekonomiskt och mänskligt. Den sociala sektorn, såsom barnskydd, stöd till familjer, handikappservice, småbarnspedagogik och rehabiliteringstjänster för sysselsättning, stärker medborgarnas välbefinnande, minskar de offentliga utgifterna och förbättrar sysselsättningen och säkerheten i vårt samhälle.

Det verkar som om man ännu inte i tillräckligt stor utsträckning förstår detta inom beslutsfattandet. Därför behövs det riksdagsledamöter som försvarar dessa teman. I denna tidning presenteras riksdagskandidater inom vår bransch. Den kompetens som hög-utbildade inom det sociala området har behövs verkligen i riksdagen.

Tillgången på social- och hälsovårdspersonal har länge varit ett hett samtalsämne. I mitten av februari publicerades en färdplan för social- och hälsovårdspersonalens tillräcklighet.

I utarbetandet av planen har också företrädare för Talentia deltagit. Det väsentliga är att säkerställa att det i Finland finns tillräckligt med högutbildad personal inom det sociala området och att man satsar på deras kompetens. Lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården är ytterst viktig.

Om man vill behålla den yrkeskunniga personalen inom det sociala området är välbefinnandet i arbetet och möjligheten att arbeta yrkesetiskt viktiga frågor. Man bör satsa på att förtydliga arbetsfördelningen och rikta kompetensen. Dessutom behövs personal och tjänster som stöder arbetet, såsom kontorspersonal, IT-stöd och arbetshandledning. En fungerande arbetsmiljö och en lön som motsvarar de yrkeskunniga arbetstagarnas krävande arbete torde också vara självklara saker.

Din röst avgör.

Men inom politiken är allt möjligt. Nedskärningar inom social trygghet och sociala tjänster har också tidigare funnits på politikernas nedskärningslista. Den sociala sektorn behöver personer som försvarar den när besluten fattas. Din röst avgör.

Jenni Karsio

Ordförande

Jenni Karsio

Talentian puheenjohtaja